Dette er reglene for utleie av egen bolig på såkalt nettbasert markedsplass for utleie.

Når du leier ut boligen via Airbnb eller andre utleietjenester gjelder egentlig de helt ordinære skattereglene for utleie. For eksempel har man leid ut egen bolig i ferien, leid ut hytta, eller drevet med andre utleieforhold i lang tid.

Forskjellen er at det er nå enklere å være egen utleier med tjenester som Airbnb.

Ofte er det en blanding av at man leier ut egen bolig uten at man selv bor i den i utleieperioden, og at man leier ut en del av egen bolig.

Skatteregler

Enten det er et helt nytt konsept eller en effektivisering av noe gammelt er det viktig å være klar over de forskjellige skattereglene som gjelder de ulike tjenestene. Her er en gjennomgang av de viktigste områdene.

Utleie av bolig

Bolig som du selv bor i:
Hvis du leier ut mindre enn halvparten av boligen, er leieinntekten skattefri. Det betyr at hvis du leier ut et rom når du selv bor der via Airbnb vil dette være skattefritt uansett nivå på inntekten.

Hvis du leier ut hele boligen:
Leieinntekter opp til 20.000 kroner er skattefritt. Hvis du leier ut for 21.000 kroner vil hele leiebeløpet være skattepliktig. Overskuddet (leieinntektene fratrukket utleiekostnadene) beskattes med en sats på 25 prosent i 2016.

Hvis du ikke selv bor i leiligheten når du leier ut via Airbnb, kan du altså få leieinntekter på opptil 20.000 kroner.

Hvis du leier ut hytte/fritidsbolig:
Leieinntekter er skattefri opp til 10.000 kroner. Av utleieinntekter regnes 85 prosent av dette som skattepliktig inntekt. Hvis du ikke bor i hytta selv, vil hele overskuddet bli beskattet.

Utleieverdi

Når man regner utleieverdi er det kortidsutleie som sammenlignes med den delen av boligen du selv bor i.

Hvis markedsverdien av den boligdelen du ikke leier du er 120.000 kroner i året (10.000 kroner per måned), og du får du får inn 50.000 kroner, er hele utleieinntekten skattefri. Hvis du får inn 121.000 kroner, er hele nettoresultatet (etter fradrag av kostnader) skattepliktig.

Hvis du får 800 kroner per døgn i leie, må du leie ut i mer enn 150 dager for at beløpet skal overstige 120.000 kroner.

Eksempel

I eksempel 1 har vi forutsatt at antall utleiedøgn er 30 både når du selv bor i boligen, ikke bor der. Prisene er henholdsvis 300 kroner og 800 kroner per døgn.

Det betyr at leieinntekten er såpass høy (over 20.000 kroner) når du leier ut og selv ikke bor der. Da må du skatte av overskuddet på leieforholdet.

I eksempel 2 vil ikke noe være skattepliktig. 

Utleieforutsetninger: Eks 1 Eks 2
Prosentvis kostnad fomidlingsselskapet 10% 10%
Antall utleiedøgn når du selv er i boligen 30 30
Antall utleiedøgn når du ikke er i boligen 30 10
Pris per døgn når du selv er i boligen 300 300
Pris per døgn når du selv ikke er i boligen 800 800
Utleieinntekt når du selv er i boligen 9 000 9 000
Utleieinntekt når du selv er i boligen 24 000 8 000
Andre inntekter 3 000 3 000
Sum leieinntekter 36 000 20 000
Utgifter ved skattepliktig utleie:    
Kostnad til formidlingsselskapet 3 300 1 700
Tjenester i forbindelse med utleie 3 000 3 000
Vedlikehold/reparasjoner 2 000 2 000
Fellesutgifter 3 000 0
Kommunale avgifter 0 0
Forsikring 500 0
Strøm/fyring 400 0
Eiendomsskatt 0 0
Andre kostnader 3 000 3 000
Sum utgifter 15 200 9 700
Resultat 20 800 10 300
Skatt 2 200 0
Resultat etter skatt 18 600 10 300

Les mer om delingsøkonomi:

Delingsøkonomi

Selskaper innen delingsøkonomien

Airbnb

Utleie av egen bil

Skattefrie småjobber

Bilkollektiv / Bildeling

Kalkulatorer:

Boligutleiekalkulator for delingsøkonomien
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Bilutleie egen bil
Kalkulatoren beregner det skattemessige resultatet når du leier ut egen bil.

Bildelingskalkulator
Viser besparelsen ved å gå inn i et bilkollektiv fremfor å eie bilen selv.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.