Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Har du hatt store utgifter i forbindelse med sykdom, er det mulig at du kan få trukket fra på skatten. I år er det spesielt viktig å få med dette fradraget.

Har du vært langvarig syk, eller forsørger noen som lider av sykdom, kan du trekke fra utgiftene.

Dette fradraget gis hvis du selv har, eller forsørger noen som lider av sykdom eller annen varig svakhet. Dette kan for eksempel være utgifter til pleie i hjemmet, behandling, eller reise til behandling.

Ordningen skal avvikles

I år er det spesielt viktig å sørge for å få dette fradraget. Årsaken er at sykefradragsordningen skal avvikles. Fradragsordningen skal fases ut over tre år, slik at den er fullstendig avviklet fra og med inntektsåret 2015. Fra og med neste års selvangivelse får ingen nye fradraget

Som en erstatning, vil regjeringen i stedet bevilge penger til sykdomsutgifter over statsbudsjettets utgiftsside i stedet for skattesystemet.

Krever dokumentasjon

Sykdommen eller svakheten må ha vart i to år, eller antas å vare i minst to år. Du må kunne dokumentere kostnadene. Du må hvert år legge ved legeattest til selvangivelsen som dokumentasjon. Hvis sykdommen er kronisk behøver du ikke gjøre dette hvert år.

Disse utgiftene trekkes fra i post 3.3.5 - Særfradrag for store sykdomsutgifter.

For å få fradrag må du dokumentere/sannsynliggjøre utgifter som minst tilsvarer særfradraget på 9.180 kroner for å få dette fradraget. Dette minimumskravet gjelder også om du bare har hatt utgifter deler av året. Har du for eksempel utgifter på 10.000 kroner, får du fradrag for dette. Har du utgifter på 9.000 kroner får du ikke fradrag.

Skattebesparelsen er 28 prosent av beløpet som skal trekkes fra.

Hvis utgiftene gjelder tilsynskostnader for forsørget barns sykdom, vil du få fradrag fra første utgiftskrone. Du kan ikke trekke dette fra hvis du har trukket fra de samme kostnadene i foreldrefradraget.

Innenfor eller utenfor norsk helsevesen

For å kunne få fradrag skal behandlingen være utført av institusjoner som er innenfor norsk helsevesen. Hvis det skjer utenfor må et par krav være oppfylt:

 • Det må ikke finnes et tilsvarende offentlig behandlingstilbud
 • Det må være faglig forsvarlig, vurdert av norsk helsevesen

For at institusjonen skal være regnet som norsk må institusjonen være eid eller drevet av norske myndigheter. Den må være tatt med i offentlige helseplaner eller drevet for offentlig regning på en eller annen måte.

Hvis ventetiden er urimelig lang innenfor norsk helsevesen kan man likevel få fradrag for behandling utenfor.

Hvis norske helsemyndigheter ikke vurderer behandlingsopplegget som faglig forsvarlig får du ikke fradrag. Det hjelper ikke at du selv synes det er forsvarlig.

Dette kan trekkes fra

Du kan trekke fra direkte kostnader som følge av sykdommen. I tillegg kan du også trekke fra indirekte kostnader. Dett er for eksempel kostnader til transport og merkostnader til kost.

Dette er kostnader som kan trekkes fra:

 • egenandeler
 • medisin
 • medisinske hjelpemidler
 • merkostnader ved å holde en bestemt diett
 • reise til offentlig norsk sykehus for behandling (1,40 per km)
 • besøksreise til hjemmet
 • besøksreise til sykehus av ektefell/samboer
 • nødvendig tilsyn og hjelp i hjemmet
 • kjøp og drift av telefonalarmsystem
 • utskifting av gulvtepper, sengetøy ol ved allergiske reaksjoner
 • særlig høyt forbruk av klær pga sykdommen

Dette særfradraget kan gis i tillegg til særfradrag du får på grunn av alder eller uførhet.

Disse sykdommene kan gi fradrag

Dette er noen av sykdommene/lidelsene som kan gi rett til fradrag:

 • Allergier
 • Diabetes/sukkersyke
 • Dyslektiker/ordblind
 • Fedme
 • Gikt
 • Matallergi
 • Parkinsons sykdom
 • Rusmisbruk
 • Sterk hørselshemming
 • Sterk synshemming

Spesielt om diabetikere

Diabetikere har de samme dokumentasjonskravene som andre. Tidligere var det nok å legge ved en legeattest for å få et fradrag.

Aktuelle merkostnader for diabetikere er:

 • ekstra slitasje på klær og sengetøy
 • forhøyet forsikringspremie mv.
 • fotbehandling
 • fysioterapi
 • hjelpemidler og utstyr til behandling, herunder spesialsko og -sokker
 • kost, herunder utgifter til følingsmat
 • medisiner
 • reise i forbindelse med behandling
 • tannbehandling

For merutgifter til kost er regelen at det er tilstrekkelig at kvitteringer over utgiftene knyttet til innkjøp av mat og alkoholfrie drikkevarer i en sammenhengende representativ periode på minst en måned i løpet av inntektsåret. Alternativt kan merutgiftene settes til 4.000 kroner for hele inntektsåret 2011. Dette beløpet må sammen med andre på vanlig måte være større enn 9.180 kroner for å gi rett til fradrag.

Spesielt om tannbehandling

Normalt regnes ikke tannebehandling som en sykdom. Det er likevel en rekke sykdomstilfeller der det gis stønad til tannlege behandling. Denne stønaden dekker ikke nødvendigvis hele kostnaden. Den egenandelen du betaler kan du trekke fra, så fremt den overstiger 9.180 kroner.

Dette er sykdommene som kan gi rett til stønad:

 • sjelden medisinsk tilstand,
 • leppe-kjeve-ganespalte,
 • kreft i munnhulen, tilgrensede vev eller i hoderegionen for øvrig,
 • infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander,
 • sykdommer og anomalier i munn og kjeve,
 • periodontitt,
 • tannutviklingsforstyrrelserbittanomalier,
 • patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon,
 • hyposalivasjon,
 • allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer,
 • tannskade ved godkjent yrkesskade,
 • tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade,
 • manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne

Det er tannlegen som ansvarlig for å vurdere om du har krav på stønad.