Slik skattlegges lønnsinntekter, pensjonsinntekter og uføretrygdede.

Lønnsinntekter og uføretrygd beskattes på samme måte. Pensjonsinntekter har noen spesielle regler som avviker fra skatt på lønnsinntekter.

Det er fire hovedgrupper av skatter for alle tre inntektstyper:

Trinnskatt og trygdeavgift beregnes direkte av lønn, pensjoner og trygd. Grunnlaget for beregning av skatt på alminnelige inntekt er etter alle fradrag (nettoinntekt). Grunnlaget for formuesskatten er av netto formue.

Pensjonsinntekter kan få et særskilt skattefradrag som kan redusere skatten til null. Dette avhenger av størrelsen på inntekten. Det kan du lese mer om lenger ned.

Trygdeavgift

Trygdeavgiften regnes av personinntekten din. Dette er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

Satsen er på 8,2 prosent i både i 2018 og 2019. For pensjonister er den 5,1 prosent 2018 og 2019.

Personer under 17 år og over 69 år skal bare betale 5,1 prosent i trygdeavgift på lønnsinntekt.

Det skal ikke betales trygdeavgift hvis inntekten er under 54.650 kroner i 2018 og 2019. Samlet trygdeavgift skal heller ikke være mer enn 25 prosent av forskjellen mellom lønnsinntekten og 54.650 kroner. Har du en lønnsinntekt på 55.000 kroner, kan dermed ikke trygdeavgiften være mer enn 100 kroner.

Trinnskatt

Trinnskatten regnes av personinntekt. Det er det samme grunnlaget som trygdeavgiften.

Fra 2016 erstattet trinnskatt toppskatten. Det er den samme typen skatt som toppskatten, men siden innslagspunktene begynner på et lavt nivå kan den ikke hete toppskatt.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2018 og 2019:

2019 2018
Trinnene Sats Trinnene Sats
174 500 1,90% 169 000 1,40%
245 650 4,20% 237 900 3,30%
617 500 13,20% 598 050 12,40%
964 800 16,20% 962 050 15,40%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 650.000 kroner i 2019 betaler du 1,90 prosent og 4,20 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,20 prosent betaler du fra 617.500 kroner til 650.000 kroner.

Hvilke fradrag du har er uten betydning for utregningen av denne skatten.

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betaler bare 11,2 prosent ikke 13,2 prosent i 2019. på trinn 3. På resten av trinnene betaler de det samme som andre.

Formuesskatt

Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Ektefeller har hver sine fribeløp, men fribeløpene kan overføres til ektefelle. Dette er satsene for 2018 og 2019:

Formuesskatt i 2019  
Ugifte Ektefeller Skatteprosent
Til kommunen:    
0 – 1.500.000 0 -3.000.000 0,00%
1.500.000 og over 3.000.000 og over 0,70%
Til staten:    
0 – 1.500.000 0 – 3.000.000 0,00%
1.500.000 og over 3.000.000 og over 0,15%
Formuesskatt i 2018  
Ugifte Ektefeller Skatteprosent
Til kommunen:    
0 – 1.480.000 0 -2.960.000 0,00%
1.480.000 og over 2.960.000 og over 0,70%
Til staten:    
0 – 1.480.000 0 – 2.960.000 0,00%
1.480.000 og over 2.960.000 og over 0,15%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue på 2,96 millioner kroner i 2018 og 3 millioner kroner i 2019.

Ulike fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Skatt på alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen er 23 prosent i 2018, og 22 prosent i 2019.

Når denne skatten beregnes trekkes det først fra et «personfradrag». Dette fradraget ser du ikke skattemeldingen. Fradraget er på 54.750 kroner i skatteklasse 1 i 2018, i 2019 på 56.550 kroner.

Et annet hovedfradrag er minstefradraget. Dette er i 2018 og 2019 på 45 prosent av lønnen. Det maksimale fradraget er 97.610 kroner i 2018, og 100.800 kroner i 2019. 

Her finner du oversikt over skattesatsene og fradragsbeløp.

Skatteeksempler for lønnsmottakere

Slik blir skatten på fire forskjellige lønnsnivåer. Her er det forutsatt at det ikke er andre fradrag enn minstefradraget. Gjelder for 2018.                                 

Lønnsinntekt 250 000 450 000 650 000 1 000 000
Minstefradrag 97 610 97 610 97 610 97 610
Alminnelig inntekt 152 390 352 390 552 390 902 390
Personfradrag 54 750 54 750 54 750 54 750
Skattegrl. Alm inntekt 97 640 297 640 497 640 847 640
Skatteberegning:
Trygdeavgift 20 500 36 900 53 300 82 000
Trinnskatt 1 364 7 964 19 291 63 830
Skatt på alminnelig inntekt 22 457 68 457 114 457 194 957
Sum skatt 44 321 113 321 187 048 340 787
Skatteprosent 17,7 % 25,2 % 28,8 % 34,1 %

Her finner du en oversikt over skatteprosenter på flere forskjellige lønnsnivåer.

Pensjonsinntekt

Pensjonsinntekter skattlegges ikke på helt samme måte som lønnsinntekter. Disse får et eget skattefradrag (direkte i fra skatten) som sørger for at lave pensjonsinntekter ikke beskattes.

Reglene gjelder for pensjonister og mottakere av avtalefestet pensjon (AFP).

Det maksimale skattefradraget er i 2018 inntil 29.950 kroner på pensjonsinntekter inntil 193.250 kroner. I 2019 er skattefradraget inntil 30.000 kroner på pensjonsinntekter inntil 199.200 kroner. På pensjonsinntekter på disse grenseverdiene vil dette skattefradraget tilsvare omtrent den skatten du «egentlig» skulle ha betalt, slik at skatten blir null.

Har du høyere pensjonsinntekt enn grenseverdiene, blir skattefradraget redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 290.700 kroner i 2018 (284.350 kroner i 2017). Deretter med 6,0 prosent. Effekten av reduksjonen vil først være borte når pensjonsinntekten er 541.369 kroner i 2018 (539.443 kroner i 2018).

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere (altså 189.700 kroner i 2018), blir skattefradraget redusert med 15,3 prosent av forskjellen (153 kroner. Skattefradraget blir dermed 29.787 kroner, og du betaler en skatt på 153 kroner.

Kapitalinntekter og formue har ingen direkte virkning på reduksjonen. Men kapitalinntekter kan ha indirekte betydning for ektefeller. Hvis den ene ektefellen skal betale en lavere skatt enn 29.940 kroner (29.950 kroner i 2017), vil det lønne seg å føre kapitalinntekter på denne. I praksis vil kapitalinntektene være skattefrie inntil skatten blir 29.940 kroner.

Les ogsåMange pensjonister kan enkelt spare skatt

Størrelsen på det maksimale skattefradraget

For at de maksimale skattefradraget skal gjelde må tre forhold være oppfylt:

  • Pensjonsgraden må være 100 prosent
  • Du må ha mottatt pensjon i 12 måneder
  • Du må ha vært bosatt i Norge hele året

Det maksimale skattefradraget blir kuttet forholdsmessig i alle disse tilfellene. En pensjoneringsgrad på 50 prosent, seks måneders pensjonsutbetaling og seks måneders botid gir alle en halvering av skattefradraget. Dette blir da på maksimalt 14.975 kroner i 2018 - 15.000 kroner i 2019.

Skatt på pensjonsinntekter

Her er det tatt med eksempler for 2017 og 2018 på fem forskjellige pensjonsnivåer. Det er forutsatt at det ikke er andre inntekter og fradrag enn minstefradrag.

Her er det tatt med eksempler for 2018 og 2019 på fem forskjellige pensjonsnivåer. Det er forutsatt at det ikke er andre inntekter og fradrag enn minstefradrag.

Ved 150.000 kroner er skatten lavere enn det maksimale skattefradraget, slik at skatten blir null.

2019          
Inntekt 150 000 200 000 250 000 300 000 500 000
Minstefradrag 46 500 62 000 77 500 85 050 85 050
Skatt før reduksjon 17 979 28 604 39 794 53 783 116 383
Skattefradrag 17 979 28 604 22 075 14 620 2 620
Skatt 0 0 17 719 39 163 113 763
Skatteprosent 0,0% 0,0% 7,1% 13,1% 22,8%
2018          
Inntekt 150 000 200 000 250 000 300 000 500 000
Minstefradrag 46 500 62 000 77 500 83 000 83 000
Skatt før reduksjon 18 863 29 782 41 196 55 631 118 431
Skattefradrag 18 863 28 917 21 267 14 482 2 482
Skatt 0 865 19 929 41 149 115 949
Skatteprosent 0,0% 0,4% 8,0% 13,7% 23,2%

 

 

Se også:

38 tips som kan kutte skatten din

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skatteprosenter
Dette er skatteprosentene på forskjellige inntektstrinn.

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.