Slik skattlegges lønnsinntekter, pensjonsinntekter og uføretrygdede.

Det er fire hovedgrupper av skatter for alle tre inntektstyper:

Toppskatt/trinnskatt og trygdeavgift beregnes direkte av lønn, pensjoner og trygd. Grunnlaget for beregning av skatt på alminnelige inntekt er etter alle fradrag (nettoinntekt). Grunnlaget for formuesskatten er av netto formue.

Pensjonsinntekter kan få et særskilt skattefradrag som kan redusere skatten til null. Det kan du lese mer om lenger ned.

Uføretrygd skattes som lønn

Fra 2015 er det ikke lenger noen forskjell på beskatning av lønnsinntekter og uføretrygd.

Til og med skatteåret 2014 var trygdeavgiften lavere, det ble gitt et eget særfradrag for uførhet, og uføretrygdede kom inn under reglene om skattebegrensning. Alt dette er opphevet fra 2015.

På noen områder er det en tre års overgangsordning. Dette kan du lese mer om her.

Trygdeavgift

Trygdeavgiften regnes av personinntekten din. Dette er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

Satsen er på 8,2 prosent i 2015 og 2016. For pensjonister er den 5.1 prosent 2015 og 2016.

Personer under 17 år og over 69 år skal bare betale 5,1 prosent i trygdeavgift på lønnsinntekt.

Det skal ikke betales trygdeavgift hvis inntekten er under 49.650 kroner i 2015 og 2016. Samlet trygdeavgift skal heller ikke være mer enn 25 prosent av forskjellen mellom lønnsinntekten og 49.650 kroner. Har du en lønnsinntekt på 50.000 kroner, kan ikke trygdeavgiften være mer enn 100 kroner.

Toppskatt

Toppskatten regnes av personinntekt. Det er det samme grunnlaget som trygdeavgiften. Denne skatten er blitt til trinnskatt i 2016.

Det spiller ingen rolle for toppskatten om det er lønns,- pensjons,- eller personinntekt fra næring.

Hvilke fradrag du har er uten betydning for utregningen av denne skatten.

Det er to trinn på skalaen. Laveste trinn har et innslagspunkt på 550.550 kroner i 2015, med en tilhørende skattesats på 9,0 prosent. Innslagspunktet på det høyeste trinnet er 885.600 kroner i 2015, med en tilhørende skattesats på 12,0 prosent).

Det er ingen forskjell mellom skatteklasse 1 og 2.

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betaler bare 7,0 prosent (ikke 9,0 prosent) på trinn 1. På trinn 2 betaler de det samme som andre.

Trinnskatt fra 2016

Fra 2016 erstatter trinnskatt toppskatten. Det er den samme typen skatt som toppskatten, men siden innslagspunktene begynner på et lavt nivå kan den ikke hete toppskatt.

Innslagspunkt for trinnskatten for 2016:

Trinnene Sats
159 800 0,44%
224 900 1,7 %
565 400 10,7 %
909 500 13,7 %

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 600.000 kroner betaler du 0,44 prosent og 1,7 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 10,7 prosent betaler du fra 565.400 kroner til 600.000 kroner.

I forhold til 2015 er de to øverste innslagspunktene lønnsjustert. Det er de to nederste trinnene som er de nye trinnene.

Formuesskatt

Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Ektefeller har hver sine fribeløp, men fribeløpene kan overføres til ektefelle.

Dette er satsene:

Formuesskatt 2016  
Ugifte/Klasse2 Ektefeller Skatteprosent
Til kommunen:    
0 – 1.400.000 0 -2.800.000 0,00%
1.400.000 og over 2.800.000 og over 0,70%
Til staten:    
0 – 1.400.000 0 – 2.800.000 0,00%
1.400.000 og over 2.800.000 og over 0,15%
Formuesskatt 2015  
Ugifte/Klasse2 Ektefeller Skatteprosent
Til kommunen:    
0 – 1.200.000 0 -2.400.000 0,00%
1.200.000 og over 2.400.000 og over 0,70%
Til staten:    
0 – 1.200.000 0 – 2.400.000 0,00%
1.200.000 og over 2.400.000 og over 0,15%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue 2,4 millioner i 2015, og 2,8 millioner kroner i 2016.

Ulike fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten, bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Skatt på alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen er 27 prosent i 2015, og 25 prosent i 2016.

Når denne skatten beregnes trekkes det først fra et «personfradrag». Dette fradraget ser du ikke selvangivelsen. Fradraget er på 50.400 kroner i skatteklasse 1 i 2015, i 2016 på 51.750 kroner.

Et annet hovedfradrag er minstefradraget. Dette er i 2015 og 2016 på 43 prosent av lønnen. Det maksimale fradraget er 89.050 kroner i 2015, og 91.450 kroner i 2015. 

Her finner du oversikt over skattesatsene og fradragsbeløp.

Skatteeksempler

Slik blir skatten på fire forskjellige lønnsnivåer. Her er det forutsatt at det ikke er andre fradrag enn minstefradraget. Gjelder for 2015.                                 

Lønnsinntekt 250 000 450 000 650 000 1 000 000
Minstefradrag 89 050 89 050 89 050 89 050
Alminnelig inntekt 160 950 360 950 560 950 910 950
Skatteberegning:        
Trygdeavgift 20 500 36 900 53 300 82 000
Toppskatt 0 0 8 951 43 883
Skatt på alminnelig inntekt 29 822 83 849 137 849 232 349
Sum skatt 50 349 120 749 200 100 358 232
Skatteprosent 20,1 % 26,8 % 30,8 % 35,8 %

Her finner du en oversikt over skatteprosenter på flere forskjellige lønnsnivåer.

Slik blir skatten i 2016, med trinnskatt i stedet for toppskatt:

Lønnsinntekt 250 000 450 000 650 000 1 000 000
Minstefradrag 91 450 91 450 91 450 91 450
Alminnelig inntekt 158 550 358 550 558 550 908 550
Skatteberegning:        
Trygdeavgift 20 500 36 900 53 300 82 000
Trinnskatt 713 4 113 15 127 55 292
Skatt på alminnelig inntekt 26 700 76 700 126 700 214 200
Sum skatt 47 913 117 713 195 127 351 492
Skatteprosent 19,2 % 26,2 % 30,0 % 35,1 %

Pensjonsinntekt

Pensjonsinntekter skattlegges ikke på helt samme måte som lønnsinntekter. Disse får et eget skattefradrag (direkte i fra skatten) som sørger for at lave pensjonsinntekter ikke beskattes.

Reglene gjelder for pensjonister og mottakere av avtalefestet pensjon (AFP).

Det maksimale skattefradraget er i 2015 inntil 30.800 kroner på pensjonsinntekter inntil 180.800 kroner. I 2016 er skattefradraget inntil 29.980 kroner på pensjonsinntekter inntil 184.800 kroner. På pensjonsinntekter på disse grenseverdiene vil dette skattefradraget tilsvare omtrent den skatten du «egentlig» skulle ha betalt, slik at skatten blir null.

Har du høyere pensjonsinntekt enn grenseverdiene, blir skattefradraget redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 273.650 kroner i 2015 (278.950 kroner i 2016). Deretter med 6,0 prosent. Effekten av reduksjonen vil først være borte når pensjonsinntekten er 550.216 kroner i 2015 (538.554 kroner i 2016).

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere (altså 181.800 kroner i 2015), blir skattefradraget redusert med 15,3 prosent av forskjellen (153 kroner. Skattefradraget blir dermed 30.647 kroner, og du betaler en skatt på 153 kroner.

Kapitalinntekter og formue har ingen direkte virkning på reduksjonen. Men kapitalinntekter kan ha indirekte betydning for ektefeller. Hvis den ene ektefellen skal betale en lavere skatt enn 30.800 kroner (29.880 kroner i 2016), vil det lønne seg å føre kapitalinntekter på denne. I praksis vil kapitalinntektene være skattefrie inntil skatten blir 30.800 kroner.

Størrelsen på det maksimale skattefradraget

For at de maksimale skattefradraget skal gjelde må tre forhold være oppfylt:

  • Pensjonsgraden må være 100 prosent
  • Du må ha mottatt pensjon i 12 måneder
  • Du må ha vært bosatt i Norge hele året

Det maksimale skattefradraget blir kuttet forholdsmessig i alle disse tilfellene. En pensjoneringsgrad på 50 prosent, seks måneders pensjonsutbetaling og seks måneders botid gir alle en halvering av skattefradraget. Dette blir da på maksimalt 15.400 kroner i 2015 (14.990 kroner i 2016).

Skatt på pensjonsinntekter

Her er det tatt med eksempler for 2015 og 2016 på fem forskjellige pensjonsnivåer. Det er forutsatt at det ikke er andre inntekter og fradrag enn minstefradrag.

Ved 150.000 kroner er skatten lavere enn det maksimale skattefradraget, slik at skatten blir null. For en pensjonsinntekt på 250.000 har skattefradraget sunket til 20.212 i 2015.  

2015          
Inntekt 150 000 200 000 250 000 300 000 500 000
Minstefradrag 43 500 58 000 72 200 72 200 72 200
Skatt før reduksjon 22 797 34 932 47 148 63 198 127 398
Skattefradrag 22 797 27 862 20 212 15 013 3 013
Skatt 0 7 070 26 936 48 185 124 385
Skatteprosent 0,0% 3,5% 10,8% 16,1% 24,9%
2016          
Inntekt 150 000 200 000 250 000 300 000 500 000
Minstefradrag 43 500 58 000 72 200 73 600 73 600
Skatt før reduksjon 21 338 32 939 44 901 60 526 124 126
Skattefradrag 21 338 27 554 19 904 14 212 2 212
Skatt 0 5 385 24 997 46 314 121 914
Skatteprosent 0,0% 2,7% 10,0% 15,4% 24,4%

Les mer om skattlegging:

Skatt på pensjonsinntekt
Slik skattlegges pensjonsinntekter.

Skatt på uføretrygd
Slik skattlegges uføretrygd.

Barn, skatt og selvangivelse
Aldergrensene for barn og selvangivelse.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skatteprosenter
Dette er skatteprosentene på forskjellige inntektstrinn.

Skatteklasse
Les mer om hvilken skatteklasse du havner i.

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2015
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2015. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.