Slik skattlegges lønnsinntekter, pensjonsinntekter og uføretrygd.

Lønnsinntekter og uføretrygd beskattes på samme måte. Pensjonsinntekter har noen spesielle regler som avviker fra skatt på lønnsinntekter.

Det er fire hovedgrupper av skatter for alle tre inntektstyper:

Trinnskatt og trygdeavgift beregnes direkte av lønn, pensjoner og trygd. Grunnlaget for beregning av skatt på alminnelige inntekt er etter alle fradrag (nettoinntekt). Grunnlaget for formuesskatten er av netto formue.

Pensjonsinntekter kan få et særskilt skattefradrag som kan redusere skatten til null. Dette avhenger av størrelsen på inntekten. Det kan du lese mer om lenger ned.

Trygdeavgift

Trygdeavgiften regnes av personinntekten din. Dette er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

Satsen er på 8,2 prosent i både i 2019 og 2020. For pensjonister er den 5,1 prosent 2018 og 2019.

Personer under 17 år og over 69 år skal bare betale 5,1 prosent i trygdeavgift på lønnsinntekt.

Det skal ikke betales trygdeavgift hvis inntekten er under 54.650 kroner i 2019 og 2020. Samlet trygdeavgift skal heller ikke være mer enn 25 prosent av forskjellen mellom lønnsinntekten og 54.650 kroner. Har du en lønnsinntekt på 55.000 kroner, kan dermed ikke trygdeavgiften være mer enn 100 kroner.

Trinnskatt

Trinnskatten regnes av personinntekt. Det er det samme skattegrunnlaget som trygdeavgiften.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2019 og 2020:

2019 2020
Trinnene Sats Trinnene Sats
0 0,00% 0 0,00%
174 500 1,90% 180 800 1,90%
245 650 4,20% 254 500 4,20%
617 500 13,20% 639 750 13,20%
964 800 16,20% 999 550 16,20%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 650.000 kroner i 2019 betaler du 1,90 prosent og 4,20 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,20 prosent betaler du fra 617.500 kroner til 650.000 kroner.

Hvilke fradrag du har er uten betydning for utregningen av denne skatten.

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betaler bare 11,2 prosent ikke 13,2 prosent i 2019. på trinn 3. På resten av trinnene betaler de det samme som andre.

Formuesskatt

Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Ektefeller har hver sine fribeløp, men fribeløpene kan overføres til ektefelle. Dette er satsene for 2019 og 2020:

Formuesskatt i 2019 og 2020
Ugifte Ektefeller samlet Skatteprosent
Til kommunen:
0 – 1.500.000 0 -3.000.000 0,00%
1.500.000 og over 3.000.000 og over 0,70%
Til staten:
0 – 1.500.000 0 – 3.000.000 0,00%
1.500.000 og over 3.000.000 og over 0,15%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue på 3 millioner kroner i 2019 og 2020.

Ulike fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Skatt på alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen var 23 prosent i 2018, og er satt ned til 22 prosent i 2019 og 2020.

Når denne skatten beregnes trekkes det først fra et «personfradrag». Dette fradraget ser du ikke skattemeldingen. Fradraget er på 56.550 kroner i  2019, i 2020 på 51.300 kroner.

Et annet hovedfradrag er minstefradraget. Dette er i 2019 og 2020 på 45 prosent av lønnen. Det maksimale fradraget er 100.800 kroner i 2019, og 104.450 kroner i 2020. 

Her finner du oversikt over skattesatsene og fradragsbeløp.

Skatteeksempler for lønnsmottakere

Slik blir skatten på fire forskjellige lønnsnivåer. Her er det forutsatt at det ikke er andre fradrag enn minstefradraget. Gjelder for 2019.                                 

Lønnsinntekt 250 000 450 000 650 000 1 000 000
Minstefradrag 100 450 100 450 100 450 100 450
Alminnelig inntekt 149 550 349 550 549 550 899 550
Personfradrag 56 550 56 550 56 550 56 550
Skattegrl. Alm inntekt 93 000 293 000 493 000 843 000
Skatteberegning:
Trygdeavgift 20 500 36 900 53 300 82 000
Trinnskatt 1 535 9 935 21 260 68 516
Skatt på alminnelig inntekt 20 383 64 383 108 383 185 383
Sum skatt 42 418 111 218 182 943 335 899
Skatteprosent 17,0 % 24,7 % 28,1 % 33,6 %

Her finner du en oversikt over skatteprosenter på flere forskjellige lønnsnivåer.

Pensjonsinntekt

Pensjonsinntekter skattlegges ikke på helt samme måte som lønnsinntekter. Disse får et eget skattefradrag (direkte i fra skatten) som sørger for at lave pensjonsinntekter ikke beskattes.

Reglene gjelder for pensjonister og mottakere av avtalefestet pensjon (AFP).

Det maksimale skattefradraget er i 2019 inntil 30.000 kroner på pensjonsinntekter inntil 199.200 kroner. I 2020 er skattefradraget inntil 32.330 kroner på pensjonsinntekter inntil 204.150 kroner. På pensjonsinntekter på disse grenseverdiene vil dette skattefradraget tilsvare omtrent den skatten du «egentlig» skulle ha betalt, slik at skatten blir null.

Har du høyere pensjonsinntekt enn grenseverdiene, blir skattefradraget redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 297.900 kroner i 2019 (306.300 kroner i 2020). Deretter med 6,0 prosent. Effekten av reduksjonen vil først være borte når pensjonsinntekten er 544.665 kroner i 2019 (584.651 kroner i 2020).

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere første innslagstrinn (altså 200.200 kroner i 2019), blir skattefradraget redusert med 15,3 prosent av forskjellen (153 kroner. Skattefradraget blir dermed 29.847 kroner, og du betaler en skatt på 153 kroner.

Kapitalinntekter og formue har ingen direkte virkning på reduksjonen. Men kapitalinntekter kan ha indirekte betydning for ektefeller. Hvis den ene ektefellen skal betale en lavere skatt enn 30.000 kroner i 2019 32.330 kroner i 2020), vil det lønne seg å føre kapitalinntekter på denne. I praksis vil kapitalinntektene være skattefrie inntil skatten blir 30.000 kroner.

Les ogsåMange pensjonister kan enkelt spare skatt

Størrelsen på det maksimale skattefradraget

For at de maksimale skattefradraget skal gjelde må tre forhold være oppfylt:

  • Pensjonsgraden må være 100 prosent
  • Du må ha mottatt pensjon i 12 måneder
  • Du må ha vært bosatt i Norge hele året

Det maksimale skattefradraget blir kuttet forholdsmessig i alle disse tilfellene. En pensjoneringsgrad på 50 prosent, seks måneders pensjonsutbetaling og seks måneders botid gir alle en halvering av skattefradraget. Dette blir da på maksimalt 15.000 kroner i 2019 - 16.165 kroner i 2020.

Skatt på pensjonsinntekter

Her er det tatt med eksempler for 2019 på fire forskjellige pensjonsnivåer. Det er forutsatt at det ikke er andre inntekter og fradrag enn minstefradrag.

Ved 200.000 kroner er skatten lavere enn det maksimale skattefradraget, slik at skatten blir null.

2019
Inntekt 200 000 250 000 300 000 500 000
Minstefradrag 62 000 77 500 85 050 85 050
Skatt før reduksjon 28 604 39 794 53 783 116 383
Skattefradrag 28 604 22 075 14 620 2 620
Skatt 0 17 719 39 163 113 763
Skatteprosent 0,0% 7,1% 13,1% 22,8%

 

Se også:

38 tips som kan kutte skatten din

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skatteprosenter
Dette er skatteprosentene på forskjellige inntektstrinn.

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.