Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Mange kan spare opp mot 30.000 kroner i skatt.

Dersom du bor så langt fra arbeidsstedet ditt at du må ha pendlerbolig, kan du få store fradrag. Skatteetaten stiller heller ingen krav til at du har familie på bostedet ditt, for at du skal kunne få disse fradragene.

Er du definert som pendler (se definisjon lenger ned), kan du nemlig trekke fra kost-, losji-, og reiseutgifter.

Spart skatt fra pendlerfradragene kan lett bli på over 25.000 kroner.

Arbeidsgiver dekker

Det gunstigste er at arbeidsgiver dekker alle kostnadene, ettersom dette er skattefritt for arbeidstager. Har du pendlerkostnader på 100.000 kroner, vil hele dette beløpet være skattefritt. Et fradrag er verdt 28 prosent av dette, det vil si 28.000 kroner.

Pendlere er definert som arbeidstagere som reiser mellom bolig på hjemstedet og bolig på arbeidsstedet. Det avgjørende blir derfor hvilken av boligene som anses å være ditt egentlige hjem. Også single kan oppnå pendlerstatus.

Disse er pendlere

Personer som bor sammen med ektefelle og/eller barn, anses alltid å ha sitt bosted der ektefellen og/eller barn bor. Samboende med barn regnes som ektefeller. Samboende uten barn regnes som enslige. Studenter regnes aldri som pendlere.

For at en enslig skal regnes som en pendler er det avgjørende hva slags bolig du har på hjemstedet og på arbeidsstedet. Her skilles det mellom selvstendig bolig og uselvstendig bolig. Hvis du har en selvstendig bolig hjemme, og en uselvstendig bolig på arbeidsstedet regnes du som pendler. I motsatt fall regnes du ikke som pendler.

Pendlerbolig

En uselvstendig bolig kan være opp til 30 kvadratmeter. Det er full adgang til å ha kjøkken i leiligheten. Hvis flere deler en bolig på arbeidsstedet, kan den være 20 kvm større for hver person. Tre personer kan dermed dele en leilighet opp til 70 kvm på arbeidsstedet uten at det får betydning for pendlerstatusen.

Hvis du har to selvstendige boliger er det der du overnatter flest ganger som regnes som ditt bosted. Jobber du vanlig femdagers uke blir du da ikke regnet som pendler, fordi du vil ha flere overnattinger på arbeidsstedet.

Men det er også innført en særregel (sammenligningsregelen) som gir åpning for pendlerbolig ut over 30 kvm. En pendler som har bodd i hjemkommunen sin i over tre år kan ha en bolig på arbeidsplassen som er inntil halvparten så stor som boligen på hjemstedet, og likevel beholde pendlerstatusen. Det er dermed for eksempel mulig å ha en 50 kvm stor bolig på arbeidsstedet dersom boligen hjemme er minst 100 kvm.

Det kan være skattemessig gunstig å kjøpe en pendlerbolig, spesielt hvis du skal ha den en stund. En pendlerbolig kan selges skattefritt etter ett år, på samme måte som andre boliger.

Enslige som i skatteåret er 21 år eller yngre anses å ha sitt skattemessige bosted i foreldrehjemmet. Enslige som er 22 år eller eldre anses å ha sitt skattemessige bosted der de har sitt selvstendige bosted.

Krav til hjemreisehyppighet

For familieforsørgere er det ingen krav til hyppigheten av besøksreiser i hjemmet. For enslige over 22 år er kravet til reisehyppighet satt til hjembesøk minst hver tredje uke. Men her har også avstand til hjemstedet betydning. Er hjemstedet langt unna, er det lavere krav til reisehyppighet. Det er også lavere krav til personer under 22 år

Dette kan trekkes fra

For en pendler er det tre typer utgifter som kan trekkes fra:

1) Kostutgifter

Det er kun utgifter som skatteyter selv har dekket som kan trekkes fra. Fradraget gis etter faste satser. Men hvis utgiftene er dokumenterbart større, brukes disse (inntil 20 % over).

Standardsatsene i 2011 og 2012 er følgende:

Type losji 2012 2011
Opphold på hotell, betaler frokost selv 580 580
Opphold på hotell, frokost inngår 522 522
Opphold på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter 293 292
Opphold på hybel/brakke eller privat med kokemuligheter 190 189

 

Hvis du ikke sannsynliggjør bostedstypen, brukes laveste sats. Hvis du får fri kost eller dekket den etter regning, skal du skattlegges for kostbesparelse med 70 kroner per døgn.

Hvis hybelen du leier ikke har kokemuligheter, kan du bruke satsen for opphold på hybel/brakke. Med 240 dager gir dette et fradrag på 45.360 kroner, som gir en skattebesparelse på 12.700 kroner i 2011.

Antallet dager som legges til grunn beregnes etter følgende skala:

     
  Fri hver lørdag  240 dager
  Fri hver annen lørdag  255 dager
  Uten lørdagsfri  280 dager

 

2. Losjiutgifter

Det er kun dokumenterbare utgifter som kan trekkes fra. For en pendler vil dette ofte være utgifter til leie av hybel, med tilhørende utgifter til for eksempel strøm.

3. Reiseutgifter

Det gis et fast fradrag per kilometer, når reiseavstanden er over 2,5 km. Satsen blir redusert når reiseavstanden blir over 50.000 kilometer per år i 2012 (35.000 km i 2011). Satsene er kr 1,50 opp til 50.000 km (35.000 km), og 0,70 over. For besøksreiser blir antallet kilometer regnet ut fra korteste strekning for vei og rutegående transportmiddel (ikke fly). I tillegg gis det fradrag for kostnader til ferje og bom.

Disse reiseutgiftene ses i sammenheng med reiseutgifter til og fra arbeid, slik at det er bare utgifter utover 13.950 kroner som kan trekkes fra i 2011.

Hvis du flyr, får du dekket de faktiske kostnadene for dette. Husk å ta vare på kvitteringer på betalte flyreiser.

Hvis arbeidsgiver betaler reisen, får du ikke fradrag.

Du kan også trekke fra reiseutgifter til og fra jobben fra pendlerbostedet ditt. Dette inngår i ditt samlede reisefradrag.

Det totale fradraget

For en pendler kan det bli betydelige fradrag i selvangivelsen. Vi kan ta et eksempel med en person som har lørdagsfri (240 dager) som bor på hybel. Denne personen betaler 3.000 kroner i måneden for hybelen. I tillegg har han 30 besøksreiser på 700 km (tur retur).

Totalt gir dette følgende fradrag i 2011:

Post Forutsetning Sum
Kost 240 døgn * 189 kroner 45 360
Losji 3.000 * 12 måneder 36 000
Reise 21.000 km * 1,50 kr 17 550
Totalt fradrag   98 910
Skattebesparelse   27 695

«Egenandelen» for reise på 13.950 kroner reduseres som oftest reisefradraget. Dette er det tatt hensyn til i tabellen.

 

Se også:

Pendling

Dette kan pendlere trekke fra

Kalkulator:

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag