Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er visse endringer i beskatningen av fond fra 2015 til 2016.

For skatteåret 2015 kan vi i at det er to sett regler. Ett for aksje- og kombinasjonsfond, og ett for obligasjons- og pengemarkedsfond.

Fra 2016 er det kommet nye skatteregler, der skillet mellom aksjefond og rentefond er opphevet.

Formuesverdien av fond settes til 100 prosent av markedsverdien ved årsskiftet.

I forbindelse med selvangivelsen formue, og gevinst/tap være ferdig utfylt.

Aksje- og kombinasjonsfond

For aksjefondsandeler er gevinst ved salg av andeler skattepliktig, tap er fradragsberettiget. Dette er likt som med enkeltaksjer. Dette føres inn i selvangivelsen for det året gevinsten eller tapet oppsto. Urealiserte kursgevinster beskattes dermed ikke. Dette gir en utsettelseseffekt som øker avkastningen (sett etter skatt). Gevinsten inngår i den alminnelige inntekten, skatten er derfor 27 prosent i 2015.

Se også skatt på aksjer.

En del av gevinsten er skattefritt. Beløp opp til den såkalte skjermingsrenten skal du ikke skatte av. Skjermingsrenten er årsgjennomsnittet av effektiv rente på tre måneders statskasseveksler, fratrukket skatt. Med et årsgjennomsnitt på 1,5 prosent, blir skjermingsrenten 1,10 prosent.

Til og med 2005 skulle aksjefondsandeler RISK-reguleres. RISK- tall som er opptjent i eiertiden, legges til kostprisen før gevinsten (eller tapet) beregnes. RISK-tallet legges til den 1.1. hvert år. Dette tallet får du av fondsforvalteren. Effekten av RISK-justeringen vil normalt være at den skattepliktige gevinsten blir mindre (eller tapet blir større). Fra 2006 falt altså RISK-justeringen falle bort. RISK-tildelingen skjedde for siste gang den 1.1.2006. I en overgangsperiode på ti år kan akkumulert RISK legges til kostprisen.

I 2016 vil bekatningen avhenge av aksjeandelen i fondet. Hvis aksjeandelen er over 80 prosent, vil all avkastning beskattes som aksjeinntekt (28,75 prosent skatt. Hvis andelen er under 20 prosent, vil all avkastning beskattes som renteinntekt (25 prosent skatt). Hvis aksjeandelen ligger mellom dette vil avkastningen beskattes foholdsmessig. Er det for eksempel en 50/50 fordeling vil også beskatning fordele seg tilsvarende.

Her er et eksempel på hvordan skatten blir ved en gevinst på 100.000 kroner ved salg av andeler. Her vil skatten spenne i fra 28.750 kroner til 25.000 kroner, avhengig av de respektive andelene.

Aksjeandel Gevinst Grunnlag Skatt
Over 80 prosent:
Aksjeskatt 100 000 115 000 28 750
70 prosent andel:
Aksjeskatt 70 000 80 500 20 125
Renteskatt 30 000 30 000 7 500
Sum skatt     27 625
40 prosent andel:
Aksjeskatt 40 000 46 000 11 500
Renteskatt 60 000 60 000 15 000
Sum skatt     26 500
15 prosent andel:
Renteskatt 100 000 100 000 25 000

Hvis skattereformen følges er det lagt opp til at skatt på renteinntekter skal ned til 22 prosent i 2018. Da skal aksjeinntekter skattlegges med 32 prosent. Forskjellene vil demed øke ganske kraftig. fra en forskjell på 3.750 kroner i dag, til 10.000 kroner i 2018.

Skatteeksempel

Her er et annet eksempel på hvordan det skattemessige resultatet kan bli for deg. Her har vi tatt med et eksempel for både 2015 og 2016.

Post 2015 2016
Kostpris fondsandel 100 000 100 000
Samlet RISK i eiertiden 10 000 10 000
Ubenyttet skjermingsrente 4 000 4 000
Skjermingsgrunnlag 114 000 114 000
Skjermingsrente 2015/2016 (0,6%) 10 944 10 944
Salg fondsandeler 2.januar. 150 000 150 000
Gevinst 50 000 50 000
Skattepliktig gevinst 25 056 28 814
Skatt 6 765 7 204

Grunnlaget for skjerming er kostpris for andelene, tillagt verdien av RISK i eiertiden (som også kan være et negativt beløp), ubenyttet skjermingsrente fra tidligere år, og skjermingsrente for 2016. Skjermingsrente for 2015 blir tildelt hvis du sitter med andelen over årsskiftet. Ubenyttet skjermingsrenten fra tidligere år kan redusere gevinsten, men ikke øke tapet.

I eksemplet er det forutsatt at andelen selges i 2015. Da blir resultatet skattlagt med 27 prosent. I resultatet for 2016 vil det bli beskattet med 25 prosent, etter å ha ganget opp gevinsten med en faktor på 1,15. I praksis er skattesatsen derfor 28,75 prosent.

Selve aksjefondet er ikke skattepliktig for gevinster, det har heller ikke fradragsrett for tap. På andre inntekter skal aksjefondets beskattes med 27 prosent, men dette har ingen betydning eller svært liten betydning for fondene.

Obligasjons- og pengemarkedsfond

Rentefond er ikke fritatt for beskatning av realiserte gevinster slik aksje- og kombinasjonsfond er. Overskuddet i fondet beskattes med 27 prosent i 2015, og 25 prosent i 2016. Utbetalinger til andelseiere er fradragsberettiget. Siden fondet i praksis deler ut overskuddet til andelseierne blir, gjerne skatten null.

Utbetalingene til andelseierne er skattepliktig inntekt på samme måte som renteinntekt. Realisert kursgevinst er skattepliktig, tap er fradragsberettiget.

 

Les mer om fond:

Fond

Lov om verdipapirfond

Bransjestandarder

Fordelene ved fond

Kostnader i fond

Kalkulatorer:

Aksjebeskatningskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får på årets aksjeresultatet

Aksjegevinst - skattenivå
Kalkulatoren viser hva du kan forvente at effektiv skatteprosent vil ligge på for beskatning av aksjer.

Utbyttebeskatningskalkulator
Kalkulatoren viser hvordan utbyttet beskattes på aksjer du fortsatt hadde ved årsskiftet.