Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I 2016 blir det mer bruttoskatt og mindre skatt på nettoinntekt (alminnelig inntekt).

Toppskatten erstattes av en ny trinnskatt, og skatten på nettoinntekten går ned fra 27 til 25 prosent.

Trinnskatten er egentlig den samme skatten som toppskatt. Men siden første innslagspunkt nå er blitt så lavt, kan den ikke lenger hete toppskatt. Både toppskatten og trinnskatten er bruttoskatter. Det vil si at fradragene ikke har noen betydning for størrelsen på den.

Innføring av trinnskatten har sammenheng med at skattesatsen for alminnelig inntekt reduseres. En del av de tapte skatteinntektene fra lavere skatt på alminnelig inntekt tas igjen i trinnskatten.

Innslagspunkt for trinnskatten for 2016:

  • Under 159.800 kr skal det ikke betales trinnskatt
  • Fra 159.800 kr til 224.900 kr skal det betales 0,44 %
  • Fra 224.900 kr til 565.400 kr skal det betales 1,7 %
  • Fra 565.400 kr til 909.500 kr skal det betales 10,7 %
  • Fra 909.500 kr skal det betales 13,7 %

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 600.000 kroner betaler du 0,44 prosent og 1,7 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 10,7 prosent betaler du fra 565.400 kroner til 600.000 kroner.

En gjennomsnittlig inntekt gir en skatteprosent på godt under 30 prosent. Dette gjelder hvis du ikke har noen fradrag (utover standardfradrag) eller andre påslag i inntekten. En lønnsinntekt på for eksempel 450.000 kroner gir en skatteprosent på 26,2 prosent. En inntekt på 1 million kroner gir en skatteprosent på 35,1 prosent.

Visse standardfradrag som personfradrag og minstefradrag gjør at lave inntekter betaler lite skatt. Trinnskatten sørger for at inntekter litt over gjennomsnittet betaler høyere skatt.

Gjennomsnittsskatten er forskjellig fra marginalskatten. Hva du betaler i skatt på de neste lønnskronene kan du lese mer om i «Marginalskatt på lønnsinntekt».

Standardfradragene

Det trekkes fra et minstefradrag på 43 prosent av lønnsinntekten, maksimalt 91.450 kroner i 2016. Det laveste minstefradraget er 31.800 kroner i lønnsinntekt (men ikke høyere enn lønnsinntekten). Dette fradraget ser du i selvangivelsen.

Det er også et «usynlig» personfradrag på 51.750 kroner som trekkes fra. Dette har betydning for skatten på alminnelig inntekt, som er på 25 prosent.

Trygdeavgift og eventuell trinnkatt påvirkes ikke av disse fradragene.

Effekten av skattefradraget er maksimalt 22.863 kroner for minstefradraget. For personfradraget er effekten 12.938 kroner. Samlet skattereduksjon blir 35.800 kroner.

De viktigste skattene

Det er tre «hovedskatter» en lønnsmottaker må betale.

Trygdeavgiften er på 8,2 prosent av lønnsinntekten, det samme som i 2015.

Trinnskatten går fra 0,44 prosent til 13,7 prosent.

Skatt på alminnelig inntekt (inntekten etter at fradragene er trukket fra lønnsinntekten) er på 27 prosent. Har du en lønnsinntekt på 450.000 kroner, blir grunnlaget for betaling av denne skatten 310.450 kroner. Det er personfradraget og minstefradraget som reduserer grunnlaget. Denne skatten blir da 83.822 kroner.

Skatteprosenter

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Netto inntekt er lønnsinntekt fratrukket skatt. Skatteprosent er skatten delt på inntekt.

Du kan beregne skatten med kalkulatoren Skatteberegning for lønnsmottakere 2016.

Lønn Skatt Netto inntekt Skatte prosent
50 000 0 50 000 0,0 %
100 000 9 513 90 487 9,5 %
150 000 20 738 129 262 13,8 %
200 000 32 139 167 861 16,1 %
250 000 47 193 202 807 18,9 %
300 000 65 363 234 637 21,8 %
350 000 82 813 267 187 23,7 %
400 000 100 263 299 737 25,1 %
450 000 117 713 332 287 26,2 %
500 000 135 163 364 837 27,0 %
550 000 152 613 397 387 27,7 %
600 000 173 177 426 823 28,9 %
700 000 217 077 482 923 31,0 %
800 000 260 977 539 023 32,6 %
900 000 304 877 595 123 33,9 %
1 000 000 351 492 648 508 35,1 %
2 000 000 820 492 1 179 508 41,0 %

Kilde: Smarte Penger

Trekkprosenten vil være høyere enn gjennomsnittlig skatteprosent, siden du skal betale al skatt fordel på 10,5 måneder.

Skatteprosent med rentefradrag

Rentefradrag reduserer skatten med 25 prosent av rentebeløpet. Under har vi satt opp en tabell der vi forutsetter at hvert inntektstrinn har to ganger inntekten i lån. Renten har vi forutsatt til å være 4 prosent.

Generelt reduserer rentefradraget (med 2 ganger inntekten i lån) skatteprosenten med omtrent 2,0 prosentpoeng.

Lønn Skatt Netto inntekt Skatte prosent
50 000 0 50 000 0,0%
100 000 7 513 92 487 7,5%
150 000 17 738 132 262 11,8%
200 000 28 139 171 861 14,1%
250 000 42 193 207 807 16,9%
300 000 59 363 240 637 19,8%
350 000 75 813 274 187 21,7%
400 000 92 263 307 737 23,1%
450 000 108 713 341 287 24,2%
500 000 125 163 374 837 25,0%
550 000 141 613 408 387 25,7%
600 000 161 177 438 823 26,9%
700 000 203 077 496 923 29,0%
800 000 244 977 555 023 30,6%
900 000 286 877 613 123 31,9%
1 000 000 331 492 668 508 33,1%
2 000 000 780 492 1 219 508 39,0%

 Kilde: Smarte Penger

 

Les også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uførepensjon

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2016 vs 2015
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2016 og 2015. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2016
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Det er en rekke kalkulatorer du kan bruke for å beregne forskjellige skatter og avgifter,

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Skatteberegning 2015
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2015. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.