Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Litt mer skattelette, men dyrere å fly og bruke strøm.

Det er gjort flere endringer i budsjettenigheten som betyr noe for din lommebok. Det har blitt litt større skattelette, samtidig som en ny flyavgift innføres og strømmen blir dyrere.

Dette er den andre endringen i statsbudsjettet etter at regjeringen også har kommet med en tilleggspropsisjon tidligere.

Dette er nye og endrede punktene som Høyre, Fremskrittpartiet, Kristelig Folkeparti og Ventre har blitt enige om

Flyavgift
Det vil koste 80 kroner i seteavgift for flyturer både innenlands og utenlands. Dette gjelder ikke kortbanenettet.

Fly du tre ganger, vil dette koste deg 480 kroner. For en familie på fire som flyr tre ganger betyr dette en kostnadsøkning på 1.920 kroner.

Skattesatser
Det nederste trinnet i Trinnskatten blir senket fra 0,9 prosent, til 0,44 prosent. Innslagspunktet ble hevet fra 158.800 kroner til 159.800 kroner.

Trinnskatten blir dermed 309 kroner lavere på alle lønnsinntekter fra 224.900 kroner.

Strøm
Elavgiften økes med 1,5 øre. Med et strømforbruk på 20.000 kwh i året gir dette en ekstrakostnad på 300 kroner.

Bilavgifter
Bilavgiftene legges om ved at CO2-utslipp får større betydning. 

 • CO2-komponenten reduserer alle innslagspunkt i med 10-20 gram, samtidig som satsene økes med 10 prosent. 
 • NOX-komponenten økes med 20 prosent for personbiler.
 • Vektkomponenten endres ved at innslagspunkt heves for laveste sats fra 0 til 150 kg. Alle satser blir redusert med 5 prosent.
 • Effektkomponenten reduseres med 50 prosent på alle satser. Denne komponenten skal fjernes i 2017.
 • NOX-sats per mg/km for personbiler øker fra 48,29 kroner til 57,95 kroner.

Kjøregodtgjørelse
Den skattefrie satsen for kjøregodtgjørelse (inntil 10.00 km) settes ned fra 4,10 kroner til 3,80 kroner per km.

Kjører du 5.000 km i yrket, gir dette 1.500 kroner lavere kjøregodtgjørelse.

Pensjon
Økningen av pensjonen (det vil egentlig si at reduksjonen blir mindre) for gifte/samboende opprettholdes.

Minstepensjon for enslige pensjonister økes med 4.000 kroner. Dette gjelder fra 1.september 2016.

Engangsstønad til fødsel og adopsjon
Denne støtten økes med 1.810 kroner til 46.000 kroner.

Studiestøtte
Det skal innføres studiestøtte for 11 måneder. Denne blir gradvis innfaset til 2020 med en uke ekstra fra 2017 hvert år frem til da.

Fradrag for gaver
Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner økes ytterligere til 25.000 kroner, forrige forslag var på 20.000 kroner. I 2015 er dette fradraget på maksimalt 16.000 kroner.

NSB
Prisen på månedskort og årskort settes ned med 20 prosent.

Sluttvederlag
Det skattefrie sluttvederlaget fjernes. Dette kunne være inntil 1,5 ganger grunnbeløpet.

Beregn skatteendringen med vår kalkulator

Kalkulatoren sammenligner skattenivået i 2015 og 2016. Innslagspunktene er i 2016 tallene nedjustert med forventet lønnsvekst (2,7 prosent. På den måten blir de to skatteårene direkte sammenlignbare. Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover.

NY KALKULATOR FOR SKATT 2016 MOT 2015: Her kan du beregne hvordan resultatet blir for deg.

Endringer i skatten på forskjellige inntektstrinn

Tabellen nedenfor viser endringene for de enkelte lønnstrinnene. Her er det forutsatt at det ikke er noen andre inntekter eller fradrag utover standardfradragene (minstefradrag og personfradrag).

Av tabellen ser du at alle får skattelette, økende med inntekten.

Eksempel: Har du 500.000 kroner i lønnsinntekt, gir det 2.151 kroner i skattelette.

Inntekt Endring
100 000 -129
200 000 -1 074
300 000 -1 551
400 000 -1 851
500 000 -2 151
600 000 -2 450
700 000 -2 750
800 000 -3 050
900 000 -3 350
1 000 000 -3 650
3 000 000 -9 650

Kilde: Smarte Penger

Endringer med 3 ganger i lån

Her har vi sett på endringene når hvert enkelt inntektstrinn har tre ganger inntekten i lån. Det er forutsatt en lånerente på 3,0 prosent.

Siden skatten på alminnelig inntekt er satt ned fra 27 til 25 prosent blir effekten av rentefradraget mindre. Dette gjør at skatteletten blir mindre for alle trinn. Tabellen viser altså hvordan størrelsen på lån reduserer skatteletten.

Selv om effekten av rentefradragene blir mindre, får likevel alle en skattelette også i gruppen med høye lån.

Inntekt Endring
400 000 -1 131
500 000 -1 251
600 000 -1 370
700 000 -1 490
800 000 -1 610
900 000 -1 730
1 000 000 -1 850
3 000 000 -4 250

Kilde: Smarte Penger

 

Dette er i de viktigste punktene i statsbudsjettet

Her er alle de viktigste punktene i statsbudsjettet som har direkte betydning for lommeboken. De nye endringene er også tatt med i oversikten under.

Skatt på alminnelig inntekt

Skatt på alminnelig inntekt er skatten du betaler av inntekten etter at alle fradragene er trukket fra.

Satsen reduseres fra 27 til 25 prosent.

Det betyr at skatt på avkastning i aksjefond, bank, etc får redusert skatt. Motsatt betyr det at rentefradraget får mindre effekt.

Toppskatten erstattes av trinnskatt

Trinnskatten er den samme skatten som toppskatt. Men siden første innslagspunkt nå er blitt så lavt, kan den ikke lenger hete toppskatt.

Toppskatten og trinnskatten er bruttoskatter. Det vil si at fradragene ikke har noen betydning for størrelsen på den.

Innføring av trinnskaten har sammenheng med at skattesatsen for alminnelig inntekt reduseres. En del av de tapte skatteinntektene fra lavere skatt på alminnelig inntekt tas igjen i trinnskatten.

Innslagspunkt for trinnskaten for 2016:

 • Under 159.800 kr skal det ikke betales trinnskatt
 • Fra 159.800 kr til 224.900 kr skal det betales 0,44 %
 • Fra 224.900 kr til 565.400 kr skal det betales 1,7 %
 • Fra 565.400 kr til 909.500 kr skal det betales 10,7 %
 • Fra 909.500 kr skal det betales 13,7 %

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 600.000 kroner betaler du 0,44 prosent og 1,7 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 10,7 prosent betaler du fra 565.400 kroner til 600.000 kroner.

I forhold til 2015 er de to øverste innslagspunktene lønnsjustert. Det er de to nederste trinnene som er de nye.

Dette er hvor mye du betaler i trinnskatt på forskjellige inntektstrinn.

Lønn Kroner Prosent
100 000 0 0,00%
200 000 371 0,19%
250 000 1 022 0,41%
300 000 1 872 0,62%
350 000 2 722 0,78%
400 000 3 572 0,89%
450 000 4 422 0,98%
500 000 5 272 1,05%
550 000 6 122 1,11%
600 000 10 086 1,68%
700 000 20 786 2,97%
800 000 31 486 3,94%
900 000 42 186 4,69%
1 000 000 55 601 5,56%
2 000 000 192 601 9,63%

Kilde: Smarte Penger

Formuesskatten

Satsen på formuesskatten beholdes med 0,85 prosent. Innslagspunktet for formuesskatt økes fra 1,2 millioner kroner til 1,4 millioner. For ektefeller økes den fra 2,4 millioner til 2,8 millioner kroner.

Økt BSU-sparing

Det foreslås å øke det totale sparebeløpet innenfor BSU (boligsparing for ungdom) fra 200.000 til 300.000 kroner. Det årlige sparebeløpet på 25.000 står fast. Det betyr at man må spare i 12 år for å fylle maks kvote, innen det året man fyller 33 år. Det er i praksis mange som ikke har muligheten til å gjøre dette, fordi de ikke betaler nok skatt i alle disse årene.

Økt moms på kultur og transport

Økt mva på kultur- og transporttjenester fra 8 til 10 prosent.

Det kan bety at disse tjenestene blir dyrere:

 • Fly
 • Hotellovernattinger
 • Fornøyelsesparker, museer og opplevelsessentre
 • Kinobilletter
 • Idrettsarrangement med store billettinntekter, som fotballkamper i Tippeligaen
 • NRK-lisensen
 • Persontransport (tog, buss o.l.)

Redusert moms på digitale aviser

I dag er papiraviser fritatt fra merverdiavgift, mens elektroniske nyhetstjenester omsettes med full mva-sats (25 prosent).

Regjeringen foreslår at ordningen omfatter elektroniske nyhets- og aktualitetstjenester, både i form av tekst og som lyd/bilde.  Det vil omfatte alle medier som i hovedsak består av nyhets- og aktualitetsinnhold, blant annet nettaviser og nyhetsbaserte tv-kanaler.

Merverdiavgiftsfritaket må godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) før det kan tre i kraft.

Økt pensjon for gifte og samboere

Fra 1. september neste år får gifte og samboende 90 prosent av grunnbeløpet i folketrygden i grunnpensjon, en økning fra 85 prosent.

Endringen er planlagt å tre i kraft fra 1. september neste år. Full effekt av økningen først i 2017. For et ektepar eller samboerpar vil økningen i pensjon da utgjøre ca 9.000 kroner.

Minstepensjon for enslige pensjonister økes med 4.000 kroner. Dette gjelder fra 1.september 2016.

Endring i bilavgiftene

Bilavgiftene legges om ved at CO2-utslipp får større betydning. 

 • CO2-komponenten reduserer alle innslagspunkt i med 10-20 gram, samtidig som satsene økes med 10 prosent. 
 • NOX-komponenten økes med 20 prosent for personbiler.
 • Vektkomponenten endres ved at innslagspunkt heves for laveste sats fra 0 til 150 kg. Alle satser blir redusert med 5 prosent.
 • Effektkomponenten reduseres med 50 prosent på alle satser. Denne komponenten skal fjernes i 2017.
 • NOX-sats per mg/km for personbiler øker fra 48,29 kroner til 57,95 kroner.

Dette er de konkrete endringene i co2-avgiften:

Dagens system Nytt system
Intervall Kr pr g Intervall Kr pr g
0-50 g -1 081,03 0-40 g -1 081,03
51-105 -918,82 41-95 g -918,82
106-120 g 815,24 96-110 g 896,76
121-160 g 821,53 111-140 g 903,68
161-230 g 1 915,14 141-210 g 2 106,65
Over 230 g 3 074,69 Over 210 g 3 382,16

I intervallene opp til 95 gram reduseres avgiften. Men den reduseres bare hvis bilen ikke slipper ut mer enn 95 gram. For biler som slipper ut mer enn 95 gram regnes co2-avgiften ut innenfor hvert intervall.

Dette er de konkrete endringene i vektkomponenten:

  Dagens Nytt
Vektintervall Kr pr kg Kr pr kg
0-1150 (150-1150) 40,08 38,08
1151-1400 87,38 83,01
1401-1500 174,78 166,04
Over 1500 203,27 193,11

 Vektavgiften regnes ut innenfor hvert enkelt intervall.

Reisefradraget

Egenandelen i reisefradraget øker fra 16.000 til 22.000 kroner. Det betyr at du må ha lengre vei til jobben for å få reisefradrag. Konsekvensen er at reiseavstanden nå må utgjøre minst 32 kilometer mellom hjem og jobb. Økningen kan bety en økt skatt opp til 1.500 kroner.

Egenandeler for helse

Egenandeler for helse oppjusteres ikke i takt med forventet inflasjon. Det betyr at egenandelene reelt sett blir litt lavere. Derimot foreslås egenandelene for pasientreiser, blå resept, opphold ved opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet foreslås økt fra 1. januar 2016.

Ligningsverdi for bolig

Ligningsverdien for boliger forblir uendret på 25 prosent av beregnet markedsverdi. Men ligningsverdien for sekundærbolig (bolig du ikke bor i selv, typisk utleiebolig) blir satt opp fra 70 prosent av markedsverdi til 80 prosent av markedsverdi.

Dette har bare betydning hvis du betaler formuesskatt. Hvis markedsverdien er 4 millioner kroner, øker ligningsverdien fra 2,8 millioner til 3,2 millioner kroner. Økningen på 400.000 kroner i ligningsverdien kan da gi en formuesskatteøkning på 3.200 kroner.

Engangsstønad til fødsel og adopsjon

Denne støtten økes med 1.810 kroner til 46.000 kroner.

Studiestøtte

Det skal innføres studiestøtte for 11 måneder. Denne blir gradvis innfaset til 2020 med en uke ekstra fra 2017 hvert år frem til da.

Fradrag for gaver

Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner økes ytterligere til 25.000 kroner, forrige forslag var på 20.000 kroner. I 2015 er dette fradraget på maksimalt 16.000 kroner.

NSB

Prisen på månedskort og årskort settes ned med 20 prosent.

Sluttvederlag

Det skattefrie sluttvederlaget fjernes. Dette kunne være inntil 1,5 ganger grunnbeløpet.

Barnetrygd

Uforandret på 970 kroner i måneden.

Beskatning av fond

Reglene for beskatning av verdipapirfond og inntekter fra slike fond endres slik at de i større grad tar hensyn til sammensetningen av verdipapirer i fondet.

Aksjeutbytte

Skatten økes på utbytte (som overstiger skjerming). Den samlede marginalskatten på utbytte (inklusive selskapsskatt) økes ikke og opprettholdes om lag på 2015-nivå i 2016. Årsaken til økningen er den lavere skatten på alminnelig inntekt (se lengre opp i artikkelen) vil i utgangspunktet gjøre det mer lønnsomt for eiere som arbeider i eget selskap, å ta ut faktisk arbeidsinntekt som aksjeutbytte.

Den økte beskatningen skal skje ved å gange opp utbyttet med en faktor på 1,15. Etter å ha vært ganget opp med 1,15 inngår denne i den alminnelige inntekten. Skattesatsen blir da i praksis 28,75 prosent på utbytte.

Øvrige satser

De fleste andre satser oppjusteres i takt med forventet inflasjon på 2,5 prosent for 2016, hvilket betyr ingen reell endring. Øvrige skattesatser øker med 2,7 prosent som er i takt med forventet lønnsvekst og gir derfor heller ingen reell endring.

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2016 vs 2015
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2016 og 2015. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2016
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2015
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2015. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskatt 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.