Regjeringen foreslår endringer i statsbudsjettet som gir mer trinnskatt. Hvordan dette slår ut kan du beregne med vår kalkulator.

Regjeringen fjernet toppskatten og innførte en såkalt trinnskatt i fremleggelsen av statsbudsjettet for 2016. I en tilleggspropsisjon vil den nå øke trinnskatten, og reversere lettelsen i formuesskatten. 

Trinnskatten er en bruttoskatt der fradragene ikke har noen betydning. Satsene øker med 0,1 prosentpoeng på alle trinn. Formuesskatten skal opprettholdes på 0,85 prosent, den går ikke ned til 0,80 prosent.

Nedsettelen av skatteprosenten på alminnelig inntekt (nettoinntekt) opprettholdes fra 27 til 25 prosent.

Beregn skatteendringen med vår kalkulator

Kalkulatoren sammenligner skattenivået i 2015 og 2016. Innslagspunktene er i 2016 tallene nedjustert med forventet lønnsvekst (2,7 prosent. På den måten blir de to skatteårene direkte sammenlignbare. Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover.

NY KALKULATOR FOR SKATT 2016 MOT 2015: Her kan du beregne hvordan resultatet blir for deg.

Endringer i skatten på forskjellige inntektstrinn

Tabellen nedenfor viser endringene for de enkelte lønnstrinnene. Her er det forutsatt at det ikke er noen andre inntekter eller fradrag utover standardfradragene (minstefradrag og personfradrag).

Disse tallene tar ikke hensyn til endringene i formuesskatten. Effekten av dette kan du se nedenfor.

Av tabellen ser du at alle får skattelette, økende med inntekten.

Eksempel: Har du 500.000 kroner i lønnsinntekt, gir det 1.851 kroner i skattelette.

Inntekt Endring
100 000 -129
200 000 -861
300 000 -1 251
400 000 -1 551
500 000 -1 851
600 000 -2 150
700 000 -2 450
800 000 -2 750
900 000 -3 049
1 000 000 -3 349
3 000 000 -9 349

Kilde: Smarte Penger

Endringer med 3 ganger i lån

Her har vi sett på endringene når hvert enkelt inntektstrinn har tre ganger inntekten i lån. Det er forutsatt en lånerente på 3,0 prosent.

Siden skatten på alminnelig inntekt er satt ned fra 27 til 25 prosent blir effekten av rentefradraget mindre. Dette gjør at skatteletten blir mindre for alle trinn. Tabellen viser altså hvordan størrelsen på lån reduserer skatteletten.

Selv om effekten av rentefradragene blir mindre, får likevel alle en skattelette også i gruppen med høye lån.

Inntekt Endring
400 000 -831
500 000 -951
600 000 -1 070
700 000 -1 190
800 000 -1 310
900 000 -1 429
1 000 000 -1 549
3 000 000 -3 949

Kilde: Smarte Penger

Trinnskatten

Trinnskatt er en bruttoskatt. Det vil si at fradrag ikke har noen betydning for størrelsen på denne skatten.

Trinnskatten er den samme skatten som toppskatt. Men siden første innslagspunkt nå er blitt så lavt, kan den ikke lenger hete toppskatt.

Innslagspunkt for trinnskaten for 2016:

Trinnene Sats
158 800 0,9 %
224 900 1,7 %
565 400 10,7 %
909 500 13,7 %

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 600.000 kroner betaler du 0,9 prosent og 1,7 prosent innenfor de to trinnene. Satsen på 10,7 prosent betaler du fra 565.400 kroner til 600.000 kroner.

I forhold til 2015 er de to øverste innslagspunktene lønnsjustert. Det er de to nederste trinnene som er de nye trinnene.

Så mye betaler du:

Dette er hvor mye du betaler i trinnskatt på forskjellige inntektstrinn.

Lønn Kroner Prosent
100 000 0 0,00%
200 000 371 0,19%
250 000 1 022 0,41%
300 000 1 872 0,62%
350 000 2 722 0,78%
400 000 3 572 0,89%
450 000 4 422 0,98%
500 000 5 272 1,05%
550 000 6 122 1,11%
600 000 10 086 1,68%
700 000 20 786 2,97%
800 000 31 486 3,94%
900 000 42 186 4,69%
1 000 000 55 601 5,56%
2 000 000 192 601 9,63%

Kilde: Smarte Penger

Økt skatt på utbytte opprettholdes

Skatten på utbytte økes ved å innføre en faktor for å øke skatten. Utbyttet skal ganges opp med en faktor på 1,15. Får du 1000 i utbytte må du da skatte av 1150 kroner i 2016 i stedet.

For 2015 blir da skatten på utbytte 270 kroner. I 2016 blir skatten 287,50 kroner. Skatten går da opp til 28,75 prosent av utbytte.

For en eier blir skatten samlet sett omtrent den samme fordi selskapsskatten har blitt senket fra 27 til 25 prosent.

Reisefradraget

I 2015 er det utgifter over 16.000 kroner som kan trekkes fra. I 2016 økes dette med 6.000 kroner til 22.000 kroner.

For dem som har utgifter over 22.000 kroner gir dette en skatteskjerpelse på 1.500 kroner.

Kalkulatorer:

Beregn hva skatteendringen blir for deg mellom 2015 og 2016
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2016 og 2015. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Beregn hva skatten blir i 2016
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2016.