Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvor stor en økning i inntekten gir i økt pensjon avhenger helt av hvor mye du vil tjene gjennom livet.

Du tjener opp 18,1 prosent av inntekten din i pensjon, som legges til pensjonsbeholdningen din. Men det betyr ikke at en økning i inntekten din øker den utbetalte pensjon forholdsmessig. Hvor stor effekt en økning i inntekten har på utbetalt pensjon avhenger av den totale pensjonsbeholdningen din når pensjonen skal utbetales.

Her har vi tatt utgangspunkt i en person som er født i 1963. Fra og med dette årskullet får de pensjonen utelukkende beregnet ut fra de nye reglene for opptjening av pensjonen.

Du tjener da opp 18,1 prosent av alle lønnsinntekter gjennom hele livet. Men ikke på inntekter fra 7,1 G, som i dag er 664.801 kroner. Det som avsettes blir lagt inn i pensjonsbeholdningen din. Har du en lønnsinntekt på 500.000 kroner, går 90.500 kroner inn på pensjonsbeholdningen. Det maksimale beløpet som kan gå inn per år er 120.328 kroner. Det du har innestående på pensjonsbeholdningen blir oppjustert med lønnsøkningen hvert år, og danner grunnlaget for pensjonsutbetalingen.

Les mer om pensjonsbeholdning.

Dette blir pensjonen

Her har vi sett på et eksempel der gjennomsnittslønnen tjenes opp i 43 år. Pensjonsbeholdningen fremkommer ved å gange snittlønnen med 43, og så med 18,1 prosent.

For en som vil ta ut pensjonen fra 67 år, og er født i 1963 er prognosen for delingstallet 16,17. Dette tallet blir brukt til å dele pensjonsbeholdningen på. For en som har tjent 500.000 kroner i 43 år, vil pensjonsbeholdningen være 3.891.500 kroner. Siden delingstallet er på 16,17 blir den årlige pensjonen 242.000 kroner.

Delingstallet avhenger av når pensjonen blir tatt ut, og hvilket årskull man tilhører.

Snittlønn Beholdning Pensjon
200 000 1 556 600 195 168
250 000 1 945 750 200 040
300 000 2 334 900 204 888
350 000 2 724 050 209 760
400 000 3 113 200 214 620
450 000 3 502 350 219 732
500 000 3 891 500 242 964
550 000 4 280 650 267 252
600 000 4 669 800 291 552
650 000 5 058 950 310 092
700 000 5 448 100 310 092

Kilde: smartepenger.no

Beregn pensjonen selv med denne kalkulatoren for årsklassene født etter 1962.

Hvis du vil regne konkret ut fra dine egne tall må du bruke tjenesten Din pensjon.

Effekten av opptjeningen

Selv om du alltid tjener opp 18,1 prosent i året, er ikke det det samme som at effekten av denne opptjeningen er lik. Det er nemlig stor forskjell på hvilken effekt du får av det du tjener opp. Hvis vi ser på de jevne inntektene år for år er det egentlig tre trinn i hvilken effekt du får av opptjeningen.

  • Du får økt den årlige pensjonen med i underkant av 10 prosent av gjennomsnittlig årsinntekt
  • Du får økt den årlige pensjonen med i underkant av 50 prosent av gjennomsnittlig årsinntekt
  • Du får ikke økt pensjon i det hele tatt (inntekter over 7,1 G per år)

Hvis gjennomsnittsinntekten øker fra 300.000 kroner til 400.000 kroner, øker pensjonen fra 204.888 kroner til 214.620 kroner. Øker gjennomsnittsinntekten fra 500.000 kroner til 600.000 kroner, øker pensjonen fra 242.864 kroner til 291.552 kroner.

Grensen for taktskiftet går i dette eksemplet ved 486.000 kroner. Hvor grensen går vil også avhenge av når du er født, og når du vil ta ut pensjon. Det er altså den totale pensjonsbeholdningen som er det avgjørende.

Hva får du ut av en sommerjobb

Hvor mye pensjon du får ut av en sommerjobb avhenger av hvor mye du ellers tjener opp i livet. Her står mellom lav-opptjening og høy-opptjening. Du får alltid økt pensjonen med inntekter fra sommerjobben, det vil aldri bli null.

Hvis du som student tjener 50.000 kroner, får du 9.050 kroner tillagt pensjonsbeholdningen din. Når du er oppe på den fulle opptjeningseffekten får 9.050 delt på 16,17 i årlig pensjonstillegg, som blir 559 kroner. Med lav effekt av opptjeningen blir det årlige pensjonstillegget på bare 112 kroner.

Det betyr at når du har en sommerjobb som 18-åring vet du at du får 18,1 prosent av lønnen lagt til pensjonsbeholdningen, men du vet ikke om du får høy eller lav effekt på utbetalingen av pensjonen.

Dette er grunnen

Det var et mål med pensjonsreformen at all inntekt skulle gi økt pensjon. Samtidig skulle alle få en minstepensjon (minste pensjonsnivå), som skulle være på 2 G. Denne grensen levealderjusteres, slik at dette nivået er nå på 180.744 kroner.

Den totale pensjonen kan bestå av to deler: En inntektspensjon som er avhengig av inntektene gjennom livet, og en garantipensjon. Hvis du ikke har hatt noen inntekter vil pensjonen kun bestå av en garantipensjon. Garantipensjonen blir i det eksemplet vi har fulgt borte ved omtrent 486.000 kroner i snittinntekt.

Garantipensjonen blir redusert med 80 prosent av det inntektspensjonen vokser med. Det er grunnen til at effekten av pensjonsopptjeningen blir svært lav opp til nivået der garantipensjonen har blitt null. Når du når dette nullpunktet får du full effekt av pensjonsopptjeningen.

I tabellen under ser du hvordan fordelingen av inntektspensjon og garantipensjon er, med disse forutsetningen:

  • Gjennomsnittsinntekten er opptjent på 43 år
  • Delingstallet er 16,17 (67 år/født i 1963)
  • Har rett til høy sats for minste pensjonsnivå på 180.744

Sum pensjon er summen av inntektsbasert pensjon og garantipensjon.

  Pensjoner
Snitt-inntekt Sum Inntekt Garanti
0 180 744 0 180 744
100 000 191 450 49 212 142 238
200 000 199 997 96 265 103 732
250 000 204 810 120 331 84 479
300 000 209 623 144 397 65 226
350 000 214 437 168 463 45 973
400 000 219 250 192 529 26 720
450 000 224 063 216 596 7 468
500 000 240 662 240 662 0

Kilde: smartepenger.no

 

Les mer om pensjon:

Alderspensjon født etter 1962

Pensjonsbeholdningen

Delingstall

Forholdstall

Kalkulatorer:

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.