Høyeste marginalskatt (overtidsskatt) på lønnsinntekter går ned fra 46,9 prosent til 46,7 prosent.

Det er nå 9 trinn på marginalskatt-skalaen. I 2015 var det 7 trinn.  Det var innføringen av Trinnskatt som gjorde at antall trinn økte. Den erstattet toppskatten som hadde to trinn. Trinnskatten har fire trinn, og slår inn allerede ved 164.100 kroner.

Marginalskatten regnes ofte av den neste krona du tjener. Men du kan også regne ut marginalskatten på for eksempel en inntektsøkning på 50.000 kroner. Hvis dette inntektspåslaget sørger for at du passerer et skattetrinn, blir denne marginalskatten gjennomsnittet av to satser.

Marginalskatten er forskjellig for lønnsinntekter, pensjonsinntekter og næringsinntekter.

Den høyeste marginalskatten for lønnsinntekter er i 2016 på 46,9 prosent. Det betyr at du beholder minimum 53,1 prosent av lønnsinntekten selv. I 2017 går den høyeste marginalskatten ned til 46,7 prosent.

For pensjoner er høyeste marginalskatt 47,1 prosent i 2016, 46,8 prosent i 2017. For selvstendig næringsdrivende er maksimal marginalskatt 50,1 prosent, synkende til 49,9 prosent i 2017. På inntekter fra omtrent 200.000 kroner inntekter vil marginalskatten generelt ligge 3,2 prosent høyere for næringsdrivende enn for lønnsmottagere, fordi trygdeavgiften er 3,2 prosentpoeng høyere.

Her kan du se marginalskatten på pensjonsinntekter.

For kapitalinntekter var marginalskatten flatt på 25 prosent i 2016. I 2017 går den ned til 24 prosent.

I 2017 settes skatten ned på alminnelig inntekt fra 25 prosent til 24 prosent. Samtidig øker ikke trinnskatten fullt så mye, slik at nettoeffekten blir en nedgang på 0,2 prosentpoeng på vanlige inntekter.

Eksempel: Vi tar utgangspunkt i de foreslåtte satsene for 2016. Din lønn er i dag akkurat 500.000 kroner. Du får plutselig en lønnsbonus på 50.000 for god innsats slik at ny lønn blir 550.000. Som du kan se av tabellen ligger hele lønnen inkludert ekstralønnen i trinn 7, slik at hele ekstrainntekten beskattes med 34,8 prosent.

Men tjener du ytterligere 50.000 kroner vil du passere et trinn i marginalskatt-stigen. De første 15.400 kroner vil fortsatt beskattes med 34,8 prosent, men for de siste 34.600 kroner vil de bli beskattet med 43,8 prosent. Gjennomsnittlig marginalskatt hele denne inntekten blir dermed 41,0 prosent.

Du kan regne ut hva marginalskatten blir på ekstrainntekter eller inntektsøkninger med marginalskatt-kalkulatoren.

Marginalskattetrinnene

Dette er marginalskatten i 2016 og 2017. Forklaringen til de enkelte trinnene ser du under tabellene.

Marginalskatt på lønnsinntekt 2017
Trinn Lønnsintervall Skatt
Trinn 1 0 – 54.650 0,00%
Trinn 2 54.651 – 81.324 25,00%
Trinn 3 81.325 – 94.910 8,20%
Trinn 4 94.911 – 164.100 21,64%
Trinn 5 164.101 – 215.341 22,57%
Trinn 6 215.342 – 230.950 32,93%
Trinn 7 230.951 – 580.650 34,61%
Trinn 8 580.651 – 934.050 43,72%
Trinn 9 934.051- 46,72%

 

Marginalskatt på lønnsinntekt 2016
Trinn Lønnsintervall Skatt
Trinn 1 0 - 49.650 0,0 %
Trinn 2 49.651 - 73.884 24,0 %
Trinn 3 73.885 – 90.789 8,2 %
Trinn 4 90.790 – 159.800 22,5 %
Trinn 5 159.801 - 212.674 23,0 %
Trinn 6 212.675 – 224.900 33,6 %
Trinn 7 224.901 – 565.400 34,9 %
Trinn 8 565.401 – 909.500 43,9 %
Trinn 9 909.501- 46,9 %

Derfor blir marginalskatten i 2017 slik:

0,0 % i trinn 1: 0 - 54.650 kroner
Her er alminnelig inntekt null pga standardfradragene. Det betales ikke trygdeavgift på inntekter under 54.650 kroner.

25,0 % i trinn 2: 54.651 - 81.324 kroner
Det er en regel som sier at man ikke skal betale mer enn 25 prosent av det overskytende inntekten i skatt. Siden det er et fribeløp opp til 54.650 kroner, må du «tilbakebetale» den trygdeavgiften du «skylder».

8,20 % i trinn 3: 81.325 - 94.910 kroner
I dette området betaler du bare trygdeavgiften. På grunn av personfradraget (53.150 kroner) og minimum minstefradrag i lønn, blir alminnelig inntekt null i dette intervallet.

21,64 % i trinn 4: 94.911 - 164.100 kroner
Ved en inntekt på 94.910 kroner blir summen av minstefradraget og personfradraget lik lønnsinntekten. Det er dermed fra denne inntekten og oppover at du betaler skatt på alminnelig inntekt. Siden minstefradraget vokser med lønnsinntekten, gjør det at skatten på alminnelig inntekt blir redusert fra 25 prosent til 13,44 prosent. I tillegg kommer trygdeavgiften på 8,2 prosent.

22,57 % i trinn 5: 164.101 - 215.341 kroner
Ved en inntekt på 164.101 slår første trinn i Trinnskatten inn med en sats på 0,93 prosent. Marginalskatten øker da til 22,6 prosent.

32,93 % i trinn 6. 215.342 - 230.950 kroner
På denne inntekten vokser ikke minstefradraget ikke lenger, det har nådd sitt maksimale nivå. Du betaler da trygdeavgift på 8,2 prosent, skatt på alminnelig inntekt med 24,0 prosent, og trinnskatt på 0,93 prosent.

34,61 % i trinn 7. 230.951 - 580.650 kroner
Her slår et nytt trinn inn på Trinnskatten med 2,41 prosent. Marginalskatten øker da med 1,7 prosentpoeng.

43,72 % i trinn 8: 580.651 - 934.050 kroner
Her slår det tredje trinnet inn på Trinnskatten. Satsen øker da fra 2,41 prosent til 11,52 prosent.

46,72 % i trinn 9: 934.051 og over
Det fjerde trinnet i trinnskatten slår inn med en sats på 14,52 prosent.

 

 

Les også:

Marginalskatt på pensjonsinntekter

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Kalkulatorer:

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2017
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2016
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.