Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dame handler mat i butikk

Basert på prognoser fra SSB har vi beregnet konsekvensen for lommeboken din for 2016.

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde i dag (torsdag 4.september) nye prognoser for norsk økonomi. Tallene preges av sommerens negative nyheter for Norge. Prognosene viser en nedjustering av reallønnsveksten (lønn fratrukket inflasjon) i forhold til prognosen som ble publisert i juni.

De fleste av oss får mindre å rutte med til neste år enn det SSB trodde før sommeren.

Beregn din økonomi for 2016 med Smarte Pengers fremtidsøkonomikalkulator.

Hovedårsaken er den lave oljeprisen, som gjør at få potensielle nye utbyggingsprosjekter er lønnsomme. Dermed stiger arbeidsledigheten i alle næringer som er knyttet til oljeindustrien, som følge av kraftig fall i investeringsnivået. Stigende arbeidsledighet legger demper lønnsveksten. Svak krone hever samtidig prisene på importerte varer og drar inflasjonen kraftig opp. Dermed forventer SSB nå null i reallønnsvekst i 2016.

Dårligst nytt for de gjeldfrie

Men også prognosene for lånerentene nedjusteres og veier opp litt av nedjusteringen av reallønnsveksten. Derfor er det dem uten gjeld som i løpet av sommeren har fått redusert sin forventede vekst i den disponible inntekten mest for 2016.

Ifølge våre beregninger (se tabell under) får de ca 3.500 kroner lavere økning i disponibel inntekt til neste år enn det man trodde i juni.

Har du svært mye gjeld, dsv 3 ganger inntekten, får den lavere renten så stor effekt for din økonomi, at den disponible inntekten for 2016 oppjusteres, viser våre beregninger basert på SSBs tall.

Utviklingen i lønn, rente, og inflasjon er nøkkeltallene for å beregne utviklingen i din disponible inntekt. Er du blant dem som mister jobben, gjelder naturligvis ikke gjennomsnittstallene fra SSB deg.

Tabellen: Nedenstående tabell viser endringen i disponibel inntekt i 2016 i forhold til 2015. Den viser prognosen som gjaldt i juni og den nye prognosen som ble offentliggjort i dag. Beregningene baserer seg på en husstand med en samlet lønnsinntekt på 900.000.

Eksempel: Dersom du har gjeld tilsvarende 1 x inntekten, kan du nå forvente en økning i disponibel inntekt på 6.706 kroner til neste år. Men dette er en nedjustering av prognosen på 2.158 kroner sammenlignet mot det SSB trodde før sommeren.

Endringen i disponibel inntekt i 2016
Prognose i juni Prognose i dag Endring
Ingen gjeld 7 550 4 078 -3 472
Gjeld 1 x inntekt 8 864 6 706 -2 158
Gjeld 2 x inntekt 10 178 9 334 -844
Gjeld 3 x inntekt 11 492 11 962 470
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Smarte Penger.

Det er renten på rammelån som blir brukt i spådommene. Mange har allerede en langt lavere rente enn den gjennomsnittlige renten som er oppgitt for 2015.

Slik blir utviklingen

Ved hjelp av Smarte Pengers fremtidsøkonomikalkulator har vi beregnet konsekvensene av SSBs prognoser.

Vi har tatt utgangspunkt i en husholdning med inntekter på 500.000 kroner, og 400.000 kroner i 2015, altså 900.000 kroner til sammen.

I tabellen nedenfor har vi sett på hvordan den disponible inntekten utvikler seg med tre forskjellige gjeldsnivåer:

  • Null gjeld
  • Gjeld to ganger inntekten - 1,8 millioner kroner
  • Gjeld tre ganger inntekten - 2,7 millioner kroner

Vi har forutsatt at 40 prosent av inntekten brukes til utgifter der prisstigningen har betydning.

Tabellen under viser nivåtall for de enkelte postene i 2015 og 2016 basert på dagens prognose. Vi har kun tatt utgangspunkt i en husstand med 1 x inntekten i gjeld.

Endringen post for post, Husstand
med 1 x inntekten i gjeld 1 i gjeld
Slik blir endringene: 2015 2016
Lønnsendring person 1 14 000 14 906
Lønnsendring person 2 11 200 11 925
Sum for husholdningen 25 200 26 831
Skatteendring av lønnsøkning 10 571 12 992
Endring i renteutgifter -6 300 -3 600
Økning i andre kostnader 7 200 10 732
Sum endring i disponibel inntekt 13 729 6 706
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 5,1 % 2,4 %
Dine økonomiske hovedtall:
Lønn per 31.12. for person 1 514 000 528 906
Lønn per 31.12. for person 2 411 200 423 125
Skatt (samlet) 242 591 255 584
Renteutgifter 28 800 25 200
Annet forbruk i kroner 370 080 380 812
Disponibel inntekt 283 729 290 435
Gjeld 900 000 900 000
Tabellen tar utgangspunkt i en husstand med samlet inntekt lik 900.000 kroner.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Smarte Penger.

 

Ved en endring i lønnsnivået vil endringen stort sett være forholdsmessig i forhold til de to inntektene som er brukt ovenfor. Når lønnsøkningen skjer i et område for toppskatt, blir økningen i den disponible inntekten mindre. Toppskatten slår inn med 9 prosent på lønn fra 552.300 kroner (12 prosent fra 885.600 kroner) for 2015.  

Sjekk hvordan utviklingen blir for deg

Fremtidsøkonomikalkulatoren beregner virkningene for din økonomi i fire år fremover. Her kan du legge inn forskjellige lønnsnivåer, legge inn 1 eller 2 personer, og spådommer for utviklingen i lønn, rente, og inflasjon. Tallene fra Statistisk sentralbyrå er en et bra utgangspunkt. Sluttresultatet er hvilke endringer dette fører til i din disponible inntekt (eller husholdningens). Kalkulatoren tar hensyn til skattenivået på lønnen.

Du kan legge inn lønn for 1 eller 2 personer. Skatten blir beregnet med skattereglene for 2015. I de tre neste årene tar skatteberegningen hensyn til lønnsendringene, og renteendringene.

Får å få beregnet effekten av inflasjonen, er det tatt med en post som heter «Andel inntekt til annet forbruk». Dette er lagt inn med 40 prosent, og er utgifter til mat, klær, drivstoff osv. Kort og godt alt som vi må forvente stiger med inflasjonen. Du kan se mer om hvor mye du bruker i kalkulatorene «Budsjettkalkulator forbruksutgifter», «Lynbudsjett», «Bilkostnadskalkulator».

Du kan også se på to andre kalkulatorer som er beslektet med denne. I kalkulatoren Din Økonomi 2015 kan du sammenligne årene 2015 og 2016, og se hvordan den disponible inntekten endrer seg med ulike forutsetninger.

I kalkulatoren Din Økonomi kan du regne på endringer innen samme skatteår. I tillegg til endringene som du kan gjøre her, kan du også gjøre forutsetninger om utviklingen i blant annet strømpris, andre energikostnader og drivstoffpriser.

Se også:

Konjunkturtendensene
SSB gir ut konjunkturtendensene for Norge og utlandet fire ganger i året.

Kalkulatorer:

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Din Økonomi
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Din Økonomi 2015
Kalkulatoren regner ut virkningen av de viktigste økonomiske parametrene for din privatøkonomi (lønnsendring, renteutvikling, og inflasjon). Kalkulatoren tar utgangspunkt i spådommer fra sentrale analytikere.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.