Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Pengesedler

Beregn hva Statistisk sentralbyrås prognose betyr for akkurat din økonomi.

Som følge av ringvirkninger som følge av fallet i oljeprisen forventes arbeidsledigheten å stige. Men slipper du unna arbeidsledigheten vil vi i gjennomsnitt øke vår disponible inntekt.

Spesielt vil de som har store lån få en svært bra utvikling i den disponible inntekten. For husholdninger med tre ganger inntekten i lån, vil den disponible inntekten øke med omtrent 10 prosent i år i forhold til i fjor.

Utviklingen i lønn, rente, og inflasjon er nøkkeltallene for å beregne utviklingen i din disponible inntekt. Så godt som alle spådommer om den økonomiske utviklingen spår en stor grad av stabilitet for alle nøkkeltallene. Nå er det slett ikke sikkert at dette slår til, også spådommer fra makroanalytikere bommer ofte.

Slår disse spådommene til, vil dette gi en jevn og fin utvikling i den disponible inntekten for de fleste. Tall for lønn, inflasjon og rente er hentet fra SSB's seneste prognose for en rekke økonomiske nøkkeltall. Er du blant dem som mister jobben, gjelder naturligvis ikke gjennomsnittstallene fra SSB deg.

Spådommene for rente, lønnsutvikling og inflasjon blir stort sett nedjustert. For husholdninger med høy gjeld er det mest interessante at rentenivået vil holde seg stabilt på et lavt nivå. Det etter at det gjennomsnittlige rentenivået vil ligge langt under

Spådommer: 2015 2016 2017 2018
Gjennomsnittlig rente i 2014 3,90%
Gjennomsnittlig rente 3,20% 3,00% 3,00% 3,10%
Inflasjonsforutsetning 2,00% 2,10% 1,60% 1,40%
Lønnsendring i % person 1 2,80% 3,00% 3,00% 3,30%
Lønnsendring i % person 2 2,80% 3,00% 3,00% 3,30%

Kilde SSB

Det er renten på rammelån som blir brukt i spådommene. Mange har allerede en langt lavere rente enn den gjennomsnittlige renten som er oppgitt for 2015. Du kan få boliglånsrente ned under 2,7 prosent effektiv rente.

Slik blir utviklingen

Ved hjelp av Fremtidsøkonomikalkulatoren har vi beregnet konsekvensene av SSBs prognoser.

Vi har tatt utgangspunkt i en husholdning med inntekter på 500.000 kroner, og 300.000 kroner i 2014.

I tabellen nedenfor har vi sett på hvordan den disponible inntekten utvikler seg med tre forskjellige gjeldsnivåer:

  • Null gjeld
  • Gjeld to ganger inntekten - 1,6 millioner kroner
  • Gjeld tre ganger inntekten - 2,4 millioner kroner

Vi har forutsatt at 40 prosent av inntekten brukes til utgifter der prisstigningen har betydning.

Det er ikke nivået på den disponible inntekten som er poenget her, men hvilken endring som skjer på grunn av forutsetningene for lønnsvekst, inflasjon, og boligrente. Spådommene gjelder for årene 2015 til 2018.

De som har høy gjeld nyter godt av det fallende rentenivået. Det er heller ingen spådommer om økt rentenivå i årene fremover. Det blir stadig utsatt lenger frem i tid. 

I eksemplet med 3 ganger inntekt i lån vil den disponible inntekten øke med over 20.000 kroner i år, eller 10 prosent. Frem til 2018 vil økningen samlet bli på over 50.000 kroner (fra 2014). 

For husholdninger uten gjeld vil økningen i den disponible inntekten være stabil. Den vil ligge mellom 2,7 og 4,1 prosent i årene fremover.

Ingen gjeld 2015 2016 2017 2018
Lønn per 31.12. for person 1 514 000 529 420 545 303 563 298
Lønn per 31.12. for person 2 308 400 317 652 327 182 337 979
Skatt (samlet) 225 866 238 925 252 480 267 291
Renteutgifter 0 0 0 0
Annet forbruk i kroner 328 960 335 868 341 242 346 019
Disponibel inntekt 279 258 286 802 296 313 308 400
Økning disponibel inntekt 8 115 7 543 9 511 12 088
Prosent økning i disp. inntekt 3,0% 2,7% 3,3% 4,1%
2 ganger inntekt i gjeld        
Lønn per 31.12. for person 1 514 000 529 420 545 303 563 298
Lønn per 31.12. for person 2 308 400 317 652 327 182 337 979
Skatt (samlet) 200 358 211 442 221 969 233 464
Renteutgifter 51 200 48 000 48 000 49 600
Annet forbruk i kroner 328 960 335 868 341 242 346 019
Disponibel inntekt 241 882 251 762 261 273 272 192
Økning disponibel inntekt 16 291 9 879 9 511 10 920
Prosent økning i disp. inntekt 7,2% 4,1% 3,8% 4,2%
3 ganger inntekt i gjeld        
Lønn per 31.12. for person 1 514 000 529 420 545 303 563 298
Lønn per 31.12. for person 2 308 400 317 652 327 182 337 979
Skatt (samlet) 193 446 204 962 215 489 226 768
Renteutgifter 0 0 0 0
Annet forbruk i kroner 328 960 335 868 341 242 346 019
Disponibel inntekt 223 194 234 242 243 753 254 088
Økning disponibel inntekt 20 379 11 047 9 511 10 336
Prosent økning i disp. inntekt 10,0% 4,9% 4,1% 4,2%

Det er forutsatt at gjelden er på samme nivå. Selv om den blir noe nedbetalt, vil det ha svært liten effekt på endringen i disponibel inntekt.

Ved en endring i lønnsnivået vil endringen stort sett være forholdsmessig i forhold til de to inntektene som er brukt ovenfor. Når lønnsøkningen skjer i et område for toppskatt, blir økningen i den disponible inntekten mindre. Toppskatten slår inn med 9 prosent på lønn fra 552.300 kroner (12 prosent fra 885.600 kroner) for 2015.  

Sjekk hvordan utviklingen blir for deg

Fremtidsøkonomikalkulatoren beregner virkningene for din økonomi i fire år fremover. Her kan du legge inn forskjellige lønnsnivåer, legge inn 1 eller 2 personer, og spådommer for utviklingen i lønn, rente, og inflasjon. Tallene fra Statistisk sentralbyrå er en et bra utgangspunkt. Sluttresultatet er hvilke endringer dette fører til i din disponible inntekt (eller husholdningens). Kalkulatoren tar hensyn til skattenivået på lønnen.

Du kan legge inn lønn for 1 eller 2 personer. Skatten blir beregnet med skattereglene for 2015. I de tre neste årene tar skatteberegningen hensyn til lønnsendringene, og renteendringene.

Får å få beregnet effekten av inflasjonen, er det tatt med en post som heter «Andel inntekt til annet forbruk». Dette er lagt inn med 40 prosent, og er utgifter til mat, klær, drivstoff osv. Kort og godt alt som vi må forvente stiger med inflasjonen. Du kan se mer om hvor mye du bruker i kalkulatorene «Budsjettkalkulator forbruksutgifter», «Lynbudsjett», «Bilkostnadskalkulator».

Du kan også se på to andre kalkulatorer som er beslektet med denne. I kalkulatoren Din Økonomi 2015 kan du sammenligne årene 2015 og 2016, og se hvordan den disponible inntekten endrer seg med ulike forutsetninger.

I kalkulatoren Din Økonomi kan du regne på endringer innen samme skatteår. I tillegg til endringene som du kan gjøre her, kan du også gjøre forutsetninger om utviklingen i blant annet strømpris, andre energikostnader og drivstoffpriser.

Se også:

Konjunkturtendensene
SSB gir ut konjunkturtendensene for Norge og utlandet fire ganger i året.

Økonomiske utsikter
DNB gir ut sine spådommer fire ganger i året.

Kalkulatorer:

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Din Økonomi
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Din Økonomi 2015
Kalkulatoren regner ut virkningen av de viktigste økonomiske parametrene for din privatøkonomi (lønnsendring, renteutvikling, og inflasjon). Kalkulatoren tar utgangspunkt i spådommer fra sentrale analytikere.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.