Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette kan du bygge uten å sende nabovarsel.

Denne artikkelen blir holdt oppdatert her.

Ny garasje en meter fra tomtegrensen, et 1,8 meter høyt gjerde på tomtegrensen eller et 50 kvadratmeter uthus med 4 meter mønehøyde og 3 meter gesimshøyde bare 1 meter fra tomtegrensen. Alt dette kan boligeiere sette i gang med uten hverken å søke kommunen eller spørre naboen i år. 

Det er kanskje viktigere enn noen gang at man ikke har tatt ledige uteareal hos naboen som gitt, som en del av sin egen utsikt. Er uteplassen tett inntil naboens grense, kan man nå bli overrasket av en berlinmur tett inntil seg.

Fordelen med de nye og utvidete reglene for hva som er unntatt søknadsplikt er uten tvil at boligeiere slipper byråkrati: Sirlig utfylling av kommunale skjemaer, saksbehandlere som leter med lupe etter formaliafeil og alle signaturene fra naboene du må få tak i. Mye av hensikten med de nye reglene er at byggeprosjekt som i de fleste tilfeller uansett hadde blitt godkjent skal slippe papirmølla.

Fra 1. juli 2015 har du du blant annet kunne bygge følgende uten å søke:

  • Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1 meter fra nabogrensen. Bygget kan ha en mønehøyde på opp til 4 meter og en gesimshøyde på opp til 3 meter. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Garasje med overbygg utgjør normalt mer enn 4 meter mønehøyde og er i så fall søknadspliktig. Bygningen må oppføres i en etasje og kan ikke ha kjeller. Det kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen. Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen. Bygget kan benyttes til beboelse, og det kan ikke brukes til overnatting.
  • Tilbygg (altså bygg som henger fast i boligen) på maksimalt 15 m2, for eksempel balkong, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod, inntil 4 meter eller mer fra nabogrensen. Påbygget kan ikke brukes til varig opphold eller beboelse.
  • Mindre bygg som eksempelvis mindre levegger, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser for tomtens bruk kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk (terrenget slik det ser ut i dag, ikke slik det så ut før huset ble bygget). På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå.
  • Mindre støttemurer (forstøtningsmurer) med høyde inntil 1,0 meter og avstand fra nabogrense på minst 1,0 meter. I tillegg kan støttemur på inntil 1,5 meter oppføres uten søknad hvor avstand til nabogrense er minst 4,0 meter.
  • Intern vei på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep, inntil 1 meter fra nabogrense.
  • Mindre levegger med høyde 1,8 m og lengde inntil 5,0 meter kan oppføres inntil nabogrensen uten søknad.
  • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 meter inntil 1, 0 meter fra nabogrense.
  • Antennesystem med høyde inntil 5,0 meter, panelantenner montert på vegg med høyde inntil 2 meter og parabolantenner med diameter inntil 1,2 meter.

Det er både bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) som må være innenfor grensene.

Hele forskriften med detaljer finner du her (Lovdata).

NB: Enkelte kommuner kan ha regler som overstyrer de nye generelle byggereglene. Du bør derfor  sjekke kommunens plan for området der man bor på kommunens nettsider.

Kan være lurt å ta litt hensyn til naboens behov

Heller ikke nabovarsel behøves i de overnevnte byggeprosjektene. Men for et godt naboskaps skyld kan det være greit å prate med den/de mest berørte naboene. Ikke glem at godt naboskap er tuftet på mye av samme oppskrift som et godt ekteskap: Å prate sammen. Prat med den/de mest berørte naboene kan bidra til bedre forståelse og imøtekommenhet med ditt nye prosjekt. Det er lov å være både høflig og hensynsfull selv om man har byggereglene på sin side.

Er det slik at om mønehøyden blir 4 meter og tar hele naboens fjordutsikt, men utsikten opprettholdes dersom du bare bygger 3 meter høyt? Kanskje det ikke er veldig viktig med de siste meteren for deg, mens naboens fjordutsikt selvsagt er av høyeste viktighet for ham. Da er det jo raust å ta med i betraktningen hva din nabo mister og veie det opp mot hva du vinner. Avveiing av behov og raushet er gjerne veien til godt naboskap.

Men har du kun ett sted å plassere din nye garasje, kan du neppe anklages for å være hensynsløs selv om naboens uteplass skjemmes. Da har du jo ikke noe valg om du skal ha garasje.

Naboene skal ikke lenger forsinke søknadspliktige prosjekter

Dersom ditt byggeprosjekt faller utenfor de nye reglene, gjelder den gamle søknadsplikten til kommunen med påfølgende nabovarsler. Tidsfrister for byggetiltak som må gjennom kommunal saksbehandling, men som folk selv kan bygge, for eksempel et tilbygg utover fri-grensene nevnt ovenfor, skal kommunen behandle søknaden innen 3 uker selv om en nabo har protestert.

Dette vil bety at tillatelse regnes som gitt i de saker hvor nabo har protestert, dersom kommunen ikke overholder fristen. Legg merke til at større prosjekter, som for eksempel oppføring av bolig, gjelder ikke overstående regel.

Dersom kommunen bruker mer enn 3 uker på å behandle en søknad om igangsettingstillatelse, kan tiltaket settes i gang.

 

Se også:

Byggeregler

Tiltak uten søknad eller melding

Tiltak som krever byggesøknad

Hvis tiltaket er i strid med reglene

Lover og forskrifter:

Plan og bygningsloven

Byggesaksforskriften

Ler mer om håndverkere:

Håndverkere

Slik finner du en seriøs og billig håndverker.

Skriv alltid kontrakt

Lov om håndverkertjenester

Håndverkertjenesteloven

Les mer om anbudstjenester