Noen aksjefond har todelt årlig forvaltningshonorar. En fast del + en resultatavhengig del.

Enkelte norskregistrerte aksjefond har såkalt suksesshonorar. Vi har listet samtlige nedenfor.

Det er store sprik mellom hvor bra slike suksesshonorar er. Vi har delt rangert i tre kategorier, ekte suksesshonorar, delvis ekte suksesshonorar og uekte suksesshonorar.

Beregnet årlig honorar: Vi har regnet ut hvordan honorarstrukturen slår ut på det årlige forvaltningshonoraret dersom fondet presterer jevnt med indeksen det sammenlignes mot. På den måten avdekker vi om fondene har en struktur som gir høyt honorar i tider med svake prestasjoner. Noen fond utløser nemlig suksesshonorar selv om fondet har underprestert.

Målt mot benchmark: Et grunnleggende kriteriet for et ekte suksesshonorar er at fondets prestasjoner måles mot en sammenlignbar aksjeindeks (en benchmark). Suksesshonorar som utløses når avkastninger overstiger et visst nivå, er egentlig ikke et suksesshonorar. Det kan jo like gjerne være markedets generelle oppgang som da utløses suksesshonoraret.

Symmetri mot benchmark: Det er også viktig at fondets måling mot benchmark er symmetrisk. Det betyr at når fondet presterer svakere enn den sammenlignbare aksjeindeksen utløser det tilsvarende fratrekk i det årlige honoraret. Presterer fondet likt med indeks over tid, blir suksesshonoraret null. Kunden betaler da bare den faste delen av honoraret.

Høyvannsmerke: Aksjefond som ikke har symmetrisk struktur, bør ha et såkalt høyvannsmerke (high watermark). Dersom det ikke er tilfellet, betaler kunden suksesshonoraret flere ganger for samme oppgang. Siden aksjemarkedet svinger mye både opp og ned, utløses suksesshonoraret hver gang oppgangen er stor nok, uten hensyn til at aksjeverdiene er de samme som før. Høyvannsmerke sikrer at suksesshonoraret først kan utløses når aksjeverdiene på nytt har nådd historiske maksimumsverdi (fondets all time high).

Rating: Morningstars rating viser kvaliteten på aksjefondene. I ratingen er fem stjerner best og en stjerne dårligst. Den er basert på fondets prestasjoner i forhold til en sammenlignbar indeks over siste 10 år, men hvor de siste årene vektes opp.

Aksjefond med suksesshonorar
Aksjefond Beregnet årlig honorar Målt mot bench-
mark
Symmetri mot bench-
mark
Høy-
vanns-
merke
Rating (Morning-
star, 5 er best)
Ekte suksesshonorar          
Skagen m2 1,50% Ja Ja Nei Ikke ratet
Delphi Global 2,00% Ja Ja Nei 4
Skagen Kon-Tiki 2,00% Ja Ja Nei 4
Eika Alpha 2,50% Ja Ja Nei 1
Swedbank Generator 1,50% Ja Ja Nei 5
           
Delvis ekte suksesshonorar          
Skagen Global 1,25% Ja Nei Nei 3
Swedbank Aksjer Norge 1,60% Ja Nei Ja 3
SEB Nordic Focus 1,77% Ja Nei Nei 3
Swedbank SMB 2,10% Ja Nei Ja 2
DNB China Century 2,38% Ja Nei Nei 1
DNB TMT Absolute Return 2,30% Ja Nei Nei Ikke ratet
Skagen Vekst 1,10% Nei Nei Ja 3
           
Uekte suksesshonorar          
Holberg Rurik 1,78% Nei Nei Nei 4
Fondsfinans Energi 1,54% Nei Nei Nei Ikke ratet
Fondsfinans Farmasi-Bio. 1,21% Nei Nei Nei 4
Alfred Berg Gambak 2,05% Nei Nei Nei 5
Holberg Global 1,65% Nei Nei Nei 3
Det årlige forvaltningshonoraret er beregnet med utgangspunkt i at aksjefondets avkastning er lik markedsavkastningen. Kolonnen viser da hva fondet koster i «normale» tider.

 

Les mer om aksjefond:

Aksjefond

Krav til aksjefond

Aksjefondenes inndeling

Forvaltningsstil i aksjefond

Måltall for fond

Sammensetting av aksjeportefølje

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.