Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan utsette skatten på kapitalinntekter så lenge du vil.

Det finnes spareprodukter der du slipper å betale årlig skatt av renter, utbytte og kursgevinster.

Plassering med investeringsvalg (Fondskonto/Investeringskonto) er et spare- og plasseringsprodukt der du selv bestemmer hvordan du skal plassere pengene ut fra en investeringsmeny. Du betaler ikke skatt av avkastningen du har underveis.

Produktet fungerer slik at du har en egen konto, der du innenfor denne kan endre på sammensetning på fondskontoen. Endringer innenfor kontoen utløser ikke skatteplikt. Det er når du selger alt, eller deler av den at gevinsten tas til beskatning (eller tap fradragsføres).

Hvilken avkastning du får på denne kontoen avhenger helt og holdent av avkastningen du får på de enkelte plasseringene på fondskontoen. Det er ingen minstegaranti på dette produktet.

Fondskonto selges under flere navn av de forskjellige selskapene som tilbyr dette. Fondskonto og Investeringskonto er vanlige navn på dette produktet. Men det selges også under andre navn som pensjonskonto og ekstrakonto. Det er typisk spareprodukter som skal stå inne lenge at denne typen produkt tilbys.

Dette er de viktigste egenskapene:

 • Du betaler ikke skatt av gevinster før du løser inn andeler - du utsetter skatten
 • Du betaler 27 prosent skatt (fradrag ved tap) ved sag av andeler
 • Du kan når som helt selge hele eller deler av fondskontoen
 • Du kan velge mellom flere alternatiive plasseringsformer som aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, bankinnskudd, og enkeltaksjer og andre børsnorerte papirer. Forskjellen er stor mellom de ulike fondskontoene på dette området.
 • Du kan når som helst gjøre fondsbytter, uten at dette koster noe.
 • Det trenger ikke koste noe ekstra. Det er flere som ikke tar et administrasjonsgebyr, men noen gjør det. De fleste tar heller ingen kKjøpskostnader.
 • Du kan gjøre enkeltinnskudd, og lage spareavtaler.
 • Fondskonto teller med 100 prosent i formuesskatteberegningen.

Fordeler og ulemper

Dette er de viktigste fordelene og ulempene:

 • Fordel 1: Skatten blir utsatt.
 • Fordel 2: Det er billigere å bytte mellom fond, men nå er det vanlig at det ikke er noe kjøpsgebyr ved plassering i et aksjefond
 • Ulempe 1: På noen fondskontoer må du betale et ekstra lag med kostnader for kontoen.
 • Ulempe 2: Du mister skjermingsfradraget, hele gevinsten er skattepliktig.
 • Ulempe 3: Det er begrensede valgmuligheter for hva du kan plassere i. Det er selskapets fondsmeny som avgjør dette.

Kalkulator: Beregn om det lønner seg å investere direkte i fond, eller i fondskonto

Så stor er utsettelseseffekten

Du får høyere avkastning av å utsette skatten. Grunnen til det er at du beholder det du skulle ha betalt i skatt, og får avkastning av dette beløpet. Effekten av dette vokser med tiden. Jo høyere avkastningen er, dess større effekt får utsettelsen av skatten.

Den begynner å ta av ved 6 til 7 prosent avkastning. Som du ser av tabellen under er forskjellen ganske stor fra 6,5 til 7,5 prosent. Men ved et avkastningsnivå på 3 prosent er den svært liten, selv over lang tid.

Tabellen under viser hvor mye avkastningen vokser med etter skatt, avhengig av tid og avkastningsnivå.

  Avkastning
År 3,00% 4,00% 6,50% 7,50%
10 0,08% 0,13% 0,33% 0,43%
15 0,11% 0,20% 0,48% 0,62%
20 0,15% 0,26% 0,62% 0,79%
30 0,22% 0,37% 0,83% 1,05%

Plassere direkte i aksjefond, eller via fondskonto?

Investerer du direkte aksjefond (eller aksjer), vil en viss del av av avkastningen være skattefri, et såkalt skjermingsfradrag. I 2014 var 0,9 prosentpoeng skattefritt. Hadde du en gevinst på 6,5 prosent, blir altså skattepliktig resultat redusert til 5,6 prosent, som da beskattes med en sats på 27 prosent.

Under har vi sammenlignet avkastningen i et aksjefond ved å gå via en fondskonto, eller direkte i samme aksjefond. Her er det forutsatt at du sitter med aksjefondet helt til periodens slutt. Du får med andre ord utsettelseseffekten av skatten i begge tilfeller. Det er forutsatt en avkastning på 6 prosent i året, og 1,83 prosent skjermingsfradrag. Siden fondskontoen mister skjermingsfradraget, vil alltid aksjefondet via fondskontoen få lavere avkastning etter skatt.

Hvis aksjefondet hadde blitt kjøpt og solgt hvert år, ville avkastningen etter skatt blitt lavere. Med samme forutsetning vil da aksjefondet ha en avkastning på 5,24 prosent, som vil være uavhengig av sparetiden. Først etter 15 år vil da fondskontoen få den samme avkastningen etter skatt. Hvis skjermingsrenten blir lavere i årene fremover, vil det ikke ta så lang tid.

År Fondskonto Aksjefond Forskjell
5 4,90% 5,32% -0,42%
10 5,07% 5,41% -0,34%
15 5,23% 5,50% -0,27%
20 5,36% 5,58% -0,22%

Les mer om beskatning av aksjefond og aksjer.

Når kan det være aktuelt å plassere i en fondskonto

Det er aldri aktuelt hvis det koster noe ekstra for fondskontoen.

I forhold til aksjefond som du skal ha langsiktig er ikke fondskonto veien å gå. Dette gjelder for eksempel indeksfond, der det er naturlig å sitte på lang sikt. Det er fond og aksjer du gjerne bytter ut ofte som er mest aktuelt. Da får ikke aksjefondet (eller aksjen) noe avkastningstillegg pga utsettelseseffekten.

Du tjener bitte litt på plassere pengene i rentefond eller bank. Men dette er svært små beløp. Dessuten vil du ikke kunne velge de beste høyrentekontoene, som gir høyere avkastning enn sammenlignbare pengemarkedsfond.

En fondskonto kan være praktisk når du gjør mange transaksjoner, for eksempel innen aksjehandel. Da slipper du å bruke tid på å fylle ut realisasjonsskjemaer og andre skatteskjemaer.

Under ser du en oversikt over fondskontotilbydere. Av dem er det Nordnet og DNB som tilbyr det bredeste utvalget, inkludert aksjehandel. Nordnet har det bredeste fondstilbudet. Ingen av disse tar et eget administrasjonsgebyr på kontoen.

Disse selskapene tilbyr dette produktet

Her er en oversikt over hvilke selskap som tilbyr dette produktet.  Den viser hvilket navn dette produktet har, de årlige administrasjonsomkostningene, kjøpskostnader, minsteinnskudd, og minste månedlige sparebeløp.

De årlige administrasjonsomkostningene er kostnader som utelukkende går til forvaltning av fondskontoen. Når du investerer direkte i enkeltfond, kommer fondets årlige forvaltningskostnad i tillegg. Hvis du plasserer pengene i en av spareprofilene, betaler du en egen kostnad for dette. Men da tilkommer det ikke kostnader i selve fondene som ligger under spareprofilene.

Det er fem selskaper som ikke tar noe for administrasjonen av fondskontoen. Det er da også helt avgjørende at det ikke belastes noen ekstra kostnader på kontoen for at det i det hele tatt skal være aktuelt å plassere penger på denne kontotypen.

    Årlig adm Kjøps- Minste- Minste mnd
Selskap Produktnavn kostnad kostnader innskudd sparebeløp
Danica Pensjon Fondskonto 0,5-1 % 0,50% 25 000 1 000
DNB Investeringskonto 0,00% 0,00% 10 000 500
Gjensidige Fondskonto Link 0,00% 0,00% 300 300
Handelsbanken Fondskonto 0,75% 1,50% 500 500
Nordea Fondskonto 0,30% 0,50% 20 000 500
Nordnet Investeringskonto Zero 0,00% 0,00% 1 1
SpareBank 1 Fondskonto 0,00% 0,00% 25 000 300
Storebrand Fondskonto Link 0,00% 0,00% 25 000 500

Selskapene tilbyr også andre spareprodukter som er under de samme skattereglene. Dette er gjerne produkter som er rettet mot pensjonssparing. Det er akkurat de samme vurderingene som gjelder for dem.

Valg av spareprodukter

Alle tilbydere av dette produktet tilbyr et eget investeringsunivers som du kan velge blant. Dette kan være enkeltfond, eller pakker med forskjellige risikoprofil.

Typiske spareprodukter du kan velge mellom er aksjer, aksjefond, banksparing, pengemarkedsfond, obligasjonsfond eller kombinasjonsfond. Det varierer om du bare kan velge blant tilbyderens egne spareprodukter, eller om du også kan velge fra andre leverandører. Det er altså et begrenset investeringsunivers du kan velge mellom på en bestemt fondskonto.

Du kan plassere i de nøyaktig samme produktene i eller utenfor fondskontoen. Det er dermed et spørsmål om fondskontoenes egenskaper gjør dette til et bedre produkt enn å plassere direkte.

Kalkulator: Beregn om det lønner seg å investere direkte i fond, eller i fondskonto

Teknisk sett er dette et forsikringsprodukt

For at produktet skal komme inn under de spesielle skattereglene må det være et forsikringselement i dette. Dette elementet er svært lite. De fleste gir 101 prosent tilbakebetaling av sparesaldo ved dødsfall, noen gir 105 prosent. Forsikringspremien du betaler for dette er svært liten, slik at den kan vi se bort fra i vurderingen av produktet.

Siden det er et forsikringsprodukt kan du bestemme hvem som skal få pengene utbetalt (begunstige). Du kan dermed omgå den vanlige arverekkefølgen. Men dette gjelder selvsagt for en ytterst liten andel. De fleste ønsker å følge den normale arverekkefølgen.

 

Les også:

Guide til aksjefond

Kombinasjonsfond

Obligasjonsfond

Pengemarkedsfond

Kalkulator:

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.