Matmomsen økes, sykefradraget forsvinner og engangsavgiften på dieselbiler blir høyere. Dette er noen av regelendringene vi må forholde oss til i 2012.

Med et nytt år følger også mange nye regler. Under gir vi deg oversikt over de viktigste endringene som har noe å si for privatpersoners lommebok.

Økt matmoms

Matmomsen blir økt med én prosent - fra 14 til 15 prosent.

Absolutt alle blir berørt av denne endringen, naturlig nok, siden alle må handle matvarer.

Momsøkningen på mat vil kanskje ikke merkes veldig godt for de fleste av oss, men for enkelte grupper vil trolig den ene prosenten være merkbar på lommeboken.

Avvikling av sykefradraget

I år begynner avviklingen av sykefradragsordningen. Denne ordningen gir kronisk syke rett til skattefradrag for store utgifter til medisiner, egenandeler og hjelpemidler.

Cirka 60.000 personer vil bli berørt av denne endringen.

Sykdomsutgifter trekkes fra under posten «Særfradrag på grunn av store utlegg ved sykdom». Skattebesparelsen er 28 prosent av det fratrukkete beløpet.

Som en erstatning, vil regjeringen i stedet bevilge penger til sykdomsutgifter over statsbudsjettets utgiftsside i stedet for skattesystemet.

Særfradragsordningen skal fases ut over tre år, slik at den er fullstendig avviklet fra og med inntektsåret 2015.

Endring i bilavgiftssystemet

Omleggingen av bilavgiftssystemet var noe av det som ble diskutert mest ved budsjettfremleggelsen i fjor høst. Nærmere bestemt gjelder endringen engangsavgifter, med andre ord den avgiften man må betale når man kjøper ny bil.

I praksis betyr endringen at man for eksempel må ut med mer i engangsavgift ved kjøp av dieselbil enn ved kjøp av bensinbil.

Årsaken er at det skal legges større vekt på CO2-utslipp. Biler med svært lave CO2-utslipp får dermed enda lavere avgift. Det er også meningen at effektkomponenten reduseres, slik at engangsavgiften samlet ikke øker.

Les mer om bilavgifter.

Høyere vrakpant og lavere omregistreringsavgift

Vrakpanten blir økt fra 1500 til 2000 kroner.

Omregistreringsavgiften blir redusert med 5 prosent for typiske personkjøretøy. For næringskjøretøy avgiften redusert med 20 prosent.

Les mer om omregistreringsavgift.

Endring av kontantstøtten

Kontantstøtten kuttes for toåringer,men fortsetter for ettåringene. Støtten for ettåringene økes fra dagens nivå (3303 kroner) til 5000 kroner for barn mellom ett og halvannet. Fra barnet er halvannet til to er den nye satsen 3303 kroner.

Les mer om kontantstøtte.

Fradrag for fagforeningskontingent

Det maksimale fradraget for fagforeningskontingent økes fra 3660 til 3750 kroner.

Reisefradrag

Fradraget for reiser mellom hjem og arbeid økes for dem som har de lengste arbeidsreisene ved at grensen for overgang mellom satsene på 1,50 kroner og 0,70 kroner økes fra 35.000 til 50.000 km per år).

Les mer om reisefradrag.

Boligutleie

Det blir en endring i skattereglene for utleie. I motsetningen til tidligere, kan nå bare inntil halvparten av hele tomannsboligen leies ut skattefritt.

Les mer om boligutleie.

NRK-lisensen:

Kringkastingsavgiften økes med 95 kroner (fra dagens 2477,52 kroner). Den nye kringkastingsavgiften blir dermed på 2580 kroner inkludert merverdiavgift.

Endring i skattesystemet:

Minstefradraget: Økes fra 36 til 38 prosent. Det maksimale minstefradraget økes fra 75.150 til 78.150. Det maksimale fradraget nås når du har en lønnsinntekt på 205.658.

Toppskatt: Økes med 4 prosent. Første innslagspunkt økes fra 471.200 til 490.000 kroner (sats 9 prosent). Over dette nivået vil marginalskatten være på 44,8 prosent. Innslagspunkt 2 - økes fra 765.800 til 796.400 kroner (12 prosent). Her nås det høteste marginalskattetrinnet på 47,8 prosent.

Personfradraget: Økes fra 43.600 til 45.350 kroner. Dette er et bunnfradrag i skattesystemet, som ikke blir spesifikt ført opp i selvangivelsen.

Formuesskatt: Bunnfradraget økes fra 700.000 til 750.000. Satsen er fortsatt 1,1 prosent.

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd