Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er hva du kan få i skattefri godtgjørelse for bruk av bil, eller andre fremkomstmidler.

For 2015 ble kjøregodtgjørelsen hevet litte grann. I år får man nå 4,10 kroner per km (4,05 i 2014) for de første 10.000 kilometerne. For kjøring over dette er satsen 3,45 kroner (samme som i 2014). Dette er altså en utgiftskompensasjon for å bruke sin egen bil i jobbsammenheng.

El-bil har en egen sats på 4,20 kroner per km, som er høyere enn for vanlige biler. Det er bare rene (batteridrevne) el-biler som får denne satsen, hybridbiler får det ikke.

Den aller høyeste satsen får man for snøscooter og båt med motor med 7,5 kroner per km.

Beregn hva du kan få med kjøregodtgjørelseskalkulatoren.

Høy nok kjøregodtgjørelse?

Om kjøregodtgjørelsen er høy nok avhenger av utgangspunktet for kjøp av bilen. Hvis bilen er kjøpt med tanke på yrkeskjøring, og brukes mest til det, er det de totale bilkostnadene fordelt per kilometer som det skal sees på. I dette tilfellet er kjøregodtgjørelsen for lav viser Smarte Pengers beregninger. Hvor mye for lav avhenger helt av bilen. 

Men det normale er at du uansett ville hatt bilen, og da er det marginalkostnaden ved bruk av bilen som du skal sammenligne med. Da er nemlig utgangspunktet at du ville eiet bilen uansett og blitt belastet alle de faste kostnadene uansett (særlig renter og aldersrelatert verdifall). I dette tilfellet overstiger kjøregodtgjørelsen med god margin de ekstrautgiftene som påløper med økt bruk av bilen. På den måten bidrar kjøregodtgjørelsen til å dekke dine faste kostnader, viser Smarte Pengers beregninger.

Husk bare på at dersom du skulle bulke, er det du som bileier som har den risikoen og må dekke det av egen lomme. Men potensielle bulke-utgifter er priset inn med en viss sannsynlighet i selve kjøregodtgjørelsen.

Du kan selv beregne hva marginalkostnaden er ved å kjøre én ekstra kilometer med to bilkostnadskalkulatorer for ny bil og bilkostnadskalkulator for brukt bil. Her ser du både den marginale kostnaden, og gjennomsnittskostnaden per kilometer nederst i kalkulatorene.

For el-biler blir regnestykket enda bedre marginalt sett fordi drivstoffutgiftene blir erstattet med null, eller svært små strømutgifter.

Kostnadene som øker marginalt sett er verdifall (ikke stor effekt), drivstoff, forsikring, vask, dekk, service. Disse marginale kostnadene kommer sjelden over 2 kroner per kilometer, men vil selvfølgelig variere med bilen.

Gjelder ikke til og fra jobb

For at kjøregodtgjørelsen skal være skattefritt er kravet at kjøringen er i yrkessammenheng. Kjøring til og fra jobb er ikke yrkeskjøring. Skattefriheten betinger altså kun reise mellom hjem og ikke-fast arbeidssted, eller mellom fast arbeidssted og ikke-fast arbeidssted. Det defineres som såkalt yrkesreise.

Gjelder også ved sykling eller bruk av reinsdyr

Du kan også få godtgjørelse for å gå. Under sekkeposten «Andre fremkomstmidler» kan du også få godtgjørelse ved å gå eller sykle. Da er kravet at tur/retur er på minst 5 km. Under denne posten finner vi også fremkomstmidler som traktor, rein og hest. Men husk på at skattefriheten for godtgjørelsen ikke gjelder mellom hjem og fast arbeidsplass.

Andre fremkomstmidler har sine egne satser.

Dette er satsene for kjøregodtgjørelse

Dette er satsene i perioden 2011 til 2015:

  2011 2012 2013 2014 2015
Bil: Kr/km Kr/km Kr/km Kr/km Kr/km
0 -10.000 km 3,65 3,90 4,05 4,05 4,10
10.000 km og oppover: 3,00 3,25 3,40 3,45 3,45
EL-bil 4,00 4,10 4,20 4,20 4,20
Tilleggsbetaling:          
- Ekstra passasjer 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00
- Kjøring på skogs- og anleggsvei 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00
- Nødvendig tilhenger, eller bagasje i egen bil (minimum 150 kg/0,5 m)3. 0,60 0,70 0,85 1,00 1,00
- Bosatt i Tromsø 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10
Andre fremkomstmidler:          
Motorsykkel over 125 ccm 2,80 2,90 2,90 2,90 2,95
Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm 1,55 1,60 1,60 1,60 2,00
Snøscooter og ATV 6,60 7,20 7,50 7,50 7,50
Båt med motor 6,50 7,00 7,30 7,50 7,50
Sykkel/gå/reinsdyr/andre fremkomstmidler 1,50 1,50 1,75 2,00 2,00

For kjøring i utlandet er satsen 4,10 kroner per km, også når distansen overstiger 10.000 km.

Det som er lettest å glemme er sannsynligvis retten til 1 krone ekstra for å ta med andre arbeidstakere på oppdrag (ekstra passasjer). Du kan også få tillegg for å kjøre på skogs- og anleggsveier, samt å kjøre med en nødvendig tilhenger.

Mottar du høyere satser enn de i tabellen ovenfor, blir ekstrabeløpet beskattet som lønnsinntekt.

Andre reiseutgifter som dekkes

Dette får du dekket ulegitimert. Mange av disse er aktuelle når du kjører bil i yrket.

a) Parkometerutgifter.

b) Bom-, bro- og tunnelutgifter (enkeltpasseringer)

c) Piggdekkavgift (dagsoblat/enkeltpasseringer)

d) Utgifter til nødvendig oppbevaring av bagasje.

Dette må legitimeres:

a) Utgifter til soveplass.

b) Utgifter til plassbillett.

c) Parkeringsavgift.

d) Utgifter til transport av nødvendig bagasje med det transportmiddel som benyttes.

e) Ved flyreiser dekkes nødvendige utgifter for å dekke overvekt inntil vektmengde som tilsvarer tillatt fri bagasje.

f) I helt spesielle tilfeller nødvendige utgifter til vask og rens av tøy3.

g) Utgifter til tjenestlig begrunnede telefonsamtaler, telefakser og e-post/internettmeldinger.

h) Utgifter til private telefonsamtaler begrunnet i melding om forandring av reiserute, eller begrunnet i inntruffet sykdom og/eller skade.

j) Andre strengt nødvendige utgifter med bakgrunn i oppdraget eller reisens karakter.

Fast kjøregodtgjørelse

Mange får en fast sum i året for å ha egen bil. Det fungerer slik at du først regner ut hva du kan få skattefritt som kjøregodtgjørelse. Det resterende behandles som ordinær lønn. Dette kommer på toppen av inntekten, og vil bli beskattet med den marginalskatten du har.

Hvis du ikke kjører noe i yrket, vil dermed hele beløpet være skattepliktig.

Hvor mye skatt du får kan du også beregne i kjøregodtgjørelseskalkulatoren.

Her er et par eksempler på hvordan skatten blir:

  Eksempel 1 Eksempel 2
Lønnsinntekt før fast kjøregodtgjørelse 600 000 450 000
Fast kjøregodtgjørelse 50 000 50 000
Kilometer kjørt i yrket 12 000 5 000
Dette gir en skattefri kjøregodtgjørelse på 47 900 20 500
Skattepliktig overskudd kjøregodtgjørelse 2 100 29 500
Skatt på overskudd 928 10 384
Netto kjøregodtgjørelse etter skatt 49 072 39 616

I eksempel 1 der yrkeskjøringen er 12.000 kilometer vil den skattefrie kjøregodtgjørelsen komme opp i 47.900 kroner. Det resterende beløpet på 2.100 kroner blir beskattet som lønn, med en marginalskatt på 44,2 prosent.

I det andre eksemplet blir det skattepliktige overskuddet på kjøregodtgjørelsen 29.500 kroner. På grunn av lavere inntekt blir dette beløpet skattlagt med 35,2 prosent.

Bilkalkulatorer:

Kjøregodtgjørelseskalkulator
Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for brukt bil.