Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Etter endringer i rentepåslaget  er den tidligere så lave lånerenten i Statens Pensjonskasse (SPK) oppe på nivå med bankenes boligrenter.

De tidligere så gunstige renterabatten på lån i Statens Pensjonskasse (SPK) er nullet ut etter Stortingets siste vedtatte økning i påslaget til den såkalte normrenten. Denne renten er grunnlaget for lånerentene i Statens Pensjonskasse (SPK), og påslaget kommer på toppen av økningen i fjor. Dermed har lånerentene i SPK, som tidligere lå langt under lånerentene i bankene, blitt omgjort til helt ordinære lånerenter.

Påslaget på normrenten øker fra 1,25 prosentpoeng til 1,65 prosentpoeng og hever SPKs lånerenter med virkning fra 1. mars. I fjor ble påslaget økt fra 0,50 prosentpoeng til 1,25 prosentpoeng. I hele perioden har SPK-rentene derfor blitt 1,15 prosentpoeng høyere.

Med maksimalt lån på 1,7 millioner kroner for en person, gir dette en renteøkning på 14.300 kroner i året etter skatt. Og det dobbelte dersom to personer i husstanden er medlem i Statens Pensjonskasse med maks lån på 3,4 millioner.

Den nominelle renten i Statens Pensjonskasse vil være 2,86 prosent fra 1 mars. Effektiv rente blir fra 2,95 prosent og oppover, avhengig av lånebeløpet.

Grafen viser effektiv lånerente i SPG og snittet av de fem billigste bankene for et lån på 1,5 millioner (kvartalsvis). Rentene streker seg inn i første halvår 2015. Vi har da forutsatt uforandrede lånerenter i de åpne markedet i perioden. Samt uforandret rente på 0-3 måneder statskasseveksler som er grunnlaget for normrenten.

Gullrenten er nullet ut

Ifølge Smarte Pengers renteoversikt er gjennomsnittsrenten i de fem billigste bankene så godt som identisk med SPKs rente fra 1. mars. Bare fem promille lavere er SPKs rente. Gjelder lån innenfor 60 prosent av boligverdi samt et lån på 1,5 millioner.

Det er grunn til å tro at SPKs rente er fra 1. mars forblir på nivå med de beste lånebetingelsene i det åpne markedet. Men SPKs rente er fortsatt lavere enn gjennomsnittet av bankene. Derfor er det bra å beholde lånet sitt i SPK om man kan. Det gir i det minste en form for garanti om å ha en rente som er blant de aller laveste i markedet. Men en gullrente er det ikke lenger. Gjør man jobben grundig med å lete opp en rimelig bank, oppnår man altså like bra rente.

Noen har lavere rente enn SPK

Noen lån med medlemsbetingelser har lavere rente enn SPK fra 1. mars. Aller laveste lånerente har Gjensidiges organisasjonsavtale med NITO, Tekna og YS, med en effektiv rente på 2,80 prosent. Lavere rente har også låntakere i Oslo Pensjonsforsikring med 2,85 prosent effektiv rente. Medlemmene er ansatte i Oslo kommune. Også medlemmer i Akademikere har lavere lånerente enn SPK gjennom Danske Bank. Det samme gjelder alle med mastergrad i Sparebanken Øst.

I tabellen under ser du de beste långiverne med et lån på 1,7 millioner kroner (nedbetalingstid på 15 år).

Her kan du se hvem som er billigst på ulike lånebeløp.

Långiver Effektiv rente Krav
Gjensidige - Organisasjon 2,80% Tilknytning
Oslo Pensjonsforsikring 2,85% Tilknytning
Spb Øst - Akademikerlån 2,87% Tilknytning
Din Bank (Spb Øst) 2,89% Åpen
Akademikerne - Danske Bank 2,89% Tilknytning
Statens Pensjonskasse 2,96% Tilknytning
SkagerakDirektebank 2,98% Åpen
Gjensidige Bank 3,02% Åpen

Statens Pensjonskasse

Statsansatte og lærere kan ta opp lån i SPK. Kan låne til 80 prosent sikkerhet. Maksimalt 1,7 millioner pr medlem. Dvs 3,4 millioner dersom to medlemmer i husstanden. Hvis du slutter i den statlige jobben, mister du medlemskapet i SPK og må flytte lånet til en ordinær bank. Pensjonerer man seg i staten, kan man beholde lånet.

Statens pensjonskasse er en tjenestepensjonsordning for ansatte i staten og skoleverket. I tillegg er mange innen forskningssektoren, forskjellige forvaltningsbedrifter og flere andre virksomheter, for det meste innen offentlig sektor, tilknyttet SPK. Du er medlem dersom det står «Pensjonstrekk Statens pensjonskasse 2 %» - eller lignende - på lønnsslippen.

Om normrenten og påslaget

Normrenten er den laveste renten i et arbeidsforhold uten å skattlegges som en rentefordel. Arbeidstakere med lånerente rett under dagens normrente vil da få en liten skatteskjerpelse. Også renten i SPK baserer seg på denne normrenten. Normrenten utgjøres av renten på 0-3 måneder statskasseveksler med tillegg for påslaget. Påslaget ble økt fra 0,5 til 1,25 prosentpoeng i 2014 og 1. mars 2015 øker påslaget ytterligere, til 1,65 prosentpoeng.

 

Les mer om boliglån;

Guide til boliglån

Dette må du vurdere ved låneopptak

Typer lån - hva skal du velge

Markedsoversikter

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglånskommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i renteoversiktene. Du trenger ofte mer opplysninger om banken enn det som står i renteoversikten.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Finn billigste billlån
Billånkalkulatoren inneholder «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.