Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Vi har analysert den direkte virkningen for din privatøkonomi i lys av oljeprisfall og kronesvekkelse.

Som følge av det kraftige oljeprisfallet, har dystre prognoser for norsk økonomi dominert nyhetsbildet. «Stramme inn livreima» har blitt nevnt. Men Smarte Pengers beregninger viser at 2015 aldeles ikke blir et dårlig år.

2014 var et rekordår. Aldri har nordmenn vært bedre økonomisk stilt. Den dårlige nyheten for 2015 består i at du «bare» får det like bra eller litt bedre til beste år. De aller, aller fleste vil nemlig oppleve null-vekst. Og for dem med store boliglån gir lavere rente utslag i større disponibel inntekt i 2015.

Arbeidsledigheten forventes riktignok å stige neste år. De som rammes opplever naturligvis en kraftig nedgang i disponibel inntekt. Men ledigheten er forventet å øke med 5 promille av arbeidsstyrken. Hele 99,5 prosent av de som er i jobb, kan altså forvente å beholde jobben og dermed få det like bra i 2015 som i 2014. NB: Dette er gjennomsnittsbetraktninger.

SE EN REKKE EKSEMPLER LENGER NED I ARTIKKELEN.

Oljeprisen rammer privatøkonomien

Oljeprisnedgangen og den påfølgende kronesvekkelsen vil ha stor betydning for hva du sitter igjen med.

I 2014 var den disponible inntekten høyere enn noen gang. At det ikke skulle bli noen vekst i den disponible inntekten vil ikke akkurat skape problemer for de fleste.

En gjennomgang som Smarte Penger har gjort viser at de aller fleste likevel ikke får en nedgang i disponibel inntekt. Det store flertallet vil få uendret eller økt disponibel inntekt.

Før oljeprisfallet så 2015 ut til å gi en like god økning i den disponible inntekten som 2014. Men etter oljeprisfallet er det naturlig å endre spådommene for rente,- inflasjon, og lønnsutvikling for 2015. Justert for dette vil det bli mye større forskjeller i hvordan den disponible inntekten utvikler seg i 2015

Smarte Penger har regnet ut hva dette betyr for utviklingen i den disponible inntekten for en rekke eksempelfamilier. Der har vi gått helt konkret til verks og beregnet effektene ut fra:

 • Skatten for 2014 og 2015
 • Forventet lønnsvekst i 2015
 • Forventet inflasjon i 2015
 • Betydning av kronesvekkelsen og utenlandsturer

Oljeprisfallet og kronesvekkelsen har påvirket hvilke forventninger vi har til lønnsøkning og inflasjon for 2015. Vi har laget to sett med forventninger for 2015:

 1. Slik de var før fallet
 2. Etter  fallet

Kort sagt har forventningene blitt endret til lavere lønnsvekst, lavere rentenivå, og høyere inflasjon.

Momentene som virker på din disponible inntekt

Dette er de viktigste momentene som har direkte betydning for hvilken disponibel inntekt du vil sitte igjen med. Utviklingen i boligprisene er ikke tatt med her, fordi den ikke har noen direkte kronemessig betydning for de som allerede eier bolig.

Heller ikke har vi tatt med noen spådommer om hvordan aksjemarkedet, og dermed aksjefondene vil utvikle seg. Dette har heller ingen direkte betydning for den disponible inntekten.

Formueendringen kan derfor bli negativ, selv om den disponible inntekten går opp.

Lavere rente

Styringsrenten har nylig blitt satt ned, og det er sannsynlig med ytterligere rentefall. Dette har også slått inn i pengemarkedet ved at renten også her har gått ned. Dette betyr at det er rom for et ekstra rentefall fra bankene.

Før det siste tid fall i oljeprisen var forventningen at renten skulle gå ned 0,25 prosentpoeng i forhold til 2014. Nå har vi økt nedgangen til 0,75 prosentpoeng.

For lånetakerne er det isolert sett positivt. For innskyterne er dette negativt. Relativt sett kommer man best ut med mye lån, og tilsvarende dårlig ut med høye innskudd.

Sjekk hvor du får de billigste boliglånene her.

Inflasjonen

På grunn av kronesvekkelsen blir importerte varer dyrere. Vi kan dele inflasjonen inn i to deler:

 1. Den som kommer fra innenlandske forhold
 2. Den som kommer fra utlandet, altså «importert inflasjon»

Siden aktivitetsnivået innenlands forventes å gå ned, er det grunn til å forente at inflasjonen skapt innenlands også vil gå noe ned.

Med den store kronesvekkelsen vil høyere priser på utenlandske varer føre til at prisene må opp. Summen av disse to gir grunn til å forvente at inflasjonen øker fra 2 til 3 prosent.

Det kan ta en stund før denne prisstigningen får gjennomslag. En rekke priser vil ikke blir justert før om en god stund, slik at det tar lang tid før de de økte prisene utenlands får gjennomslag. Mange aktører, som for eksempel de fleste bilmerker, har terminsikret valutakursene for flere måneder fremover. De importerte varene vil derfor ikke bli tilsvarende dyrere som kronesvekkelsen tilsier til neste år.

Hvis kronen holder seg på samme nivå vil en del av effektene også komme i 2017. På grunn av konkurransemessige forhold og valutasikringer vil uansett ikke all økning slå inn i prisene i norske kroner på kort sikt.

En del av inntekten din brukes på varer som stiger i takt med inflasjonen. Et vanlig nivå er 40 til 50 prosent av inntekten.

Bruk inflasjonskalkulatoren for å se hvor mye prisene har steget i forskjellige perioder.

Kronekursen

Denne har svekket seg betydelig de siste månedene. Hvor mye avhenger helt av valutaen. Sammenlignet med valutakursene nå er gjennomsnittet i 2014 omtrent 5 prosent høyere for svenske kroner, euroen omtrent 10 prosent høyere.

Valutasvekkelsen fører til dyrere import, noe som gjør at inflasjonen vil gå opp (importert inflasjon). Dette gjør at vi kan forvente en større innenlandsk prisstigning. En del av  pengene du bruker går til varer der inflasjonen gjør dem dyrere i gjennomsnitt.

For eksempel ligger nå den svenske kronen omtrent 5 prosent høyere enn for gjennomsnittet i 2014. For deg som handler i Sverige vil dette gi en prisøkning. Handler du for eksempel for 20.000 samlet i 2015, ligger dette an til å bli 1.000 kroner dyrere.

I beregningen av disponibel inntekt har vi tatt med effekten av dyrere utenlandsturer, og effekten av høyere inflasjon.

Utenlandsturer

All handel i utlandet blir øyeblikkelig dyrere der kronen har svekket seg. Selve feriereisen trenger ikke blir dyrere hvis du for eksempel bestiller via charter. Her er prisene ofte fastsatt for neste år allerede.

Hvordan flyprisene beveger seg avhenger av hvilken valuta som er viktig for flyselskapenes avganger fra Norge. For de fleste flyvningene er det norske kroner som er bestemmende. At oljeprisen har gått ned gjør denne viktige kostnaden til at kostnadsnivået går klart ned for flyselskapet. Hvor raskt avhenger av hvordan de har sikret oljeprisen, men denne sikringen vil uansett ikke være så lenge.

Arbeidsledigheten

Arbeidsledigheten vil sannsynligvis stige noe. Fra 3,5 prosent til 4,0 prosent i løpet av neste år er sannsynlig. Dette har ingen direkte effekt på økonomien de aller fleste. Men den har en indirekte effekt ved at lønnsøkningene gjerne blir mindre i perioder med stigende arbeidsledighet. De færreste blir arbeidsledige, men for dem som blir det er effekten stor for privatøkonomien.

Dagpengene ligger på 62,4 prosent av lønnsinntekten, slik at det blir et stort fall i den disponible inntekten hvis du går arbeidsledig et helt år.

I det siste eksemplet har vi sett på hvordan dette slår ut i den disponible inntekten.

Du kan selv gjøre beregninger

Det er flere kalkulatorer der du kan beregne hvordan 2015 vil se ut for deg:

I kalkulatoren «Din Økonomi 2015» kan du sammenligne 2014 med 2015, og se forskjellene i disponibel inntekt mellom de to årene.

I kalkulatoren «Konsekvensberegninger for privatøkonomien» kan du beregne hvordan den disponible inntekten din utvikler seg de nærmeste årene.

I kalkulatoren «Lynbudsjettkalkulator» kan du raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett.

Disponibel inntekt

Det er ingen entydig definisjon på disponibel inntekt. Her har vi beregnet disponibel inntekt som lønn og andre inntekter fratrukket skatt. Deretter er det trukket fra rentekostnader og alle kostnader man ellers har.  Den disponible inntekten som er igjen kan da brukes til avdrag og annen sparing.
Det viktigste i denne inntekten er å se på forskjellene mellom årene.

Eksemplene

Før oljeprisfallet og kronesvekkelsen kunne vi forvente en bedre utvikling i den disponible inntekten, enn det vi kan gjøre i etterkant. I våre eksempler i hvordan den disponible inntekten utvikler seg har vi sammenlignet 2014 med to eksempler i 2015. Da har vi gjort analysen med to sett forventninger; før olje,- og valutakurssvekkelsen, og i det som kan forventes i etterkant.

Dette er de viktigste forutsetningene:

 • Forventet lønnsvekst var forutsatt å være 3,5 prosent før fallet, som er satt ned til 2,75 prosent.
 • Renten var forutsatt å falle 0,25 prosentpoeng fra 2014, som øker til 0,75 prosentpoeng etter fallet.
 • Inflasjonen var forutsatt til 2 prosent, stigende til 3 prosent etter fallet.
 • Alle bruker penger på utenlandsturer, her er det forutsatt at disse blir 10 prosent dyrere enn i 2014.

Singel - 3 ganger inntekt i lån

Inntekten er 500.000 kroner, og 1.500.000 kroner i boliglån.

Her vil den disponible inntekten øke med 9.400 kroner fra 2014 til 2015. I forhold til hva som var forventet for kort tid siden blir det bare 1.600 kroner dårligere. 

Det kan kanskje virke rart at den disponible inntekten øker når det er en negativ reallønnsvekst (minus 0,25 prosent). Årsaken til det er at lønnsøkningen virker på hele inntekten, mens inflasjonen virker bare på utgifter som bare er opp til halvparten av inntekten. I dette eksemplet vil den disponible inntekten øke med 3.600 (effekten av utenlandsturer er da tatt vekk).

    2015
  2014 Før fallet Etter
Lønn 500 000 517 500 513 750
Skatt 125 929 131 141 132 052
Netto etter skatt 374 071 386 360 381 699
       
Renter på lån 52 500 48 750 41 250
Levekostnader 76 000 77 521 78 281
Boligutgifter 40 000 40 801 41 201
Bilutgifter 80 000 81 601 82 401
Utenlandsturer 20 000 20 000 22 000
Diverse 50 000 51 001 51 501
Sum utgifter ex renter 266 000 270 924 275 384
       
Disponibel inntekt 55 571 66 686 65 065
Endringer i disponibel inntekt:      
Fra 2014 til 2015     9 494
Før og etter oljeprisfallet     -1 621

Singel - uten lån eller innskudd

For dem som er nærme null i både innskudd og lån blir endringen i disponibel inntekt svært liten. Økningen i lønnen blir spist opp av økningen i inflasjonen, og dyrere utenlandsturer.

I dette eksemplet blir det en liten økning i den disponible inntekten. Forventningen før oljeprisfallet var på over 8.200 kroner (ned 7.000 kroner).

    2015
  2014 Før fallet Etter
Lønn 500 000 517 500 513 750
Skatt 140 104 144 303 143 189
Netto etter skatt 359 896 373 197 370 561
       
Renter på lån 0 0 0
Levekostnader 76 000 77 521 78 281
Boligutgifter 40 000 40 801 41 201
Bilutgifter 80 000 81 601 82 401
Utenlandsturer 20 000 20 000 22 000
Diverse 50 000 51 001 51 501
Sum utgifter ex renter 266 000 270 924 275 384
       
Disponibel inntekt 93 896 102 273 95 177
Endringer i disponibel inntekt:      
Fra 2014 til 2015     1 281
Før og etter oljeprisfallet i 2015     -7 096

Singel - med høy inntekt, høyt innskudd og formue

Her er forutsetningene 800.000 kroner i lønn, innskudd på 3 millioner kroner, og en formue på 2,5 millioner kroner.

Her blir det en liten skattelette pga av litt lavere toppskatt og litt lavere formuesskatt i 2015. Renteinntektene blir lavere. Det blir en liten økning på 3.000 kroner i disponibel inntekt, forventningen var 16.000 kroner. 

    2015
  2014 Før fallet Etter
Lønn 800 000 828 000 822 000
Innskuddsrente 30 000 27 500 22 500
Skatt 293 338 297 250 293 248
Netto etter skatt 536 662 558 250 551 252
       
Renter på lån 0 0 0
Levekostnader 76 000 77 521 78 281
Boligutgifter 40 000 40 801 41 201
Bilutgifter 80 000 81 601 82 401
Utenlandsturer 30 000 30 000 33 000
Diverse 80 000 81 601 82 401
Sum utgifter ex renter 306 000 311 524 317 284
       
Disponibel inntekt 230 662 246 726 233 968
Endringer i disponibel inntekt:      
Fra 2014 til 2015     3 306
Før og etter oljeprisfallet i 2015     -12 758

Par - uten barn

Dette paret har lønnsinntekter på 600.000 kroner og 300.000 kroner. De har boliglån på tre ganger samlet inntekt, det vil si 2,7 millioner kroner.

For dem er rentefallet positivt. Dette gjør at den disponible inntekten øker med 17.600 kroner til neste år. I forhold til forventningene før fallet er det så godt som ingen forskjell (300 kroner).

    2015
  2014 Før fallet Etter
Lønn 1 600 000 616 500 613 500
Lønn 2 300 000 308 250 306 750
Skatt 1 156 323 161 600 163 919
Skatt 2 69 704 70 853 70 325
Netto etter skatt 673 973 692 298 686 007
       
Renter på lån 94 500 87 750 74 250
Levekostnader 134 000 136 681 138 021
Boligutgifter 60 000 61 201 61 801
Bilutgifter 120 000 122 401 123 601
Utenlandsturer 30 000 30 000 33 000
Diverse 75 000 76 501 77 251
Sum utgifter ex renter 419 000 426 784 433 674
       
Disponibel inntekt 160 473 177 764 178 083
Endringer i disponibel inntekt:      
Fra 2014 til 2015     17 610
Før og etter oljeprisfallet i 2015     319

Par - med barn

Her har begge en lønnsinntekt på 500.000 kroner. Som nyetablerte har de fire ganger samlet lønnsinntekt i lån, det vil si 4 millioner kroner. De har to barn, der den ene går i barnehage.

Med et såpass stort lån vil den disponible inntekten øke med 21.000 kroner. Siden lånet er såpas stort har den disponible inntekten økt sammenlignet med forventningene før oljeprisfallet (3.800 kroner).

    2015
  2014 Før fallet Etter
Lønn 1 500 000 513 750 511 250
Lønn 2 500 000 513 750 511 250
Barnetrygd 23 280 23 280 23 280
Skatt 1 94 511 99 729 104 249
Skatt 2 140 104 143 189 142 309
Netto etter skatt 788 665 807 862 799 222
       
Renter på lån 140 000 130 000 110 000
Levekostnader 202 000 206 041 208 061
Boligutgifter 60 000 61 201 61 801
Bilutgifter 120 000 122 401 123 601
Utenlandsturer 30 000 30 000 33 000
Diverse 75 000 76 501 77 251
Barnehage 28 860 30 960 30 960
Sum utgifter ex renter 515 860 527 104 534 674
       
Disponibel inntekt 132 805 150 758 154 548
Endringer i disponibel inntekt:      
Fra 2014 til 2015     21 743
Før og etter oljeprisfallet i 2015     3 790

Par - der den ene blir arbeidsledig

Inntektene er 500.000 kroner hver, ingen barn, 3 millioner kroner i boliglån. Her blir den ene arbeidsledig hele 2015.

Dette slår naturlig nok kraftig inn i den disponible inntekten. Den går ned med 103.700 kroner, omtrent 8.500 kroner i måneden.

    2015
  2014 Før fallet Etter
Lønn 1 500 000 513 750 511 250
Lønn 2 500 000 513 750 320 580
Skatt 1 111 754 116 864 120 034
Skatt 2 140 104 143 189 75 193
Netto etter skatt 748 142 767 447 636 603
       
Renter på lån 105 000 97 500 82 500
Levekostnader 134 000 136 681 138 021
Boligutgifter 60 000 61 201 61 801
Bilutgifter 120 000 122 401 123 601
Utenlandsturer 30 000 30 000 33 000
Diverse 75 000 76 501 77 251
Sum utgifter ex renter 419 000 426 784 433 674
       
Disponibel inntekt 224 142 243 163 120 429
Endringer i disponibel inntekt:      
Fra 2014 til 2015     -103 713
Før og etter oljeprisfallet i 2015     -122 734

Kalkulatorer:

Boliglånskalkulator
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene.

Din Økonomi 2015
Kalkulatoren regner ut virkningen av de viktigste økonomiske parametrene for din privatøkonomi (lønnsendring, renteutvikling, og inflasjon). Kalkulatoren tar utgangspunkt i spådommer fra sentrale analytikere.

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.