Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

BRUK KALKULATOR: Dette er vinnerne og taperne i Scheel-utvalgets forslag.

Bolig foreslås å beskattes betydelig hardere. Lønnsinntekter får skattereduksjon. Men har du store fradrag i inntekten kan bortfall av fradrag spise opp mye av skattereduksjonen, og mer til.

Scheel-utvalget foreslår å fjerne fradragene som utvalget mener det ikke finnes gode nok argumenter for. Det gjelder blant annet

 • foreldrefradraget
 • BSU
 • pendlerfradraget
 • de særskilte fradragene for Finnmark.

Rentefradraget får mindre betydning fordi fradragseffekten går ned fra 27 til 20 prosent. Renteutgifter på 100.000 kroner vil i dag spare deg for 27.000 kroner i skatt, dette går ned til 20.000 kroner.

Kalkulator

Du kan selv beregne hvordan utvalgets forslag slår ut for deg med Smarte Pengers spesiallagde kalkulator for dette formålet.

Beregn hva forslagene betyr for hva du må betale i skatt.

Familie i etableringsfasen

Eksempel 1: To personer med 400.000 kroner i lønn hver, 100.000 kroner i rentefradrag, har to barn, ett i barnehage og ett i SFO, betaler fagforeningskontingent, sparer 25.000 kroner i BSU, ligningsverdien for boligen er 1million, har 2,5 millioner i gjeld. Leier ut sokkelen for 8.000 kroner, med et resultat på 80.000 kroner.

Hvis alle utleieinntekter føres på den ene av foreldrene dem gir dette en skatteøkning på: 35.466 kroner for den personer. Den andre personen vil få en lette på 5.074 kroner. Samlet får denne familien en skatteskjerpelse på 30.392 kroner.

Høy inntekt

Eksempel 2: Person med 800.000 kroner i lønn, leier bolig. Ingen spesielle fradrag:

Skattelette: 10.640 kroner.

Høye boligverdier - lite gjeld

Eksempel 3: Høytlønnet person (1 million kroner), ligningsverdi i dag på 1 million kroner for egen bolig, 1 million i sekundærbolig, og 500.000 kroner i ligningsverdi for fritidsbolig, 1 million kroner i annen formue, overskudd leieinntekt 100.000 kroner:

Skattelette på 2.455 kroner.

Høy kapitalinntekt - vanlig lønn

Eksempel 4: Med 500.000 kroner, og 100.000 i kapitalinntekter vil det gi en skattelette på 12.374 kroner.

Pendlere taper mye

Pendlere kan trekke fra kost og losji, samt besøksreiser i hjemmet. Hvis dette kuttes medfører det en stor skatteskjerpelse for denne gruppen. Med 100.000 kroner i fradrag gir dette en skatteskjerpelse på 27.000 kroner.

Forslagene fra Scheel-utvalget som berører privatpersoner:

 Forslagene kan deles inn i tre hovedgrupper. Endring i skattesystemet, fjerning av fradrag, og endring i bolig og formeusskatten.

Endring i skattesystemet

 • Skattesatsen på alminnelig inntekt (nettoinntekten) settes ned fra 27 prosent til 20 prosent for både selskaper og personer
 • Ny progressiv skatt på personinntekt, som også erstatter dagens toppskatt:
  • Inntekt mellom 140.000 og 206.000 kroner får en sats på 3 prosent
  • Inntekt mellom 206.000 og 544.800 kroner får en sats på 6 prosent
  • Inntekt mellom 544.800 og 885.600 kroner får en sats på 15 prosent
  • Overskytende får en sats på 18 prosent
 • Fjerning av BSU ( I dag kan de under 33 år spare inntil 25.000 kroner årlig og få skattefradrag for 20 prosent av dette, dvs 5.000 i redusert skatt)
 • Fjerning av særskilte skatteregler for Nord-Troms og Finnmark
 • Fjerning av skatteklasse 2
 • Aksjeutbytte og aksjegevinst (eierinntekter) skilles ut som et eget skattegrunnlag med en egen skattesats på 41 prosent. Skjermingsfradraget beholdes. Skatt på utbytte vil da gå opp med 14 prosentpoeng.

Fjerning av fradrag:

Fjerning av fradrag vil koste 2.700 kroner per 10.000 kroner i tapt fradrag

Bolig og formuesskatt

 • Endre formuesskatten slik at alle objekter (også bolig) inkl. gjeld verdsettes til om lag 80 prosent av faktisk verdi. Bunnfradraget økes fra 1 million kroner til 2,13 millioner.
 • Ligningsverdien på boliger, både den du bebor og sekundærleiligheter (utleieleiligheter) økes til 80 prosent av markedsverdi. I gjennomsnitt ligger den på 25 prosent i dag.
 • Ligningsverdi på fritidseiendommer dobles
 • Annen formue verdsettes også til 80 prosent. Blant annet vil dette gjelde for bankinnskudd og aksjer. Dette er verdsatt til hundre prosent i dag.
 • Skattefritaket ved utleie av inntil 50 prosent av markedsverdien av egen bolig oppheves. Overskuddet av utleien skal da beskattes som ordinær utleie. Kostnader i forbindelse med utleieforholdet kan trekkes fra, og overskuddet blir skattlagt med en sats på 20 prosent.

Øvrige forslag:

 • Beholde dagens modell for beskatning av selskaper
 • Innføre merverdiavgift på gebyrbelagte finansielle tjenester og avgift på margininntekter i finanssektoren
 • Innføre kildeskatt på renter og royalty
 • Stramme inn avskrivningssatsene for visse driftsmidler (skip mv., personbiler, hoteller mv., startavskrivninger på maskiner mv., husdyrbygg i landbruket)
 • Innføre særskilte skatteregler om at lån fra selskap til aksjonær skal behandles som utbytte
 • Utvalget foreslår at dagens nullsats og laveste sats i merverdiavgiften heves til 15 prosent.
 • Regelen for begrensning av renter i selskaper foreslås strammet inn, blant annet ved at den også omfatter renter til uavhengige långivere

Tabell over effektene for lønnsmottakere

I tabellen under har vi vist endringene på en rekke lønnsinntekter. Dette er vist med tre forskjellige forutsetninger:

 • Ingen fradrag utover standardfradragene
 • Renteutgifter på 15 prosent av lønnsinntekten
 • Mistet fradrag på 40.000 kroner, pluss renteutgifter på 15 prosent av lønnsinntekten

For en lønnsinntekt på 500.000 kroner vil dette gi en skattelette på 6.074 kroner. Med 15 prosent i renteutgifter (75.000 kroner) vil skatteletten reduseres til 824 kroner. Med 40.000 ekstra i mistet fradrag (for eksempel foreldrefradrag) gir dette en skatteskjerpelse på 9.976 kroner.

Du kan beregne hvilken effekt forslagene har for deg med denne kalkulatoren

Lønn Ingen fradrag 15 % i renteutgifter 40000 mistet fradrag
200 000 -2 894 -794 10 006
250 000 -3 574 -949 9 851
300 000 -4 074 -924 9 876
350 000 -4 574 -899 9 901
400 000 -5 074 -874 9 926
450 000 -5 574 -849 9 951
500 000 -6 074 -824 9 976
550 000 -8 140 -2 365 8 435
600 000 -8 640 -2 340 8 460
650 000 -9 140 -2 315 8 485
700 000 -9 640 -2 290 8 510
800 000 -10 640 -2 240 8 560
900 000 -12 489 -3 039 7 761
1 000 000 -13 849 -3 349 7 451
2 000 000 -23 849 -2 849 7 951
3 000 000 -33 849 -2 349 8 451

Det er forutsatt at det ikke er noen kapitalinntekter i noen av tilfellene.

 

Kalkulator:

Skattekalkulator Scheel-utvalget
Kalkulatoren sammenligner skatten du får i 2014 med skatten du vil få med Scheel-utvalgets forslag.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.