Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

En gjennomgang av de aktuelle frynsegodene.

Denne artikkelen blir oppdatert i Guide til frynsegoder.

Det er naturligvis mer verdifullt å få utbetalt noe til en verdi av 10.000 kroner skattefritt som frynsegode enn som lønn, såfremt du uansett ville anskaffet det for egne penger. Derfor er helt eller delvis skattefrie frynsegoder så gunstige. De skattepliktige frynsegodene taper du derimot på.

I prinsippet har arbeidsgiver store friheter når det gjelder å konstruere et velferdstiltak som ansees som skattefri naturalytelse. Altså et såkalt frynsegode. Kravet er at velferdstiltaket skal «tilbys til en betydelig gruppe ansatte i bedriften», være «rimelig» og «øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen».

Smarte Penger har samlet de aller fleste frynsegodene som du kan få i alfabetisk rekkefølge lenger ned i denne artikkelen.

Skatten på frynsegodene

Skattemessig kan vi dele frynsegodene i fire:

  1. Ytelser som blir beskattet fullt ut, for eksempel vaskehjelp i hjemmet
  2. Skattefrie ytelser, for eksempel julebord
  3. Ytelser der overskuddet blir beskattet, for eksempel kjøregodtgjørelse ut over de skattefrie satsene
  4. Ytelser som ikke blir beskattet før de kommer til utbetaling, for eksempel pensjon

Hvis ytelsen er skattepliktig enten i sin helhet eller deler av den, vil denne komme på toppen av inntekten. Da vil ytelsen beskattes med den marginalskatten du har. En inntekt på 600.000 kroner, vil et ekstra skattepliktig beløp på toppen av denne gi en skatteprosent på 43,72 prosent.

Hvis du for eksempel får en gratis avis til en verdi av 4.000 kroner, gir dette en skatt på avisen med 1.749 kroner.

 

Full skatt på alle ytelser er utgangspunktet

Noen arbeidsgivere har en meny av frynsegoder du kan velge fra.  En del av godene som de betaler for har ingen fordeler ved seg rent skattemessig. Hvis bedriften betaler for en utgift skal verdien av den føres opp for lønn. Da spiller det ingen rolle om du får beløpet utbetalt som lønn, eller at bedriften betaler for produktet.

Her har vi sammenlignet om du får en lønnsutbetaling på 10.000 kroner, eller at bedriften betaler 10.000 kroner for produktet.

  Lønn Betalt utgift
Lønnsutbetaling 10 000 0
Skatt 4 420 4 420
Netto utbetalt 5 580 0
Betalt for varen 10 000 0
«Egenandelen» 4 420 4 420

Eksempler på goder som blir beskattet fullt ut er vaskehjelp i hjemmet, eller barnepass. Dette er kun en fordel hvis bedriften kan skaffe dette billigere, eller til en høyere kvalitet.

Frynsegoder kan gi tapt pensjon

Hvis du kan velge mellom å få en utgift betalt, eller tilsvarende beløp i lønn skal du velge lønn. Du tjener ikke opp pensjon når en utgift blir betalt. Det gjør du ved en lønnsutbetaling.

Du taper derfor 18 prosent av beløpet i pensjonsinnskuddet når en utgift blir betalt for deg. Er utgiften på 10.000 kroner, mister du et pensjonsinnskudd (i folketrygden) på 1.800 kroner.

Dette gjelder opp til 7,1 G, det vil si 657.290 kroner. Ut over dette beløpet opparbeider du ingen pensjonsrettigheter. For inntekter over dette, har det derfor ingen betydning om du får dekket utgiften eller mottar et tilsvarende beløp i lønn.

 

Frynsegodene

Frynsegodet med høyest verdi vil som oftest være pensjonsordningen. Andre ordninger som kan ha høy verdi er barnehagetilskudd, full lønn ved sykdom/svangerskap, firmabil, og betalt utdannelse.

De verste frynsegodene er de godene der bedriften betaler en utgift, som du i stedet heller kunne tatt ut som lønn. I det tilfellet taper du pensjonsinnskuddet på 18 prosent i folketrygden (les mer om dette ovenfor).

Det er svært få av frynsegodene du kan kreve. Du må forhandle deg frem til det, eller at bedriften tilbyr godene fordi den ser seg tjent med det. Pensjon er at av de få som bedriften plikter å ha, og som kan karakteriseres som et frynsegode.

Her følger en alfabetisk oversikt over de viktigste frynsegodene:

Aksjekjøp med rabatt

Arbeidsgiver kan tilby aksjer i bedriften med inntil 20 prosent rabatt og maksimalt 3.000 kroner. Som ansatt kan du altså betale 6.000 kroner for aksjer som er verdt 9.000 kroner. Du bør alltid takke ja. Bare om kursen skulle ha falt formidabelt etter at aksjetilbudet ble fremsatt, bør du takke nei. Selv om du ikke liker aksjerisiko, bør du takke ja. Du kan jo bare selge aksjene umiddelbart etter at du har mottatt dem, og sitte igjen med den skattefrie aksjerabatten som gevinst.

En høyere rabatt beskattes som en lønnsinntekt.

Arbeidstøy og uniform

Fri uniform eller arbeidstøy regnes ikke som skattepliktig inntekt hvis dette regnes som uegnet til privat bruk. Dette er typisk klær for spesielle forhold som verne- og vareklær.

Penklær som det typisk forventes at du går med i forretningsvirksomhet og som arbeidsgiver betaler, skal delvis beskattes. Dette kan være dress, drakt, bukse og skjorte. 60 prosent av klærnes kostpris skal inntektsføres og beskattes. Regelen gjelder selv om du kan bruke klærne privat. Arbeidstaker kan kjøpe klærne selv og få utlegget refundert av arbeidsgiver.

Avis

Når det gjelder skattefritak for avis(er) arbeidsgiveren betaler er det to utgangspunkt:

1) Du har en jobb hvor du et spesielt informasjonsbehov, som for eksempel journalist, ansatt i kommunikasjonsbyrå, dvs at avisen(e) er nødvendig for at du skal kunne gjøre en god nok jobb. Da kan du kreve alle avisene du abonnerer på som skattefrie. Arbeidsgiveren din vil ofte ha ført opp en av avisene som en fordel som skal beskattes. Da må du stryke den i selvangivelsen og benytte argumentene over.

2) Du har en jobb hvor avisen ikke har betydning for jobbutførelsen. Betaler arbeidsgiveren én avis, skattlegges den. Betaler arbeidsgiveren to avisen, skal kun den ene skattlegges. Pass på at det er den billigste avisen som arbeidsgiver rapporterer inn til skatteetaten.

 NB: Aviser son ligger på jobben til felles glede, er skattefritt.

Barnehagetilskudd fra arbeidsgiver

Bedriftens dekning av barnehagekostnader til bedriftsbarnehage er ikke skattepliktig. Forutsetningene er at arbeidsgiveren gjennom eierandeler eller kapitaltilskudd disponerer reserverte barnehageplasser til bruk for sine ansatte. Arbeidsgiveren må ha vedtektsfestede rettigheter med hensyn til antall barnehageplasser og innflytelse på driften av barnehagen.

Arbeidsgiver kan også gi et tilskudd på inntil 3.000 kroner per måned per plass skattefritt. Dette gjelder når den ansattes egenbetaling (foreldrebetaling) tilsvarer maksimalpris i henhold til bestemmelser om maksimalgrense. Dersom egenbetalingen er lavere enn maksimalprisen, skal arbeidsgivers tilskudd regnes som skattepliktig for den del som tilsvarer differansen mellom maksimalpris og egenbetalingen.

Bedriftshytte

Hytte som står til disposisjon til de ansatte er skattefri. Kravet er at alle ansatte kan leie/låne hytta. Dersom bedriften har færre enn 10 ansatte kan det tenkes at skattekontoret mener hytta er som privat å regne og avviser krav om fritak for skatt.

Har bedriften færre enn 10 ansatte, kan bedriften eie bedriftshytte sammen med andre bedrifter slik at kravet oppfylles. Hytta behøver ikke ligge i Norge. En leilighet i Spania kan like fullt være en bedriftshytte.

Arbeidsgivers dekning av reisekostnader til hytta, er skattepliktig.

Bedriftshelsetjeneste

Helsetiltak i form av bedriftshelsetjeneste er skattefritt.

Bedriftsidrettslag

Hvis arbeidsgiver dekker kostnader til driften av et bedriftsidrettslag er dette skattefritt. Dette gjelder alle utgifter til leie av baner, trening, kamper, treningsutstyr og kontingenter. Utgiftsdekning til trimarrangementer er bare skattefritt hvis de inngår i et fellesarrangement for en stor del av de ansatte.

Behandlingsforsikring/Helseforsikring

Innbetalingen på denne forsikringen blir innberettet som lønn. Siden dette er en kollektiv avtale vil prisene være klart lavere enn om du hadde kjøpt den selv. Slikt sett kan den betraktes som et frynsegode.

Les mer om behandlingsforsikring.

Briller

Lesebriller kan arbeidsgiver dekke skattefritt. Brillene har fått navnet databriller, men er altså helt vanlige lesebriller som behøves ved arbeid foran PC.

En fordel ved helt eller delvis fri briller med spesialtilpassede brilleglass med rimelig innfatning til bruk ved dataskjerm, er ikke skattepliktig for arbeidstaker dersom behovet for slike briller er påvist av optiker eller lege. En databrille er en brille med en annen styrke og glassløsning enn den man bruker til daglig. Databrillen har styrke og glassløsning som er spesialtilpasset avstandene du trenger å se skarpt på ved en dataskjerm.

Det er ikke noen spesifikk grense for hvor dyr databrillen kan være utenom at det står at den skal være med en rimelig innfatning.

Arbeidstakerne som har en betydelig del av sitt arbeid arbeider ved dataskjerm, skal få tilbud om undersøkelse av øyne og syn foretatt av en person med nødvendige kvalifikasjoner. Dette sier en forskrift til arbeidsmiljøloven.

Bompenger

Reglene skiller mellom hvilken privat fordel du har av at arbeidsgiver betaler bompengene. Reglene er tredelte:

1) Du passerer bomstasjonen på vei til og/eller fra jobb med bilen. Da skattlegges fordelen fullt ut.

2) Dersom du bare bruker bilen sporadisk mellom jobb/arbeid, dvs du passerer bomringen mest i jobbsammenheng. Da skal 50 prosent av bompengebetalingen inntektsføres og beskattes.

3) Du passerer ikke bomstasjonen til eller fra jobb, i all hovedsak er passeringene i arbeidet. Da er hele bompengebetalingen skattefri.

Dersom bompenger betales av arbeidsgiver er helt skattefritt når du bor og jobber utenfor bomringen (men passerer altså denne under arbeidsdagen).

Datautstyr utlånt fra arbeidsgiver

Dette er ikke skattepliktig så lenge det begrunnes med tjenestelig behov. PC, nettbrett, samt datautstyr innebefatter også utstyr som henger sammen med en PC er skattefritt.

Firmabil

Firmabil er ikke skattefri, men kan likevel gi deg billige bilhold. Firmabilen beskattes sjablonmessig og tillegges din lønnsinntekt. Likevel gir firmabil et noe billigere bilhold enn å eie privat, særlig gjelder dette dersom du bruker firmabilen mye privat. En bil til 400.000 kroner gir deg et påslag i inntekten på 109.910 kroner. Med en marginalskatt på 43,72 prosent gir dette en skatt på 48.053 kroner.

Men det kan bli et annet resultat hvis du kan velge mellom å få en lønnskompensasjon pluss kjøregodtgjørelse, i stedet for firmabil.

Les mer om firmabil.
Lønner det seg å eie bilen privat eller ha firmabil?
Dette koster firmabilen .

Firmabilskattkalkulator: Viser hvor høy inntekt du får av firmabilen, og hvilken skatt den gir.

Firmatur

Seminarer er alltid skattefrie.

Det samme gjelder hyggeturer uten faglig innhold. Kravet er at alle eller en stor gruppe av de ansatte er med. Kravet er at det maksimalt skal være to overnattinger på hotell. Også familien kan være med uten å utløse skatt.

Fellesarrangementer som en tur på teateret, fotballkamp, operaen, etc, er skattepliktige velferdstiltak. Sesongkort til de ansette er trolig også det.

Flybonus

Verdien av bonuspoeng som er opparbeidet gjennom tjenestereiser, er skattepliktige hvsi de brukes til å betale for reiser privat. Dette må man selv oppgi i selvangivelsen.

Flytteutgifter

Ved flytting på grunn av ny jobb, kan arbeidsgiver dekke flyttekostnadene skattefritt. Det gjelder både flyttebilen, bruk av flyttefolk, reiseutgifter, mat og overnatting i forbindelse med flyttingen.

Gaver

Det er mulig å gi gaver skattefritt. Men gaven må ikke være penger. Gavekort som ikke kan byttes inn i kontanter kan også benyttes som skattefri gave.

Gaver i ansettelsesforhold er skattepliktige. Men det finnes en del unntak i forbindelse med runde fødselsdager og runde jubileumsår for bedriften. Har du arbeidet i bedriften i 25,40,50 eller 60 år, kan du motta gave inntil 8.000 kroner i verdi. Gullklokke med inskripsjon kan verdien utgjøre 12.000 kroner.

I tillegg kan bedriften gi gave til de ansatte inntil 3.000 kroner i verdi under følgende forutsetninger:

  • Bedriftsjubileum. Ved 25 år og alt som er delelig på 25. Dersom bedriften feirer jubileum som er delelig på 50, er gavetaket 4.500 kroner.
  • Den ansatte gifter seg.
  • Den ansatte har bursdag og fyller 50,60,70 eller 80 år.
  • Den ansatte pensjoneres etter minst 10 år i bedriften.

Forøvrig kan det gis gaver inntil 1.000 kroner i verdi såfremt bedriften ikke krever fradrag for dette i selskapets skatt.

Du kan motta 2.500 skattefritt i gave for et forbedringsforslag.

Gaver av bagatellmessig verdi er skattefrie, for eksempel blomster, en konfekteske, en vinflaske ved en sjelden anledning. Det må naturligvis være en logisk årsak til oppmerksomheten som gis.

Les mer om gaver: «Gaver i ansettelsesforhold»

Gruppelivsforsikringer

Innenfor gruppelivsforsikringer finner vi forsikringer som dødsrisikoforsikring (livsforsikring), uføreforsikringer, og ulykkesforsikringer. Det som blir innbetalt på for den enkelte blir innberettet som lønn. Fordelen ved denne forsikringen er at slike kollektive avtaler er mye billigere enn individuelle avtaler. Derfor er dette et ganske viktig frynsegode.

Hvor stor fordelene er avhenger av alder, og hva du kan kjøpe forsikringen for eller. Mange yrkesorganisasjoner har også billige kollektive forsikringer du kan tegne på individuell basis.

Hjemmekontor

Du kan velge mellom to modeller for å dekke hjemmekontor. Den enkle varianten er å få 1.700 kroner pr år skattefritt av arbeidsgiver.

Det andre alternative er å ta kontorets andel av boligens faktiske kostnader, som forsikring, vedlikehold utvendig, vedlikehold av kontoret, kommunale avgifter, strøm, etc. Dersom kontoret utgjør 5 prosent av boligens totale areal, kan du da få dekket fem prosent av boligutgiftene skattefritt.

Men husk at det er arbeidsgiver som avgjør. Du har ikke krav på det som frynsegode.

Jakt og fiske

Skattefritt dersom det tilbys til en stor gruppe ansatte eller alle. Godet må ansees som rimelig. Rådyrt laksefiske faller antakelig utenfor skattefritaket.

Julebord

Julebordet er et skattefritt gode, inkludert de ansattes familie. Det samme gjelder julegave inntil 1.000 kroner i verdi. Se også «Gaver».

Kantine og annen mat/drikke

Rimelig mat i arbeidsplassens kantine er skattefritt såfremt de ansattes betaling dekker kostnadene til råvarene. Kaffe, te, melk og juice og frukt kan arbeidsgiveren tilby skattefritt.

Overtidsmat kan arbeidsgiver dekke skattefritt.

Kjøregodtgjørelse (bilgodtgjørelse)

Om dette er et frynsegode i seg selv er litt tvilsomt. Det er bare hvis du får mer enn standardsatsene at dette egentlig er et frynsegode.

For at kjøregodtgjørelsen (kilometergodtgjørelse) skal være skattefritt er kravet at dette er kjøring i yrkessammenheng, kjøring til og fra jobb er ikke yrkeskjøring. På de første 10.000 kilometerne er nå statens satser 4,05 kroner per km. For kjøring over dette er satsen 3,45 kroner. Du får en høyere sats for el-bil. Satsen for denne er nå 4,20 kroner per km. Det er bare rene (batteridrevne) el-biler som får denne satsen, hybridbiler får det ikke. Den skattefrie satsen er i 2017 på 3,50 kroner for alle beløp. Utbetaling etter statens satser vil derfor gi et skattepliktig overskudd.

Det som er lettest å glemme er sannsynligvis retten til 1 krone ekstra for å ta med andre arbeidstakere på oppdrag (ekstra passasjer). Du kan også få tillegg for å kjøre på skogs- og anleggsveier, samt å kjøre med en nødvendig tilhenger.

Bruk vår kalkulator for å beregne hvor mye du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året ved bruk av egen privat bil i jobben. Den viser også om du får et overskudd på kjøregodtgjørelsen, og hvilken skatt dette gir deg.

Tabell over satsene for kjøregodtgjørelse.

Lønn: Full lønn ved sykdom og svangerskapspermisjon

Folketrygden dekker opp til 6 G (555.566 kroner) ved sykdom eller svangerskapspermisjon. For de som tjener over dette beløpet vil dette være et frynsegode av høy verdi.

Massasje

Massasje kan redusere sykefraværet og er derfor skattefritt. Massasjen må utføres på arbeidsplassen av en profesjonell massør.

Mobiltelefon, telefon og bredbånd

Mobil, hustelefon og bredbånd beskattes delvis med en sjablonregel. Har du store utgifter som arbeidsgiver dekker, er dette et verdifullt frynsegode. Dekker arbeidsgiver en eller flere av disse kommunikasjonstjenestene, beskattes du utgiftene inntil 4.392 kroner totalt. Beløpet er det samme enten du få dekket en eller flere enheter og gjelder summert for alle, for eksempel både mobil og bredbånd. Inntektsføringen på 4.392 kommer på toppen av din lønnsinntekt uansett.

Har du store utgifter som arbeidsgiver dekker, er telefon, mobil og bredbånd et attraktivt frynsegode. Eksempel: Arbeidsgiver dekker både mobil og bredbånd. Det beløper seg til 9.500 kroner pr år. Du skal uansett skatte for en inntekt lik 4.392 kroner, mens det overskytende er skattefritt: 9.500-4.392 = 5.108 kroner skattefritt.

Arbeidsgiver må stå som eier av abonnementet. Samt at du må ha bruk for mobilen, telefonen, bredbåndet i ditt arbeid. Jobber du på samlebåndet på fiskemottaket, kan du neppe argumentere for mobiltelefon tilknyttet jobben.

Overtidsmat

Overtidsmat kan arbeidsgiver dekke skattefritt.

Parkering

Gratis parkering tilknyttet arbeidsplassen er fortsatt skattefritt.

Pensjon

Arbeidsgivers innbetalinger til den obligatoriske tjenestepensjonen, som alle bedrifter er pålagt, er skattefrie. Men den dagen pensjonen kommer til utbetaling beskattes den som lønn.

Det er to typer pensjonsordninger:

  • I en ytelsespensjon får du en viss prosentandel av lønnen utbetalt etter yrkesavslutningen, for eksempel 66 prosent av lønnen.
  • I en innskuddspensjonen settes det inn en viss prosentandel av lønnen i pensjonsordningen.

Tjenestepensjonen i Staten i stat og kommune er uansett et formidabelt frynsegode. Den såkalte «gullkantede offentlige pensjonen». Alle som er med i disse  pensjonsordningene trekkes normalt 2 prosent av lønnen. Denne trekkes fra i selvangivelsen. Hvor mye som innbetales hvert år avhenger av flere forhold, blant annet alder, lønnsvekst og inntekt. Verdien på ett år kan være skyhøy for en som er over 60 år. 

Verdien av en innskuddspensjon er mye enklere å se. Her betales det vanligvis inn en prosentsats av lønnen i innskudd. For en inntekt på 500.000 kroner kan den årlige avsetningen til innskuddspensjonen variere fra 8.233 kroner til 46.010 kroner.

Verdien av tilknyttede forsikringer som uførepensjon, ektefellepensjon, og barnepensjon blir heller ikke beskattet, før de eventuelt skulle komme til utbetaling.

Verdien av en pensjonsordning varierer sterkt mellom de forskjellige ordningene. En minimumsordning på innskuddspensjonen er en svært mye dårligere ordning enn det stat og kommune har.

Les mer om innskuddspensjon.

Bruk innskuddspensjonskalkulatoren for å se hvor mye som blir innbetalt, og hva dette beløpet vokser til.

Sammenlign frynsegodeverdien av to innskuddspensjonsordninger.

Personalrabatter

Du kan kjøpe bedriftens varer til sterkt nedsatt pris. En betingelse er at uttaket ikke overstiger det som ansees som et normalt forbruk.

Rente på lån fra arbeidsgiver

Det er to typer lån fra arbeidsgiver som skattemessig behandles forskjellig.

1) Såkalt forskuddslån kan være rentefrie uten å utløse skatt av rentefordelen. Det gjelder lån innenfor 60 prosent av 1 G, såfremt det tilbakebetales innen ett år. Basert på gjeldende G pr 1. mai 2016 (G oppdateres 1. mai hvert år) kan lånet maksimalt utgjøre 55.546 kroner.

2) Lån som er større eller har lengre løpetid enn nevnt i punkt 2 har andre regler. Ved billige lån fra arbeidsgiver, er den lave renten skattefri inntil den såkalte normrenten. Har du enda lavere lånerente enn dette fra din arbeidsgiver, må differansen mot normrenten beskattes. Normrenten endrer seg i takt med rentesvingningene gjennom året.

Røykeavvenningskurs

Dert er skattefritt å la arbeidsgiveren forsøke å få deg røykfri.

Trening

Betaling av medlemskap i helsestudio er skattefritt når en stor del av de ansatte omfattes, og de kan trene i fellesskap. Dette kan for eksempel gjøre ved å kjøpe inn et tilstrekkelig antall medlemskort, eller betale en viss sum for at alle ansatte skal kunne trene der.

Egne trimrom på arbeidsplassen er alltid skattefritt. Det samme gjelder innleide instruktører på arbeidsplassen.

Dekning av individuelle medlemskap i helsestudio er skattepliktig (selv om alle får tilbudet).

Se også bedriftsidrettslag.

Utdanning i arbeidsforhold

Etterutdanning er et frynsegode der verdien kan være høy. Du kan få utdanning betalt av arbeidsgiver så lenge visse kriterier er oppfylt.

For å få utdanningen skattefritt er det et krav at arbeidsgiver må kunne dra nytte utdanningen din. Utdanningen kan skje både eksternt og internt. Den kan også foregå i utlandet.

Skattefritaket omfatter dekning av kostnader som undervisning, eksamensavgift, skolebøker og annet materiell som er knyttet direkte til utdanningen. Det kan også dekkes reise og merkostnader til opphold utenfor hjemmet, dette inkluderer også hjemreiser.

Du kan også få skattefri dekning av utdannelse/kurs ved avslutning av arbeidsforhold. Kravet er at utdannelsen/kurset er relevant for å skaffe seg ny jobb. Beløpet er begrenset oppad til 1,5 G, og utgjør 138.864 kroner per 1. mai 2016.

Les mer om utdanning i arbeidsforhold her.

Årsavgift, betalingskort

Reiser du mye i jobben, kan arbeidsgiver dekke årsavgiften skattefritt.

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt (lønn), eller påslag i lønnsinntekt.

Kjøregodtgjørelseskalkulator
Viser hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren regner også ut overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.

Firmabilskattkalkulator
Viser hvor høy inntekt du får av firmabilen og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til din marginalskatt.

Innskuddspensjoskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.

30 skattekalkulatorer på Smarte Penger