100 kroners seddel

Grunnbeløpet får hvert år en økning gjeldende fra 1.mai. Dette tallet benyttes på en rekke områder.

Grunnbeløpet, den såkalte «G», økes. Det er en økning som berører inntektene til svært mange av oss på en eller annen måte. For pensjonsrettighetene har det betydning for alle som er i jobb.

Grunnbeløpet har betydning for dette:

  • Pensjoner
  • Uføretrygd
  • Sykepenger
  • Dagpenger
  • Foreldrepenger
  • Barnepensjon
  • Lån fra arbeidsgiver (rentefritt)
  • Overformynderiet
  • Arv
  • Kollektive personforsikringer

Grunnbeløpet økte den 1. mai

Grunnbeløpet økes fra 92.576 kroner til 93.634 kroner. Som alltid trer denne økningen i kraft fra 1.mai. Gjennomsnittlig G for 2017 blir da 93.281 kroner.

Økningen er på 1.058 kroner, som tilsvarer 1,14 prosent. Dette skal være på linje med forventet lønnsøkning for lønnsmottakere. Men hvis fjoråret ble feil opp mot endelig lønnsøkning, justeres det i året etter. I fjor ble oppjusteringen for høy slik at dette trakk justeringen nedover i 2017.

Alderspensjon under opptjening (pensjonsbeholdningen) øker dermed også med 1,14 prosent. Har du en pensjonsbeholdning (opptjente pensjonsrettigheter) på 3 millioner kroner, øker denne beholdningen med 34.200 kroner.

Uføretrygden øker også med 1,14 prosent.

Alderspensjoner under utbetaling skal reguleres med 0,75 prosentpoeng mindre enn økningen i G. Den prosentvise økningen blir derfor bare på 0,38 prosent for disse pensjonene. En pensjonsinntekt på 250.000 kroner øker da med bare 950 kroner.

Minste pensjonsnivå blir ikke lenger direkte bestemt av G (bare indirekte). Her finner du de nye satsene for minste pensjonsnivå. Økningen i minste pensjonsnivå for alderspensjonister skal være lik endringen i grunnbeløpet. Den blir også justert for forventet levealder for 67-år, derfor er økningen bare på 0,55 prosent.

For sykepenger er det maksimale sykepengegrunnlaget på 6 G.

For dagpenger er også det maksimale dagpengegrunnlaget på 6 G. Det samme gjelder for foreldrepenger.

Størrelsen på barnepensjoner er på 0,25, eller 0,4 ganger G.

I forbindelse med arv har ektefeller en viss minste arverett som avhenger av G.

Det er en rekke kollektive personforsikring (gruppeliv) der størrelsen på utbetalingen er knyttet til et visst antall G.

Du kan få et rentefritt lån på opp til 3/5-G, der denne rentefordelen ikke blir beskattet.

Under grunnbeløpoversikten kan du se alle kalkulatorer og fast oppdaterte artikler som har blitt endret på grunn av endringen i grunnbeløpet.

Dette brukes grunnbeløpet til

Det er en rekke ytelser i trygdesystemet som er knyttet til grunnbeløpet. Mange forsikringsytelser er også koblet til dette beløpet.

Det er mange brøker av G, eller antall ganger G som brukes. Her er en oversikt over de forskjellige som brukes, og hva det blir i kroner.

Antall G 01.05.2017 01.05.2016   Blir bestemt av G
G 93 634 92 576   Selve grunnbeløpet.
G-snitt 93 281 91 740   Beregning av pensjon etter «gamle» regler, og nå for de som er født i 1948 til og med 1953.
0,15 G 14 045 13 886   De som er gift får 0,15 G lavere alderspensjon («gamle regler») og uførepensjon.
0,25 G 23 409 23 144   Barnepensjon for det første barnet.
0,4 G 37 454 37 030   Barnepensjon for de påfølgende barna. Barnetillegget (for uføre) er på 0,4 G. Uføretrygdede kan tjene 0,4 G uten av trygden blir avkortet.
0,5 G 46 817 46 288   Grensen for hvor mye den som har gjenlevendepensjon eller overgangsstønad , før ytelsen blir redusert. Ektefelletillegget (for uføre) er på 0,5 G.
3/5 G 56 180 55 546   Maksimal størrelse på lånet for at arbeidsgiver kan gi deg et rentefritt lån.
1,5 G 140 451 138 864   Dette må du ha tjent forrige år for å få dagpenger. Maksimalgrensen for skattefrie sluttvederlag i jobb.
2 G 187 268 185 152   Dette kan gis i overgangsstønad. Det maksimale av hva lønnsgarantifondet dekker. Beløpsgrensen for når Overformynderiet overtar kontrollen over barns sparepenger.
2,28 G 213 486 211 073   Minste uføretrygd hvis du er gift eller samboende.
2,48 G 232 212 229 588   Minste uførepensjon hvis du er enslig.
2,5 G 234 085 231 440   Vernepliktige gis pensjonsopptjening tilsvarende en inntekt på 2,5 G
2,66 G 249 066 246 252   Minste uføretrygd hvis du er «ung ufør», og er gift eller samboende.
2,91 G 272 475 269 396   Minste uføretrygd hvis du er «ung ufør», og er enslig.
3 G 280 902 277 728   Alternativ til 1,5 G i inntekt siste år for å få dagpenger, er kravet 3 G de siste tre år til sammen.
4 G 374 536 370 304   Minimum arverettighet for ektefeller.
4,5 G 421 353 416 592   Omsorg for egne barn under skolepliktig alder og for syke, funksjonshemmede og eldre gir godskrevet pensjonsopptjening tilsvarende en årlig inntekt på 4 1/2 G.
6 G 561 804 555 456   Høyeste inntekt som gir sykepenger og dagpenger. Stønad til barnetilsyn gis ikke hvis inntekten er høyere enn dette. Ektefeller har arverett på 6 G hvis arvelater ikke har livsarvinger.
6 G-snitt 559 686 550 440   Beregning av pensjon etter «gamle» regler, og nå for de som er født i 1948 til og med 1953. Fra denne inntekten ble opptjeningen lavere. Høyeste grunnlag for beregning av uføretrygd.
7,1 G 664 801 657 290   Grensen for når opptjeningen av pensjon stopper. Over denne grensen kan det settes av en høyere prosentandel av lønnen i en innskuddspensjon.
10 G 936 340 925 760   Noen kollektive forsikringsavtaler bruker 11 G i forsikringssum.
11G 1 029 974 1 018 336   Mange kollektive forsikringsavtaler bruker 11 G i forsikringssum.
12 G 1 123 608 1 110 912   Inntektsgrensen for hvor høy inntekt det kan settes av til innskuddspensjon.
12 G snitt 1 119 372 1 100 880   Beregning av pensjon etter «gamle» regler, og nå for de som er født i 1948 til og med 1953. Fra denne inntekten ble det ikke opptjent pensjon lenger.
16 G 1 498 144 1 481 216   Mange kollektive forsikringsavtaler bruker 18 G i forsikringssum.
18 G 1 685 412 1 666 368   Mange kollektive forsikringsavtaler bruker 18 G i forsikringssum.
22 G 2 059 948 2 036 672   Mange kollektive forsikringsavtaler bruker 22 G i forsikringssum.
24 G 2 247 216 2 221 824   Mange kollektive forsikringsavtaler bruker 24 G i forsikringssum.
36 G 3 370 824 3 332 736   Noen kollektive forsikringsavtaler bruker 36 G i forsikringssum.
40 G 3 745 360 3 703 040   Mange kollektive forsikringsavtaler bruker 40 G i forsikringssum.

 

Disse kalkulatorene blir oppdatert med ny «G»

Alderspensjon gammel ordning
Kalkulatoren regner ut pensjonsnivået på den inntekten du legger inn.

Arvefordelingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvordan fordelingen av arven blir. Den tar også hensyn til eventuelle begrensninger i arven til ektefelle og barn.

Dagpengekalkulator
Regn ut hvor mye du har rett på i dagpenger ved arbeidsløshet.

Dagpengetapkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stort inntektstapet blir ved mottak av dagpenger etter skatt.

Foreldrepengerkalkulator
Kalkulatoren gir svaret på hva som lønner seg av å velge 80 prosent eller 100 prosent dekning.

Fritidskostnadskalkulator
Beregn hva noen dager eller uker koster i redusert lønn, og andre ytelser.

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.

Innskuddspensjon - verdi av
Kalkulatoren beregner verdiforskjellen mellom to innskuddspensjonsordninger. Forskjellen mellom innbetalingene gjøres om til hva dette tilsvarer i lønnsforskjell.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1948-1953
Kalkulatoren beregner pensjonen for aldersgruppen 1948 til 1953. Denne gruppen får pensjonen bestemt av det «gamle» pensjonssystemet, men med en viss levealdersjustering.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonspoengkalkulator
Kalkulatoren beregner pensjonspoeng på ulike inntekter.

Testamentkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du kan testamentere, avhengig av av familiesituasjon og begrensninger du setter i arven.

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uførepensjon på forskjellige lønnsinntekter. Den regner ut hva du får både før og etter skatt.

Yrkesskadeerstatningskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye du får i utbetalinger ved yrkesskade.

Disse fast oppdaterte artiklene er nå oppdatert med ny «G»

AFP i privat sektor
Alderspensjon
Alderspensjon født etter 1962
Alderspensjon født fra 1954 til 1962
Alderspensjon født før 1954
Barneforsikring
Barnepensjon
Dagpenger
Ektefellens arverettigheter
Engangsstønad ved fødsel
Fleksibelt uttak av pensjon
Forsørgingstillegg i alderspensjon
Frynsegoder
Garantipensjon
Gjenlevendepensjon
Grunnbeløpet
Innskuddspensjon
Lønnsgaranti
Minste pensjonsnivå
Omsorgsopptjening
Overgangsstønad
Stønad til barnetilsyn
Sykepenger
Tjenestepensjon
Uføretrygd