Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er store prisforskjeller mellom eiendomsmeglerne, kontakt derfor flere meglere når du skal selge boligen din. 

Denne artikkelen blir oppdatert her: Eiendomsmeglere og priser

Å gi et generelt råd om hvilken eiendomsmegler du bør bruke er vanskelig. Når du skal velge megler skal dette være en som har kjennskap til det lokale markedet. Hvem du skal velge vil derfor være helt forskjellig etter hvor du bor.

Som i andre bransjer varierer både pris og kvalitet enormt. Det er ikke uvanlig at det er 20.000 kroner i prisforskjell på vanlige boliger. Gjennomsnittssatsene ligger på noe under 2 prosent. I tillegg kommer blant annet annonsering, boligselgerforsikring, og visninger. De totale salgskostnadene for en normal bolig kommer fort opp i 100.000 kroner.

Alle meglerne er pålagt å ha prislistene på nettsidene. Men prisingen er helt individuell, slik at du kan ikke sammenligne prisene direkte ut fra prislistene.

Eiendomsmeglerkalkulatoren

Med denne kalkulatoren får du en god oversikt over hva det koster å selge boligen din. Her kan du blant annet legge inn alle kostnader du har fått oppgitt fra meglerne for å sammenligne dem.

Her finner du eiendomsmeglerkalkulatoren.

Rom for forhandlinger

Eiendomsmeglere har ikke faste priser, det er rom for forhandlinger. Kontakt alltid flere meglere når du skal selge boligen din, og be dem komme hjem til deg for en gjennomgang av hvorfor du akkurat skal velge den megleren. Dette er gratis, og gir deg viktig informasjon for det forestående salget. I den sammenhengen må du gjøre det klart at du har kontaktet flere meglere. Etter gjennomgangen med meglerne kjører du en liten anbudsrunde.

Selv om du kjører en anbudsrunde er det ikke dermed sagt at du skal velge megleren med den laveste prisen. Målet er å få ned prisen mest mulig på alle, og deretter velge ut fra pris og antatt kvalitet på megleren.

Hvilken megler som antyder den høyeste salgsprisen skal ikke være avgjørende for valget av megler. Dette er ikke bindene for megleren, og har ingen betydning for hvem som til syvende og sist oppnår den høyeste prisen.

Hva prisen ender på er helt avhengig av boligen som skal selges. Har du en lettsolgt bolig i høy prisklasse, vil dette gi den laveste prisen målt i prosent av salgssummen. Har du derimot en bolig med lav pris, som antas å være tungsolgt vil denne få den høyeste prosentvise kostnaden.

Her finner du en oversikt over meglerne med tilhørende prislister.

De forskjellige kostnadskomponentene

Det er en rekke forskjellige kostnadsposter du må betale til eiendomsmegleren. Her er en oversikt over hvilke kostnader som det er aktuelle ved salg av bolig.

Den største delen av kostnadene ved salg av bolig går til meglerne. De øverste delen av kostnadspostene (til og med Visning) er betaling for megleroppdraget. Neste post «Markedsføringskostnader» er i en mellomstilling fordi samme pakke kan ha noe ulik pris mellom meglerne.

 • Antall salgsverdi bolig: Dette er grunnlaget for den prosentvise provisjonen eiendomsmeglerne tar. Her legger du inn antatt salgsverdi, den endelige salgsverdien og derav den endelige provisjonen vet du først eksakt når boligen er solgt.
 • Provisjon regnet av salgssum: Denne satsen regnes av den antatte salgsverdien du la inn ovenfor.
 • Minimumsprovisjon: Provisjonen kan ikke bli lavere enn dette beløpet.
 • Oppstartsgebyr, tilretteleggingsgebyr: Det er vanlig at meglerne ta et fast beløp i tillegg til den prosentvise provisjonen.
 • Administrasjonsgebyr og andre gebyrer: Dette er andre gebyrer som noen meglere tar.
 • Oppgjørshonorar: Det er også vanlig å ta en egen pris for selve oppgjøret.
 • Kostnad prospekt/salgsoppgaver: Noen meglere har en egen prislinje for dette.
 • Garantiansvar/garantipremie og inneståelseserklæring: Garantiansvar/garantipremie er betaling for det lovpålagte garantien meglere må ha. Inneståelseseserklæring er en slik garanti. Flertallet oppgir pris på dette. i stedet for garantikostnad
 • Visning: Det er vanlig å ta en egen pris for visningene. Her betaler du for antall visninger.
 • Markedsføringskostnader: Dette inkluderer alle markedsaktiviteter for å selge boligen. Noen kaller det grunnpakke elle markedsføringspakke. Andre oppgir priser for internettmarkedsføring og avisannonsering.
 • Det er ikke slik at prisene er like mellom meglerne på samme annonseprodukt. Derfor må også disse prisene med i sammenligning av meglerne. Det er da viktig at sammenligning er på samme markedsføringspakke (i hvert fall på samme annonseorgan).
 • I noen tilfeller kan fotografering av boligen være inkludert markedsføringspakken. I andre tilfeller kan nettannonsering være inkludert i posten for tilrettelegging/oppstart.
 • Tjenester til visning og salgsoppgave: Dette utføres av eksterne. De aller fleste megleren har avtaler med fotografer og stylister. Men det er ikke noe i veien for at du eventuelt bestiller disse selv.
 • Boligvurdering: Dette er kostnader til boligsalgsrapport eller takst. Dette er også en ekstern kostnad.
 • Forsikring: Det er vanlig å ha en Boligselgerforsikring (eierskifteforsikring). Hva den koster avhenger av boligtypen. Kostnaden for denne forsikringen er rundt 0,425 prosent for enebolig og rekkehus med boligsalgsrapport, 0,525 prosent uten. For en selveier koster den rundt 0,325 prosent. For alle typer andelsboliger koster den 0,190 prosent. For hytter 0,4 prosent.
 • Informasjonsinnhenting og tinglysing: Dette er standardoppgaver, der det ikke er forskjell mellom meglerne.
 • Kostnader ved andelsboliger: Dette er også standardoppgave der det ikke er forskjell mellom meglerne.

Priseksempler

I tabellen under har vi satt opp to eksempler, med to meglere. I det første eksemplet er forventet salgssum 2,5 millioner kroner, i det andre 5 millioner kroner.

I eiendomsmeglerkalkulatoren kan du se hva kostnaden blir ved å legge inn ulike forutsetninger.

Megler 1 har den klart laveste meglerprovisjonen med 1,75 prosent, et halvt prosentpoeng under Megler 2. Men Megler 1 tar både et tilretteleggingsgebyr på 15.0000 kroner, og et oppgjørsgebyr på 4.000 kroner. Dette er inkludert i provisjonen for Megler 2.

Dette gjør at Megler 1 blir dyrest i eksemplet med 2,5 millioner, men billigst i eksemplet med 5 millioner kroner.

Salgsverdi 2 500 000 5 000 000
Kostnader Megler 1 Megler 2 Megler 1 Megler 2
Provisjon regnet av salgssum 1,75% 2,25% 1,75% 2,25%
Minimumsprovisjon 40 000 35 000 40 000 35 000
Andre meglerkostnader:
Oppstartsgebyr, tilretteleggingsgebyr 15 000 0 15 000 0
Administrasjonsgebyr og andre gebyrer 0 0 0 0
Oppgjørshonorar 4 000 0 4 000 0
Kostnad prospekter/salgsoppgaver 0 0 0 0
Garantiansvar/garantipremie 0 0 0 0
Inneståelseserklæring 1 620 0 1 620 0
Visning:
Visningspris 2 000 1 500 2 000 1 500
Antall visninger 2 2 2 2
Markedsføringskostnader:
Grunnpakke, markedsføringspakke 0 0 0 0
Nettannonsering 3 000 4 000 3 000 4 000
Avisannonsering 10 000 12 000 10 000 12 000
Tjenester til visning og salgsoppgave:
Boligstyling 2 000 2 000 2 000 2 000
Fotografering 3 000 3 000 3 000 3 000
Boligvurdering:
Boligsalgsrapport 8 000 8 000 8 000 8 000
Verditakst 0 0 0 0
Forsikring:
Eierskifteforsikring 0,425 % 0,425 % 0,425 % 0,425 %
Informasjonsinnhenting og tinglysing:
Tinglysing av sikringsobligasjon 525 525 525 525
Tinglysning/sletting av pant 525 525 525 525
Grunnbokutskrift 172 172 172 172
Kopi av servitutter 172 172 172 172
Innhenting av kommunale opplysninger 1 500 1 500 1 500 1 500
Kostnader ved boligbyggelag:
Eierskiftegebyr 0 0 0 0
Opplysninger fra forretningsfører 0 0 0 0
Uråderettssperre 0 0 0 0
Kostnadsoppstilling:
Meglerprovisjon 43 750 56 250 87 500 112 500
Andre meglerkostnader 24 620 3 000 24 620 3 000
Markedsføringskostnader 13 000 16 000 13 000 16 000
Tjenester til visning og salgsoppgave 5 000 5 000 5 000 5 000
Boligvurdering 8 000 8 000 8 000 8 000
Eierskifteforsikring 10 625 10 625 21 250 21 250
Informasjonsinnhenting og tinglysing 2 894 2 894 2 894 2 894
Kostnader ved boligbyggelag 0 0 0 0
Sum boligsalgskostnader 107 889 101 769 162 264 168 644
Total meglerprovisjon 2,73% 2,37% 2,24% 2,31%
Meglerprovisjon + markedsføring 3,25% 3,01% 2,50% 2,63%
Total kostnad 4,32% 4,07% 3,25% 3,37%

 

Les mer om eiendomsmegling:

Guide til eiendomsmegling

Valg av eiendomsmegler

Oversikt over eiendomsmeglere

Eiendomsmeglere og priser

Eiendomsmeglerens ansvar

Klage på eiendomsmeglere

Dette koster eiendomsmeglerne per fylke

Eiendomsmeglerloven

Kalkulatorer:

Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1992. Du kan velge mellom 11 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Flyttekostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner alle kostnader du får ved å flytte.