Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er mange tusener å spare på å overføre rentefradrag.

For ektepar der minst én er uførepensjonist, kan det lønne seg å endre fradrag og kapitalinntektene. 

På selvangivelsen blir inntekter og fradrag delt likt mellom ektefellene. Men marginalskatten på for eksempel renteinntekter kan være mye høyere på uførepensjonisten. Motsatt effekt gjelder for rentefradrag.

Det er skattebegrensningsreglene som gjør at dette kan lønne seg. På uførepensjoner skal det ikke betales skatt opp til et viss inntekt. Over denne grensen vil skatteeffekten av kapitalinntekter og fradrag være på 55 prosent.

Les mer om skattebegrensningsreglene.

Dette er det siste året der dette kan lønne seg. Fra skatteåret 2015 vil uførepensjonister beskattes som vanlige lønnsmottakere.

Skatteeffekten av å overføre inntekter og fradrag mellom ektefeller

For å beregne effekten av overføringene må man ta utgangspunkt i «Sum grunnlag for inntekts- og formuesskatt» i selvangivelsen. Til denne inntekten skal du legge til særfradraget for uførhet, og mottatt utbytte. I tillegg skal det til denne inntekten legges til 1,5 prosent av formuen over 200.000 kroner (100.000 kroner på hver for gifte).

Denne beregningen ser du i skattekalkulatoren for uførepensjon.

I 2014 er grensen for når du skal betale skatt 131.400 kroner for enslige og 120.800 kroner når du er gift.

Hvis den ene er under denne grensen lønner det seg å overføre inntekter, som det er lov til å overføre. Fradrag lønner det seg å overføre fra den som ligger under grensen til den som ligger over.

Inntektsposter som er beregningsgrunnlag for trygdeavgift og toppskatt kan ikke overføres. Det er inntekter som beskattes med 27 prosent som du kan gjøre det med. Dette kan for eksempel være renteinntekter, og salgsgevinster på aksjer og bolig. Les mer om hva du kan overføre her.

På inntekter under grensen vil skatten på renteinntekter og andre kapitalinntekter være null. Men med en gang du kommer over grensen vil skatten bli på 55 prosent av renteinntekten. For fradrag vil effekten bli det motsatte

Eksempel overføring av renteinntekt

I dette eksemplet har den ene ektefellen lønnsinntekt. Oversikten under viser tre mulige fordelinger av en renteinntekt på 10.000 kroner.

I den første kolonnen er renteinntekten ført på den med lønnsinntekt. Disse renteinntektene blir da beskattet med en sats på 27 prosent, som gir en skatt på 2.700 kroner.

I den andre kolonnen er alle renteinntektene ført på uførepensjonisten. Dette gjør at uførepensjonisten kommer over grensen der skatten skal være null. Grunnlaget for skattebegrensning ligger i dette tilfellet 3.600 kroner over nullpunktet. Dermed blir skatten på 55 prosent av dette, 1.980 kroner.

I den tredje kolonnen overføres det korrekte beløpet. Da overføres 4.000 kroner, slik at grunnlaget for skattebegrensningen er akkurat på nullpunktet. På disse renteinntektene vil skatten bli null. Men det resterende beløpet på 6.000 kroner som ikke er overført, blir beskattet med 27 prosent. Da er skatten på renteinntektene nede på 1.620 kroner.

Post Beløp Endret 1 Endret 2
Formue utenom primærbolig 0 0 0
Uførepensjon 160 000 160 000 160 000
Renteinntekt 0 10 000 4 000
Minstefradrag 43 200 43 200 43 200
Inntektstillegg for formue 0 0 0
Grunnlag beregning av skattebegrensning 116 800 126 800 120 800
Særfradrag 32 004 32 004 32 004
Grunnlag beregning av skatt alminnelig inntekt 84 796 94 796 88 796
Skatteberegning      
Trygdeavgift 8 160 8 160 8 160
Toppskatt 0 0 0
Skatt på alm. Inntekt 9 719 12 419 10 799
Sum skatt før skattebegrensning 17 879 20 579 18 959
Maksimal skatt 0 3 300 0
Skattebegrensning 17 879 17 279 18 959
Skatt etter skattebegrensning 0 3 300 0
Skatt på renteinntektene 2 700 3 300 1 620

 

Eksempel overføring av renteutgift

I dette eksemplet   har også den ene ektefellen lønnsinntekt. Oversikten under viser tre mulige fordelinger av en renteutgift på 50.000 kroner.

I det første eksemplet er renteinntekten ført på den med lønnsinntekt. Disse renteutgiftene gjør at spart skatt blir 27 prosent av 50.000 kroner, som blir 13.500 kroner.

I den andre kolonnen er alle renteutgiftene ført på uførepensjonisten. Dette gjør at uførepensjonisten kommer under grensen der skatten skal være null. Grunnlaget for skattebegrensning ligger i dette tilfellet 24.800 kroner under nullpunktet. Det betyr at fradragseffekten på de siste 24.800 kroner blir null, mens på de første 25.200 kroner blir det 55 prosent. Spart skatt på renteutgiftene blir i dette tilfellet 13.860 kroner.

I den tredje kolonnen overføres det korrekte beløpet. Da overføres 25.200 kroner, slik at grunnlaget for skattebegrensningen er akkurat på nullpunktet. På disse renteutgiftene vil fradragseffekten bli 55 prosent. Det resterende beløpet på 24.800 kroner blir ført på den med lønnsinntekt, med en fradragseffekt på 27 prosent. Samlet blir spart skatt på renteutgiftene da 20.556 kroner.

Post Beløp Endret 1 Endret 2
Formue utenom primærbolig 0 0 0
Uførepensjon 200 000 200 000 200 000
Rentefradrag 0 50 000 25 200
Minstefradrag 54 000 54 000 54 000
Inntektstillegg for formue 0 0 0
Grunnlag beregning av skattebegrensning 146 000 96 000 120 800
Særfradrag 32 004 32 004 32 004
Grunnlag beregning av skatt alminnelig inntekt 113 996 63 996 88 796
Skatteberegning      
Trygdeavgift 10 200 10 200 10 200
Toppskatt 0 0 0
Skatt på alm. Inntekt 17 603 4 103 10 799
Sum skatt før skattebegrensning 27 803 14 303 20 999
Maksimal skatt 13 860 0 0
Skattebegrensning 13 943 14 303 20 999
Skatt etter skattebegrensning 13 860 0 0
Spart skatt på renteutgiftene 13 500 13 860 20 556

 

Ikke overfør for mye

Eksemplene over viser at det er viktig å ikke overføre et for stort beløp. Overføres det for mye fradrag, kan deler av overføringen få null skatteeffekt.

Overfører du for mye kapitalinntekter, kan det bli 55 prosent skatt på deler av dette beløpet.

Dette kan du enkelt teste ut med skattekalkulatoren for uførepensjoner.

Disse kan få skattebegrensning i 2014

I /2014 kan følgende få skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt: 

  • uførepensjon fra folketrygden eller andre pensjonsordninger fordi ervervsevnen er satt ned med minst 2/3
  • overgangsstønad til enslig mor eller far, tidligere familiepleier, gjenlevende ektefelle
  • pensjon til tidligere familiepleier og gjenlevende ektefelle
  • personer med supplerende stønad med kort botid i Norge

Fra 1. april 2014 skal ikke overgangsstønad omfattes av skattebegrensingsregelen. Fra da av skal overgangsstønaden skattlegges som lønn. Er overgangsstønad innvilget før 31. mars eller tidligere vil den omfattes av reglene om skattebegrensning. Fra og med inntektsåret 2017 vil ingen mottakere av overgangsstønad omfattes av reglene om skattebegrensning.

 

Se også:

Skatt på uførepensjoner

Skattebegrensning

Dette kan du overføre mellom ektefeller av inntekter og fradrag

Kalkulatorer:

Skattekalkulator uførepensjon 2014
Kalkulatoren er spesielt beregnet for uførepensjoner, både for enslige og for ektepar. Den gjelder for skatteåret 2014.

Skatteberegning 2014
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2014. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.