Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Bruk vår kalkulatormodell for å vurdere hvor mye du kan spare på å kjøpe en nyere bruktbil i stedet for en helt ny.

Når vi skal sammenligne kjøp av en ny bil mot en bruktbil er det spesielt verdifallene som er det største usikkerhetsmomentet. Også forventede reparasjonskostnader kan være viktig faktor for en brukt bil.

Hva rentekostnadene ved de to alternativene blir er ganske enkelt å beregne. Lavt rentenivå favoriserer i større grad kjøp av nye biler, fordi forskjellen mellom rentekostnadene blir mindre.

Det er blitt litt billigere å kjøpe bruktbil fordi omregistreringsavgiften har blitt satt en god del ned de siste årene.

Verdien av at du kjører en ny bil kontra en brukt bil er ikke tatt hensyn til her. Det må hver enkelt avgjøre hvor mye betyr. Men du har her i hvert fall muligheten til få prissatt denne forskjellen.

Du kan selv regne på hvordan forskjellen blir ved å bruke Bilkjøpskalkulatoren.

Disse kostnadskomponentene avgjør

Det er mange kostnadskomponenter å ta hensyn til ved bilholdet. Men de viktigste er verdifallet, rentekostnaden, og forventede reparasjoner.

Verdifallet

Verdifallet er høyest i prosent på nybiler, og naturlig nok fordi bilen har høyere verdi. I eksemplet nedenfor er det gjennomsnittlige verdifallet på 48.000 kroner for den nye bilen, mot 30.000 kroner for den brukte. En forskjell på 18.000 kroner. Det er dermed det største argumentet for å kjøpe brukt bil.

Hvis en bil som er verdt 200.000 faller med 12 prosent, er verdifallet 24.000 kroner. Neste året er verdifallet 21.120 kroner, avrundet 3.000 kroner. Hvis bilen har en kilometerstand på 50.000 km og kjører 15.000 km i året øker de forventede reparasjonskostnadene fra 3.000 til 4.000 kroner.

Forskjellen på verdifallene mellom brukt og nytt vil bli mindre etter hvert som markedsverdiene går ned.

Reparasjoner

De forventede reparasjonskostnadene øker etter hvert som kilometerstanden øker. I eksemplet nedenfor er det forutsatt at den nye bilen ikke ha reparasjonskostnader, den brukte har 4.000 kroner i året.

Hvis bilen har en kilometerstand på 50.000 km og kjører 15.000 km i året, øker de forventede reparasjonskostnadene fra 3.000 til 4.000 kroner. Tar vi utgangspunkt i en kilometerstand på 80.000 km øker reparasjonskostnadene fra 6.000 kroner til 9.000 kroner.

Rentekostnaden

Rentekostnaden regner vi som et gjennomsnitt av bilens verdi i eiertiden. Her må det tas med renten på lån, og renten du taper ved egenandelen i bilen. Kostnaden må også reduseres med 24 prosent, siden dette er effekten av rentefradraget.

Forskjellen mellom rentekostnadene blir mindre etter hvert som bilverdien går nedover.

I eksemplet er renteforskjellen 3.000 kroner per år.

Servicekostnader

Service-kostnadene vil være noe lavere for en ny bil enn for en brukt. Det er flere ting som må gjøres på service når bilen har kjørt en stund. Men i gjennomsnitt blir ikke forskjellen stor.

Drivstoff-kostnader

En ny bil vil normalt bruke litt mindre drivstoff. Men forskjellen blir ikke stor. I eksemplet har vi forutsatt en forskjell på 1.000 kroner per år.

Dekk-kostnader

Her vil kostnadene være like. Slitasjen på dekkene bør være likt for ny og brukt.

Forsikring

Her forutsettes det også at kostnadene er like.

Årsavgift

Kostnaden er lik. Årsavgiften er 2.820 kroner for 2017.

Vedlikehold

Kostnadene vil være temmelig like.

Kostnadseksempel

Her har vi gjort våre anslag for en typisk mellomklassebil. Hva forskjellene vil være, avhenger helt av hva slags bil som sammenlignes.

I dette regnestykket har vi lagt til grunn en eiertid på tre år, der vi har beregnet gjennomsnittskostnaden for både en ny bil og en brukt.

Eksemplet er delt i tre, først forutsetningene for bilene, dernest de faste kostnadene, og til slutt de variable kostnadene.

Ut fra forutsetningene som er gjort de årlige kostnadene vil den tre år gamle bilen ha en gjennomsnittskostnad på 85.000 kroner per år i de tre årene. Den nye bilen vil ha en årskostnad på 103.000 kroner. En forskjell på 18.000 kroner per år.

Dette gir en kilometerpris på 6,85 kroner for den nye bilen, og 5,65 kroner for den brukte. Per dag blir dette 282 kroner for den nye, og 232 kroner for den brukte.

Alle tall er rundet av til hele tusen.

Du kan selv regne på hvordan forskjellen blir ved å bruke Bilkjøpskalkulatoren.

Forutsetninger: Ny bil Tre år gml
Kjøpspris i dag 400 000 275 000
Restverdi etter tre år 240 000 182 000
Sum verdifall i tre år 160 000 93 000
Omregistrering 0 6 000
Rente 4,00% 4,00%
Drivstoffpris 13 13
Kjørelengde 15 000 15 000
Drivstoff-forbruk per mil 0,70 0,75
Faste kostnader per år:
Verdifall ink omregistrering 53 000 33 000
Rentekostnader etter skatt 10 000 7 000
Forsikring (ansvar + kasko) 6 000 6 000
Årsavgift 2 820 2 820
Sum faste kostnader 71 820 48 820
Variable kostnader per år:
Drivstoff 14 000 15 000
Service 3 000 4 000
Reparasjoner 2 000 5 000
Vedlikehold (vask, rekvisita ol) 3 000 3 000
Dekk 3 000 3 000
Bompenger 4 000 4 000
Parkering 2 000 2 000
Sum variable kostnader 31 000 36 000
Sum kostnader per år 102 820 84 820
Pris per kilometer 6,85 5,65
Pris per kjørte kilometer marginalt 1,67 2,00
Pris per dag 282 232

 

Se også:

Bilavgifter

Bruktbilpriser

Kjøp av ny bil

Kjøp av brukt bil

Omregistreringsavgift bil

Årsavgift bil

Kalkulatorer:

Bilkjøpskalkulator
Kalkulatoren gir deg en modell for å kunne sammenligne et nybilkjøp, med kjøp av en tilsvarende brukt.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkollektivkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du kan spare på å gå inn i et bilkollektiv, i stedet for å eie bilen selv.

Bilmodellvalgkalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye du kan spare på gå ned én bilmodellklasse.

Privatleie av bil - kalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å leie eller eie bilen over en treårsperiode.

Billånskalkulator
Billånkalkulatoren inneholder «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.