Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Minst en tredjedel av inntekten forsvinner hvis du blir arbeidsledig. For høylønnede mye mer.

Denne artikkelen blir holdt oppdatert her.

En overgang til dagpenger vil gi en økonomisk smell for mange. For folk med høye lønninger, som for eksempel i oljebransjen kunne kuttet bli svært stort fordi grunnlaget for dagpenger ikke kan være større enn 581.298 kroner (6 G). Tapet blir i de tilfellene ekstra stort.

Dagpenger er ment å delvis erstatte bortfall av arbeidsinntekt for å sikre deg inntekt i den tiden det tar deg å få nytt arbeid.

Regn ut selv hva du får i dagpenger med Dagpengekalkulatoren.

Hvem kan få dagpenger?

 • For å ha krav på dagpenger må du har fått redusert arbeidstiden din med minst 50 prosent
 • Det er også krav til at du har tjent mer enn 1,5 G (grunnbeløp i folketrygden) det siste kalenderåret. G er fra 1.5.2018 på 96.883 kroner, slik at 1,5 G er 145.325 kroner. Eller du må ha tjent minst 3 G (290.649) i løpet av de siste tre kalenderårene.
 • Du må være registrert som arbeidssøker, og sende meldekort hver 14. dag. Meldekortet kan sendes elektronisk.
 • Du må være reell arbeidssøker, altså at du aktivt søker arbeid, og holder CV-en oppdatert på nav.no.
 • Du må bo eller oppholde deg i landet
 • Du kan som hovedregel ikke skal være skoleelev eller student

Du kan ha rett til dagpenger også i disse tilfellene:

 • Er permittert helt eller delvis
 • Etablerer egen virksomhet
 • Er blitt arbeidsløs pga konkurs
 • Er EØS borger på visse vilkår
 • Er en nydimmitert vernepliktig

Dette får du i dagpenger

Hvor mye du får utbetalt i dagpenger er avhengig av dagpengegrunnlaget ditt. Dagpengegrunnlaget består av arbeidsinntekt og eventuelle folketrygdytelser du fikk utbetalt i siste kalenderår (fjor), eller gjennomsnittet for de tre siste årene før du søkte om dagpenger.

Disse stønadene teller med i dagpengegrunnlaget: Dagpenger, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon, omsorgspenger, opplæringspenger, pleiepenger, svangerskapspenger, sykepenger.

Dagpengene er 2,4 promille av dagpengegrunnlaget. Dette gis for fem dager i uken, slik at dagpengene er 12 promille (1,2 prosent) per uke. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 62,4 prosent av tidligere inntekt før skatt (antall hverdager varierer noe år for år).

Dagpenger beregnes ikke av inntekter som er større enn 6G, det vil si 581.298 kroner. Maksimal dagpengeutbetaling blir dermed 362.730 kroner per år.

Forsørger du barn under 18 år, får du 17 kroner per dag for hvert barn fem dager i uken.

Regn ut selv hva du får i dagpenger med Dagpengekalkulatoren.

Noen eksempler på størrelsen på dagpenger:

Lønn Dag Uke År
300 000 720 3 600 187 200
400 000 960 4 800 249 600
500 000 1 200 6 000 312 000
600 000 1 348 6 742 362 730

Dersom du delvis er i arbeid, delvis er sykmeldt eller mottar forskjellige pensjoner, blir dagpengene redusert etter bestemte regler.

Dagpenger er skattepliktige og er med i grunnlaget for pensjonsopptjening i folketrygden. Utbetaling av dagpenger skjer seks til tolv dager etter at meldekortet er sendt.

Regn ut hva du taper etter skatt

Dette er tapet ved å motta dagpenger når det blir regnet inn hva skatten betyr.

Har du for eksempel har en inntekt på 500.000 kroner, blir tapet etter skatt på 123.140 kroner per år. På månedlig basis blir det 10.262

Det er forutsatt at inntekt er 3,47 prosent lavere i 2017 enn hva dagens inntekt er.

Skatten er beregnet ut fra dagens inntekt, og hva skatten blir når du får dagpenger.

Tabellen under viser hvor mye du taper ved å få dagpenger i ett år.

Du kan selv regne ut hvor stort tapet blir på alle inntekter ved å bruke dagpengetapskalkulatoren.

Inntekt i i år Tap per år Tap per mnd
300 000 77 923 6 494
400 000 98 512 8 209
500 000 123 140 10 262
600 000 155 234 12 936
700 000 211 634 17 636

Søknad om dagpenger

Første trinn er at du registrerer deg som arbeidssøker. Dette kan du gjøre enten elektronisk, eller møte opp på et NAV-kontor.

Neste skritt er å gå til skjemaveilederen for å søke om dagpenger. I veilederen krysser du av for hvilke vedlegg, og dokumentasjon du må legge ved.

Dagpenger kan tidligst utbetales fra og med den dagen du setter fram krav, altså registrerer deg som arbeidssøker. Men det forutsetter at du søker om dagpenger innen rimelig tid - vanligvis fire uker - etter at du har registrert deg som arbeidsledig.

De første 3 dagene av den dagpengeperioden du har fått innvilget, vil ikke bli utbetalt. Disse dagene kalles ventedager, og fungerer som en egenandel.

Hvis du selv er skyld i arbeidsløsheten øker ventetiden med minst 12 uker.

Meldekort

Meldekortet som du altså må sende inn hver 14. dag inn forteller om du fortsatt ønsker å stå som arbeidssøker. Her skal du oppgi om du har arbeidet, og i så fall hvor mange timer du har jobbet. Du må også krysse av for sykdom, ferie, kurs og andre opplysninger. Vær nøye med utfyllingen av meldekortet. Meldekortet kan sendes elektronisk til NAV.

Siste frist for å sende meldekortet uten å få trekk i neste utbetaling, er kl. 23.00 mandag en uke etter du skulle ha sendt kortet. Hvis meldekortet sendes senere enn dette vil du få trekk i neste utbetaling tilsvarende antall dager det sendes for sent.

Hvor lenge kan du motta dagpenger?

Lengden avhenger av hvor høy arbeidsinntekt du har hatt i kalenderåret før, eller i gjennomsnitt i de tre kalenderårene før du søker om dagpenger.

 • 104 uker ved arbeidsinntekt på minst 2 ganger grunnbeløpet (193 766 kroner)
 • 52 uker ved arbeidsinntekt lavere enn 2 ganger grunnbeløpet

For noen grupper gjelder disse særreglene:

 • Nydimitterte vernepliktig kan få dagpenger i maksimalt 26 uker
 • Permitterte kan få dagpenger i inntil 30 uker innenfor en 18-månedersperiode (hvis arbeidstiden er redusert med minst 50 prosent)

Etablering av virksomhet og dagpenger

Du kan søke om å beholde dagpengene mens du etablerer ny virksomhet. Det kan gis dagpenger for dette i inntil 12 måneder, dette avhenger av hvor lag dagpengeperioden er.

Ved en søknad blir dette lagt vekt på:

 • Etableringen må antas å føre til at du kan forsørge deg selv.
 • Virksomheten må være ny.
 • Loven stiller som absolutt krav at virksomheten er din «egen». Det innebærer at virksomheten enten må være et enkeltpersonforetak, eller et selskap hvor du eier flere enn halvparten av aksjene eller andelene
 • Virksomheten skal etableres og drives i Norge.
 • Virksomheten må være meldt inn i de nødvendige offentlige registrene.

Dagpenger og ferie

Har du mottatt dagpenger i 52 uker, kan du ta i inntil fire uker ferie med dagpenger. Du kan velge om du tar dagene som enkeltdager eller sammenhengende. Om du tar ferien i Norge eller utlandet spiller ingen rolle.

Det utbetales ikke feriepenger på dagpenger.

 

Se også:

Arbeidsledighetsmålinger

Arbeidsavklaringspenger

Permittering

Stønader ved tiltak

Kalkulator:

Dagpengekalkulator
Regn ut hvor mye du har rett på i dagpenger ved arbeidsløshet.

Dagpengetapkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stort inntektstapet blir ved mottak av dagpenger etter skatt.

Eksterne lenker:

Fra NAV:

Dagpenger ved arbeidsløshet

Dagpenger ved permittering

Regler for EØS-borgere

Skjema: Søknad om dagpenger

Lovdata: Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet

Lovdata: Folketrygdloven kapittel 4