Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dersom din husstand har lav samlet inntekt, og høye boutgifter, bør du undersøke muligheten for å motta bostøtte.

Denne artikkelen blir holdt oppdatert her.

Husbanken og kommunene samarbeider om den såkalte bostøtteordningen, som har som formål å redusere boutgiftene for husstander med lave inntekter.

I dag er det 150.000 mottakere av bostøtte, men Husbanken har flere ganger uttalt at de mener at de trolig er enda flere som kan ha rett på denne støtten enn de som allerede mottar den i dag.

Ordningen er behovsprøvd mot inntekt og formue, og i denne artikkelen gir vi nærmere informasjon om hvem som kan søke om bostøtte.

Hvem kan søke?

Alle som er over 18 år kan søke bostøtte med unntak av studenter uten barn og personer i førstegangstjeneste/siviltjeneste.  Du kan også søke dersom du er student og studiet ditt er et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering, for eksempel yrkesrettet attføring. Hvis du er under 18 år og har egne barn, kan du også søke.

Boligen du søker bostøtte for, må være en godkjent helårsbolig. Det må som hovedregel være en selvstendig bolig med egen inngang, bad/toalett og kjøkkenfunksjon.

Videre er det slik at bostøtten beregnes ut fra antall medlemmer i husstanden, og husstandens samlede inntekt. Dokumenterte boutgifter, som for eksempel boliglån og husleie, kan dekkes opp til et visst beløp.

Inntektsgrenser

For å få bostøtte kan du ikke ha høyere inntekt enn visse maksimalgrenser. Hovedregelen er at det er siste tilgjengelige skatteoppgjør som er inntektsgrunnlag når Husbanken beregner bostøtte. Men dersom inntekten din har gått vesentlig opp eller ned, brukes inntekten du har i dag som grunnlag. 

Det er inntektssituasjonen i husstanden din som bestemmer hva slags inntektsgrunnlag som skal brukes. Alle inntekter er bruttoinntekter (før skatt). Det skilles mellom tre ulike situasjoner:

  • Dersom inntekten/formuen i husstanden er relativt stabil, brukes siste skatteoppgjør som inntektsgrunnlag. Denne hentes inn automatisk.
  • Dersom inntekten/formuen i husstanden har gått vesentlig opp, brukes den skattbare inntekten du anslår at husstanden vil ha i inneværende år. Nye søkere skal anslå hva inntekten vil bli i inneværende år. Andre søkere får beskjed i vedtaket at de har plikt til å melde fra dersom inntekten har økt til over en gitt grense.
  • Har inntekten/formuen i husstanden gått vesentlig ned, brukes den skattbare inntekten du hadde siste måned x 12 (omregnet til årsbeløp). Forutsetningen er at inntektsgrunnlaget er redusert med minst 10 prosent siden siste skatteoppgjør. Hvis inntekten din er variabel, så oppgir du gjennomsnittet de siste månedene. Går inntekten din ned, må du selv søke om å få bruke din faktiske inntekt som grunnlag.

Også følgende inntekter kan bli tatt med i inntektsgrunnlaget: deler av barns inntekt, utleieinntekter, utenlandsinntekt- og formue i tillegg til formuetillegg ved høy formue.

Landet er delt inn i fire soner på grunn av ulikheter i bokostnader.

Boutgifter

Det er fastsatt grenser for hvor høye og lave boutgifter som kan legges til grunn når bostøtte beregnes.

Hvilke boutgifter som kan telle med, avhenger av eierforholdet du har til boligen du bor i - for eksempel om du leier bolig, bor i en enebolig eller en borettslagsleilighet.

Først blir det beregnet hvilke boutgifter du kan ta med. Dette blir så sammenlignet med hva du maksimalt kan trekke fra i boutgifter. Deretter blir det beregnet hvilken egenandel du må trekke fra.

Si ifra om inntektsendringer

Vær klar over at du må passe på at du holder deg innenfor inntektsgrensene, ellers vil du kunne risikere å måtte betale tilbake hele eller deler av bostøtten.

3300 husstander fikk i fjor et krav fra Husbanken om å betale tilbake bostøtte, siden de hadde en samlet inntekt som lå 100.000 kroner over den fastsatte inntektsgrensen.

Skjer det endringer i din situasjon (økonomi eller boforhold), må du derfor gi beskjed til kommunen.

Bostøttekalkulator

For å finne ut om din husstand har krav på bostøtte, og hvor mye dere eventuelt kan få, kan dere bruke Husbankens bostøttekalkulator.

Her skal dere legge inn opplysninger om husstandens sammensetning, inntekter og boligopplysninger.

Nederst i denne artikkelen finner du noen av Husbankens eksempler på beregning av bostøtte.

Slik søker du

Husbanken og kommunen samarbeider som nevnt om bostøtteordningen, men du skal sende søknaden om bostøtte til den kommunen (eventuelt bydelen) du bor i. Søknadsfristen er den 14. i hver måned. Bostøtte blir utbetalt hver måned (ca. den 10. i måneden).

Det skal være enkelt å søke om bostøtte. I søknadsskjemaet må du dokumentere boutgifter/boliglån. Dette gjør du ved for eksempel ved å legge ved en skriftlig leiekontrakt, eller ved å legge fram kvittering for innbetalte felleskostnader. Les mer om dokumentasjon av boutgifter her.

Søknadsskjema får du av kommunen, eller du finner det på Husbankens nettsider. Du finner også lenke til søknadsskjema nederst i denne artikkelen.

Kommunen innhenter, kontrollerer og registrerer opplysninger fra institusjoner som Nav, folkeregisteret og Skatteetaten.

Eksempler på bostøtte

Her ser du hvordan regnestykket blir satt opp. Eksemplene tar utgangspunkt i en enslig, og en husstand med to personer bosatt i Oslo. I begge tilfeller leier de bolig.

Som vi ser her får den enslige personen en bostøtte på 1.607 kroner i måneden. Husstanden med to får 2.174 kroner til tross for høyere inntekt. Denne kommer av at inntekten blir justert ned men en faktor på 1,1. Leiekostnaden er 2.000 kroner høyere, og grensen for boutgifter er høyere. Men egenandelen blir høyere pga høyere inntekt.

  Enslig Enslig med barn
Inntekt 180 000 210 000
Justering av inntekt 180 000 190 909
Husleie per måned 6 000 8 000
Boutgifter per år 72 000 96 000
Grense for boutgifter 83 800 89 700
Godkjente boutgifter 72 000 89 700
Egenandel 44 460 52 430
Differanse godkjente boutgifter og egenandel 27 540 37 270
Dekningsprosent 70% 70%
Bostøtte per år 19 278 26 089
Bostøtte per måned 1 607 2 174

Nedenfor kan du se noen av Husbankens eksempler på beregning av bostøtte. Det er tilsammen fire kommunegrupper, og vi har tatt for oss eksempler fra (Oslo) gruppe 1 og gruppe 4 (alle kommuner bortsett fra Oslo, Bærum, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø, Lørenskog, Skedsmo, Frogn, Oppegård, Asker, Kristiansand, Sola, Sandnes).

Alle tall under er per måned.

Oslo

Husstander der én eller flere i husstanden mottar alders-, uføre- eller etterlattepensjon
1 person Brutto inntekt
Boutgifter 130 000 160 000 200 000 230 000
3 000 kr/mnd. 951 653 0 0
5 000 kr/mnd. 2 351 2 053 292 0
8 000 kr/mnd. 3 389 3 091 1 330 0
2 personer Brutto inntekt
Boutgifter 130 000 160 000 200 000 230 000
3 000 kr/mnd. 1068 797 0 0
5 000 kr/mnd. 2468 2197 1169 0
8 000 kr/mnd. 3851 3580 2552 1156
Husstander uten personer som mottar alders-, uføre- eller etterlattepensjon:
1 person Brutto inntekt
Boutgifter 130 000 160 000 200 000 230 000
3 000 kr/mnd. 601 303   0
5 000 kr/mnd. 2001 1703 0 0
8 000 kr/mnd. 3389 3091 1330 0
2 personer Brutto inntekt
Boutgifter 130 000 160 000 200 000 230 000
3 000 kr/mnd. 718 447 0 0
5 000 kr/mnd. 2118 1847 819 0
8 000 kr/mnd. 3851 3580 2552 1156

Andre kommer

Husstander der én eller flere i husstanden mottar alders-, uføre- eller etterlattepensjon
1 person Brutto inntekt
Boutgifter 130 000 160 000 200 000 230 000
3 000 kr/mnd. 951 653 0 0
5 000 kr/mnd. 2106 1808 47 0
8 000 kr/mnd. 2106 1808 47 0
Husstander uten personer som mottar alders-, uføre- eller etterlattepensjon:
2 personer Brutto inntekt
Boutgifter 130 000 160 000 200 000 230 000
3 000 kr/mnd. 718 447 0 0
5 000 kr/mnd. 2118 1847 819 0
8 000 kr/mnd. 2567 2296 1268 0
5 personer Brutto inntekt
Boutgifter 150 000 200 000 250 000 300 000
3 000 kr/mnd. 827 473 0 0
5 000 kr/mnd. 2227 1873 957 0
8 000 kr/mnd. 3709 3354 2438 621

Unge uføre (kommunegruppe 4):

1 person Brutto inntekt
Boutgifter 130 000 160 000 200 000 230 000
3 000 kr/mnd. 951 653 257 0
5 000 kr/mnd. 2106 1808 1412 0
8 000 kr/mnd. 2106 1808 1412 0

Kilde: Husbanken

 

Se også:

Bostøtte

Om boutgiftene
Her kan du lese mer om beregning av boutgifter, maksimalgrenser og egenadelsbetalingen.

Om inntektsgrensene
Les mer om inntektsgrensene i de forskjellige distriktene.

Les på andre nettsteder:

Bostøttekalkulator
Kalkulatoren beregner hva du har rett til i bostøtte. Dette avhenger av inntekt, boutgifter, distrikt og antall i husstanden.

Husbanken - Bostøtte
Les mer om dette temaet på Husbankens nettsider, som administrerer ordningen sammen med kommunene.