Firmabilen gir deg en høy ekstra skatteregning, men den kan reduseres.

Firmabil beskattes etter skjematiske regler ut fra nybilprisen. Hvor mye du bruker firmabilen har ingen betydning. Bruker du den i det hele tatt er du fullt ut skattepliktig. Eneste unntaket er hvis kjøretøyet er helt uegnet å bruke privat.

Det er bilens nypris inkludert alt utstyr som avgjør hvor mye firmabilen koster deg. Beskatningen skjer ved at det beregnes et påslag i inntekten. Dette påslaget er på 30 prosent av bilens listepris inntil 286.000 kroner (280.100 kroner i 2014), og 20 prosent av den overskytende verdien.

Et annet spørsmål er om du skal eie bilen selv eller ha firmabil (hvis du har valget). Hvis du har valget mellom å få en firmabil eller ingeting, er valget enkelt - da lønner det seg å velge firmabil. Men hvis du får valget mellom firmabil, eller å eie bilen privat og motta kjøregodtgjørelse kan svaret bli noe annet.

Dette regnestykket kan du få hjelp til med kalkulatoren «Firma- eller privateid bil».

Listeprisen bestemmer

Det er listeprisen som ny som skal brukes som grunnlag for beregning av fordelen. Det er altså ikke bilens kjøpspris som er grunnlaget. Kjøpes det en 2 år gammel bruktbil, er det fortsatt listeprisen som ny som gjelder.

Listeprisen som blir lagt til grunn er Opplysningsrådet for veitrafikkens registrerte pris ved førstegangsregistrering.

Tilleggsutstyr skal tillegges listeprisen etter forhandlerens prisliste. Hvis dette ikke finnes, er det faktisk anskaffelsespris som skal brukes.

Dette senker firmabilskatten

Her er fire punkter som kan redusere firmabilkostnaden:

 • Rabatt for kjørelengde: Hvis du kjører mer enn 40.000 i yrket blir grunnlaget satt til 75 prosent av nybilprisen. Koster bilen 400.000 kroner, blir da grunnlaget 300.000 kroner.
 • Rabatt for el-bil: På el-biler settes grunnlaget til 50 prosent av nybilprisen. Koster elbilen 200.000 kroner, blir dermed grunnlaget 100.000 kroner. 
 • Rabatt for alder: Hvis bilen er mer enn tre år ved årets begynnelse, skal grunnlaget settes ned med 25 prosent. Den lavere beskatningen skjer altså første skatteår etter at bilen er mer enn 36 måneder. Altså ikke fra den 37. måneden. Det er derfor viktig at bilen er registrert i desember i stedet for januar. På en bil til 400.000 kroner blir inntektspåslaget 20.000 kroner lavere. Dette gir 8.840 kroner lavere skatt med en marginalskatt på 44,2 prosent. For en elbil betyr det at grunnlaget først blir redusert til 50 prosent, deretter blir grunnlaget redusert med 25 prosent. Dette gir et grunnlag på 37,5 prosent av nybilprisen.
 • Firmabil deler av året: Hvis du har hatt firmabil bare deler av året, skal du bare beskattes for de månedene du har hatt firmabilen. Du beskattes for hele påbegynte måneder. Får du den i slutten av måneden får du full skatt for denne måneden. En måned ekstra vil normalt koste mer enn 3.000 kroner. Det kan derfor lønne seg å vente til den etterfølgende måneden før du tar i bruk firmabilen.

Dette koster firmabilen deg

I tabellen er det er forutsatt at skatten du får av påslaget for firmabilen er 44,2 prosent. Denne marginalskatten har du i inntektsområdet 550.550 kroner til 886.300 kroner i 2015. Marginalskatten er 47,2 prosent på inntekter over 885.600 kroner, og 35,2 prosent under 550.550 kroner.

Det er altså bilens nypris inkludert alt ekstrautstyr som er grunnlaget for beregningen av firmabilfordelen. Dette gjelder også når firmabilen er brukt.

I tabellen er det tatt med tre nivåer for firmabilbeskatning.

 1. Biler som kjører under 40.000 km og er yngre enn 3 år, der grunnlaget er 100 prosent av nybilprisen.
 2. Biler som enten kjører over 40.000 km, der grunnlaget er 75 prosent av nybilprisen.
 3. El-biler, der grunnlaget er 50 prosent av nybilprisen.

Du kan også bruke firmabilskattkalkulatoren for å regne ut skatten for 2015 og 2014.

Dette blir skatten for firmabiler i 2015. Her ser du skatt for firmabiler yngre enn tre år, eldre enn dette, og for el-biler.

Av tabellen ser du at en firmabil til 400.000 kroner gir en skatt på 48.001 kroner. Denne reduseres med 8.840 kroner hvis bilen er eldre enn 3 år. Har du en el-bil vil skatten reduseres med hele 21.481 kroner.

  Nye biler   Eldre enn 3 år   El-bil
Bilpris Påslag Skatt   Påslag Skatt   Påslag Skatt
250 000 75 000 33 150   56 250 24 863   37 500 16 575
300 000 88 600 39 161   67 500 29 835   45 000 19 890
350 000 98 600 43 581   78 750 34 808   52 500 23 205
400 000 108 600 48 001   88 600 39 161   60 000 26 520
450 000 118 600 52 421   96 100 42 476   67 500 29 835
500 000 128 600 56 841   103 600 45 791   75 000 33 150
600 000 148 600 65 681   118 600 52 421   88 600 39 161
700 000 168 600 74 521   133 600 59 051   98 600 43 581
1 000 000 228 600 101 041   178 600 78 941   128 600 56 841

 

Sjekk lønns- og trekkoppgaven

Påslaget skal være ført inn i lønns- og trekkoppgaven fra arbeidsgiver. Sjekk at den stemmer med de tallene du finner under.

Sjekk også at du har fått korrekt beregningsgrunnlag hvis du har over tre år gammel bil, eller elbil.

Unntak fra regelen

I utgangspunktet skal det beregnes full firmabilfordel uansett. Men det er enkelte unntak fra standardreglene.

Disse kjøretøyene omfattes ikke av standardreglene:

 • lastebiler med totalvekt på 7500 kg eller mer
 • busser registrert for mer enn 15 passasjerer
 • biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn kjøring mellom hjem og arbeidssted

Her skal brukeren fordelsbeskattes for faktisk kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) og besøksreiser, samt for annen faktisk privatkjøring.

Fordelsbeskatningen skal da bare være etter kjøringen mellom hjem og arbeidssted. Fordelen er satt til 3,25 kroner per kilometer opp til 40.000 km i året, 1,50 kroner over dette.

Unntak for biler som bare brukes mellom hjem og arbeidssted:

Når det ikke er annen privatkjøring enn kjøring mellom hjem og arbeidssted, skal brukeren imidlertid ikke ha standardtillegget for følgende biler:

 • biler som etter sin konstruksjon eller innredning i liten grad er egnet og heller ikke ment for privat bruk
 • biler som er registrert for 9 passasjerer eller mer, såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise

Fordelsbeskatningen skal da bare være etter kjøringen mellom hjem og arbeidssted. Fordelen er satt til 3,25 kroner per kilometer opp til 40.000 km i året, 1,50 kroner over dette.

Brukes bilen til besøksreiser eller annen privatkjøring skal den fordelsbeskattes på vanlig måte.

Når kjøretøyet er lite egnet for privat bruk:

Det er ikke klare kriterier for hvilke kjøretøy som ikke er egnet. Det vil være en helhetsvurdering som avgjør dette. Her er de viktigste momentene som blir tillagt vekt for denne vurderingen:

 • Spesialbiler som renovasjonsbiler og tankbiler vil aldre være egnet.
 • Størrelse og vekt. Konstruksjonen, det vil si hvor egnet den er for privatbruk.
 • Om bilen har et dominerende lasteplan.
 • Inneholder faste innredninger og store mengder verktøy.
 • Om kjøretøyet bare har en sitteplass.
 • Graden av smuss, lukt og støv i kjøretøyet.

Hvis listeprisen ikke tilsvarer bruksverdi privat

Det er en mulighet for at listeprisen kan settes ned ved skjønn. Dette kan både gjelde for justeringer opp og ned av listeprisen.

Listeprisen kan være satt for høyt i disse tilfellene:

 • Bil registrert som lastebil med en vekt fra 3 500 kg inntil 7 500 kg.
 • Enkelte større eller spesialinnredede varevogner.

Den skjønnsmessige fordelen kan ikke settes lavere enn 48.000 kroner ved bruk av bil hele året.

Listeprisen kan være satt for høyt i disse tilfellene:

 • Veteranbiler med en markedsverdi som langt overstiger listepris ved førstegangsregistrering.
 • Det er foretatt svært omfattende ombygging eller restaurering av bilen som fører til at markedsverdien langt overstiger listepris ved førstegangsregistrering.

Listeprisen blir i disse tilfellene oppjustert til markedsverdi.

 

Se også:

Skal du ha firmabil eller eie bilen selv?

Kjøregodtgjørelse

Bilavgifter

Kalkulatorer:

Firmabilskattkalkulator
Regner ut hvor høy inntekt du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har. Gjelder for skatteårene 2013 til 2015.

Firma- eller privateid bil
Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva som er best for deg av firmabil, eller å eie bilen privat. Her kan du også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Kjøregodtgjørelseskalkulator
Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.

Bilkostnadskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.