Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Selv om arveavgiften faller bort, kan det i visse situasjoner lønne seg å motta gaver eller forskudd på arv i 2013.

Fra neste år skal det ikke lenger betales arveavgift. Samtidig er det en regelendring på skattesiden som gjør at du overtar inngangsverdiene (kostpris) som arvelater har. Dette kan gi en latent skatteforpliktelse, som kan være høyere enn den arveavgiften du må betale.

Les mer om arveavgift.

For aksjer ble denne regelen allerede innført i 2006.

Bolig og hytter som kunne vært solgt skattefritt av arvelater, omfattes ikke av de nye reglene. Der vil ny inngangsverdi bli markedsverdien ved overdragelsen.

Hvis du har muligheten til å bestemme om du skal overta for eksempel en næringseiendom eller sekundærbolig, må du derfor vurdere om du skal overta den i 2013, eller etter årsskiftet.

Lavere arveavgift enn den økte skatten

Hele spørsmålet er om arveavgiften i 2013 blir mindre den skatten på får på gevinsten senere ved å vente til etter årsskiftet. I mange tilfeller vil arveavgiften bli klart lavere enn den latente skatten du får ved å vente.

Årsaken til at det kan lønne seg å betale arveavgift er at den er maksimalt 10 prosent for livsarvinger. Skatten du må betale ved en gevinst er 28 prosent. Hvis inngangsverdien var så godt som null, ville skatten blitt 18 prosentpoeng høyere enn arveavgiften.

Det er altså hvor lav inngangsverdien er i forhold til markedsverdien som avgjør hva som er mest lønnsomt.

Bruk vår kalkulator

Vi har laget en egen kalkulator som hjelper deg med lønnsomhetsberegningen.

Her finner du kalkulatoren Arvevurdering 2013.

Eksempel

For privatpersoner er det mest aktuelle å overføre en utleiebolig. Her har vi satt opp to inngangsverdien er lav i forhold til markedsverdien. I det andre eksemplet er det ikke så stor forskjell mellom markedsverdien og inngangsverdien.

I det første eksemplet vil den latente skatten være 405.000 kroner, arveavgiften bare 189.000 kroner. I det andre eksemplet er inngangsverdien klart høyere, og da vil den latente skatten bli mye lavere. I dette tilfellet vil den latente skatten være klart lavere enn arveavgiften.

Arv i 2013 Eksempel 1 Eksempel 2
Markedsverdi 2 500 000 2 500 000
Arveavgift 189 000 189 000
Arveavgift max 250 000 250 000
Overtagelse etter årsskiftet:    
Overtatt inngangsverdi 1 000 000 2 000 000
Forventet salgspris 2 500 000 2 500 000
Skattbart overskudd 1 500 000 500 000
Skatt 405 000 135 000
Resultat:    
Skatt i forhold til arveavgift -216 000 54 000
Skatt i forhold til maks arveavgift -155 000 115 000

Næringsoverføring

Den største gruppen her er overdragelse av jordbrukseiendommer. Disse er ikke organisert som AS'er. Det samme gjelder for enkeltmannsforetak, men de arvemessige overføringene er ikke så høye her.

Er det for eksempel maskiner som er verdt 500.000 kroner som er nedskrevet til 50.000 kroner. Maskiner har en avskrivningssats på 20 prosent. Det betyr at med nytt avskrivningsgrunnlag blir 500.000 kroner, med en avskrivning på 100.000 kroner. På det opprinnelige avskrivningsgrunnlaget blir avskrivningen bare 10.000 kroner.

Dette gjør at overskuddet blir senket med 90.000 kroner det første året, uten at man har hatt noen reell utgifter på dette. Dette gjør at man må betale mer skatt i årene som kommer. Det son skje er at man får 450.000 i økte avskrivninger i årene som kommer. Selv om ikke dette kan kostnadsføres med en gang, er verdien av dette svært høy. Hvor høy avhenger også av marginalskatten.

Dette er de vanligste avskrivningsgruppene med de tilhørende satsene:

Saldogruppe Sats  
Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) 30,00%
Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) 20,00%
Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.) 20,00%
Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.) 20,00%

 

Kalkulatorer:

Arvevurdering 2013
Kalkulatoren hjelper deg med å vurdere om det kan lønne seg å motta arv/gave i 2013 kontra 2104.

Arveavgiftskalkulator
Kalkulatoren regner ut arveavgiften på mottatt arv. Du kan også beregne hva arveavgiften blir hvis du gir arv videre til egne barn.