Juni er feriepengemåneden for de fleste av oss. Slik beregner du hvor mye feriepenger du har krav på.

Denne uken blar vi om til juni på kalenderen, og juni betyr for flesteparten av oss en ekstra gledelig lønnsutbetaling.

Årsaken er at det er sammen med junilønnen flertallet av norske arbeidstakere får feriepengene.

Alle som er ansatt et sted har krav på feriepenger, og videre i denne artikkelen får du vite mer om hvor mye feriepenger du har krav på.

Lovbestemt

Bestemmelser om feriepenger finnes i ferieloven. Det er også anledning til å ta med bestemmelser om dette i tariffavtalen.

Etter ferieloven har alle lønnsmottagere rett til feriepenger. Opptjeningsåret er kalenderåret før ferieåret. Grunnlaget for feriepengene du skal ha utbetalt ser du av lønns- og trekkoppgaven for 2010.

Dette inngår i grunnlaget:

Grunnlaget for feriepenger er det kan defineres som arbeidsvederlag.

Fast godtgjørelse som utbetales uavhengig av feriefravær er ikke med i grunnlaget.

Påslag i inntekten for firmabil er for eksempel ikke med i grunnlaget. Andre frynsegoder som fri telefon og avis er heller ikke med . Det er heller ikke godtgjørelse for  kjøring, og reise- og losjiutgifter.

Feriepenger er ikke med i feriepengegrunnlaget.

Bonus når det er et resultat av personlig arbeidsinnsats skal være med i feriepengegrunnlaget.

Du får ikke feriepenger av trygd og pensjon, den utbetales i stedet i tolv måneder.

Frilansere og oppdragstakere har heller ikke rett til feriepenger. Årsaken til det er at de ikke er arbeidstagere.

Så mye får du

Hvor mye du får, avhenger av hvor lang ferie du har rett til. Har du rett til ferie i fire uker og én dag, skal du ha 10,2 prosent i feriepenger av arbeidsvederlaget du mottok i opptjeningsåret. Dette står i ferieloven. Ved utbetaling skal det da betales ut én månedslønn pluss 1/26-del av månedslønnen.

Hvis du har rett til fem ukers ferie er feriepengesatsen 12,0 prosent. Dette er en tariff-festet rettighet, og står ikke i ferieloven. Månedslønnen blir i dette tilfellet feriepengene med et fradrag på 4/26-del av månedslønnen.

Du får ikke høyere årslønn selv om du får 12,0 prosent i feriepenger i stedet for 10,2 prosent. Den årlige lønnen blir omtrent den samme, fordi du trekkes for mer ferie når du er i 12 prosent-området. Fordelen er at du får den samme lønnen med fire dager ekstra ferie.

Grunnen til tillegget på 1/26 og fradraget på 4/26, er at arbeidstagere i gjennomsnitt arbeider 26 dager i måneden (ferieloven opererer med seks dagers uke). En månedslønn tilsvarer dermed 26 dager.

I eksemplet under har vi satt opp et eksempel der arbeidstageren har 35.000 kroner i månedslønn. I det ene tilfellet har han rett til 10,2 prosent, i det andre 12,0 prosent.

   
Feriepengeberegning
Feriepenger med 10,2 %  
Grunnlaget for feriepenger 385 000
Feriepenger 39 270
Pluss 1/26 av månedslønn 1 346
Sum utbetaling 40 616
Feriepenger med 12,0 %  
Grunnlaget for feriepenger 385 000
Feriepenger 46 200
Minus 4/26 av månedslønn 5 385
Sum utbetaling 40 815

I denne beregningen er feriepengegrunnlaget 385.000 kroner. Dette tilsvarer en årslønn på 420.000 kroner. Forskjellen i sluttsum mellom de to satsene blir som du ser svært liten.

Over 60 år?

 Arbeidstagere som fyller 60 år innen i løpet av ferieåret har rett til én uke ekstra ferie. Dette medfører at de skal ha 2,3 prosent ekstra feriepenger (totalt 12,5 prosent) i forhold til hva de ellers har krav på. Med fem ferieuker blir satsen 14,3 prosent. Den forhøyede satsen gjelder ikke for inntekter ut over 6 G.

Ikke skattefritt - uten skattetrekk

Feriepenger utbetales uten at det trekkes skatt av det. Det betyr ikke at feriepenger er skattefrie. Feriepenger er ordinær lønn og inngår i den ordinære lønnen som blir beskattet.

Den skatten du skulle betalt på disse pengene må du i stedet betale på de andre månedslønningene. Siden det gjerne er halv skatt i november eller desember betyr det skatten for 12 måneder betales på 10,5 måneder.

Utbetaling

Feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. I loven heter det at du ikke har krav på å få feriepengene utbetalt, selv om du må betale sommerens ferie på våren. Men det er intet i veien for at en smidig arbeidsgiver likevel utbetaler pengene.

Det normale er at feriepenger utbetales i juni.

Ferieloven tillater ikke at du får feriepengene utbetalt som en del av månedslønnen. Du har heller ikke rett til en vanlig månedslønn i stedet for feriepenger.

Ved jobbskifte

 Når du slutter har du krav på å få feriepengene sammen med siste lønning. Det skal da trekkes skatt av feriepengene.

Men du kan godt be arbeidsgiver vente med å betale de ut til over årsskiftet. Da får du de utbetalt uten forskuddstrekk. Men de inngår i skattegrunnlaget. Fordelen er at du betaler skatten et år senere.

Ved sykdom

Arbeidsgiver utbetaler feriepenger av sykepenger som er utbetalt i arbeidsgiverperioden (inntil 16 dager). Det samme gjelder for omsorgspenger for inntil 10 dager som er betalt av arbeidsgiver ved barns eller barnepassers sykdom.

Folketrygden utbetaler feriepenger av sykepenger for inntil 48 dager hvert opptjeningsår. I tillegg betaler trygden feriepenger av sykepenger som arbeidsgiver får refundert fra trygden for arbeidstakere som er unntatt fra reglene om arbeidsgiverperioden ved barns eller barnepassers sykdom ut over 10 dager.

Trygden betaler også feriepenger for inntil 12 uker (60 sykepengedager) av opplæringspenger og pleiepenger ved barns sykdom.

For svangerskapspenger for arbeidstakere blir det betalt for inntil 64 dager av stønadsperioden.

Feriepenger og dagpenger

 Det gis feriepenger på dagpenger når du har mottatt dette i mer enn åtte uker i løpet av kalenderåret. Tillegget utgjør 9,5 % av brutto dagpenger som du har mottatt i opptjeningsåret, og utbetales vanligvis i månedsskiftet januar/februar året etter opptjeningsåret. Dette gjelder selv om dagpengeperioden avsluttes tidligere.

 

Se også:

Ferierettigheter

Kalkulatorer:

Feriepengerkalkulator
Sjekk hvor mye feriepenger du har rett til med denne kalkulatoren.

Feriekostnadskalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadsnivået er i 37 land for typiske ferieutgifter.