Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette betyr skatteforslaget konkret for privatøkonomien din.

Om dette forslaget blir endelig vedtatt er høyst usikkert. Sannsynligvis vil den nye regjeringen endre på noen av forslagene som er lagt frem her. Dette blir avklart rundt den 10.november.

De største vinnerne er de som arver 1million kroner eller mer.

Taperne er de som lignes i klasse 2, der ektefellen ikke har noen inntekt. Også låntakere i Statens Pensjonskasse vil tape på grunn av heving av normrenten.

Kalkulatorer til budsjettforslaget

Kalkulatorene under er laget ut fra forslaget til skatter og avgifter for 2014.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.

Skatteberegning 2014
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2014. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Arveavgiftskalkulator
Kalkulatoren regner ut arveavgiften på mottatt arv. Du kan også beregne hva arveavgiften blir hvis du gir arv videre til egne barn.

Dette er de viktigste utslagene

For ordinære inntekter er det ingen spesielle utslag. Poster som henger sammen med lønnsutviklingen har fått en økning på 3,5 prosent. Dette gjelder for eksempel innslagspunktene i toppskatten. Poster som henger sammen med inflasjonsutviklingen har fått en økining på 1,6 prosent. Dette gjelder for eksempel mange typer avgifter.

Post Endring Kommentar
Skatteklase 2 bortfaller 13 482 Forutsatt at ektefellen ikke har inntekt.
Arver 1 million -39 600 Forutsetter at du er livsarving.
Formue på 1 million -1 330 Dette gjelder for en enslig. For ektefeller er grensen 2 millioner kroner.
Fagforeningskontingent -32 Effekten av økningen i maksimal fradragsbeløp utover forventet lønnsvekst.
Strømkostnad 282 Effekten av økning i avgift på elektrisk kraft utover forventet inflasjon. Gjelder for et forbruk på 25.000 kwh.
Sekundærbolig – økning i ligningsverdien 5 500 Forutsetningen er 5 millioner i markedsverdi, og er i formuesskatteposisjon.
Lavere trygdeavgift for næringsdrivende -3 600 Gjelder ved 500.000 kroner i personinntekt.
Lav inntekt – lavere marginal-skatt opp til ca 200.000 kroner. -700 Dette gjelder ved en inntekt på omtrent 200.000 kroner, der effekten er størst.
Lån i Statens Pensjonskasse – økning påslag i normrenten 6 120 Gjelder ved maksimalt lån på 1,7 millioner kroner.

 

Dette er de viktigste forslagene for 2014:

Arveavgiften

Fribeløpet i arveavgiften økes fra 470.000 kroner til 1 million kroner. Arveavgiftssatsen over fribeløpet foreslås satt til 10 prosent for avgiftspliktige gaver og arv til livsarvinger, 15 prosent for andre mottakere. Dette er de samme satsene som gjelder i dag på den delen av gaver og arv som overstiger 800.000 kroner (trinn 2). Forslaget innebærer at satsene i dagens trinn 1 i arveavgiften fjernes.

Dette reduserer arveavgiften med 39.800 kroner hvis du arver 1 million kroner, og er livsarving. For ikke-livsarvinger er besparelsen 56.400 kroner. Besparelsen vil være den samme på alle beløp over 1 million kroner, siden satsen er den samme på beløp som er større enn dette.

Les mer om arveavgiften i dag

Kalkulator: Beregn arveavgiften slik den er i dag

Regjeringen foreslår også å redusere den valgfrie rabatten for ikke-børsnoterte aksjer og selskapsandeler i arveavgiftsloven § 11 A fra 40 prosent til 30 prosent Rabatten skal fortsatt være begrenset til et arveavgiftsgrunnlag for slike aksjer og andeler på 10 millioner kroner for den enkelte mottaker.

Formuesskatten

Fribeløpet for formuesskatt økes fra 870.000 kroner til 1 million kroner. Dette gir en besparelse på 1330 kroner ved en formue på 1 million kroner.

For ektefeller økes fribeløpet fra 1.740.000 kroner til 2 millioner korner. Dette gir en besparelse på 2660 kroner ved en felles formue på 2 millioner kroner.

Denne besparelsen vil holde seg på samme nivå på formuer på over 1 million kroner, 2 millioner kroner for ektefeller.

Les mer om formuesskatt

Kalkulator: Beregn formuesskatten slik den er i dag

Ligningsverdier

Ligningsverdien av næringseiendom og sekundærbolig i formuesskatten fra 50 til 60 prosent av anslått markedsverdi.

Hvor stor betydning dette får avhenger av formuesposisjon og eksisterende ligningsverdi på næringseiendommen eller sekundærbolig. Hvis markedsverdien i dag er 5 millioner kroner, er ligningsverdien i dag 2,5 millioner kroner. Denne øker da til 3 millioner kroner. Netto gir dette en formuessmessig økning på 500.000 kroner. Dette gir en økning i formuesskatten på 5500 kroner, hvis du har en formue på over 1 million kroner fra før av.

Ligningsverdiene av fritidsbolig skal økes med 10 prosent. Sammen med nye regler om botid i gevinstbeskatningen vil dette redusere den skattemessige favoriseringen av investeringer i eiendommer utenom egen bolig framfor sparing i bedrift og bank. Dette vil dempe insentivene til å plassere penger i flere boliger for å spare skatt.

Les: Boliger og fastsettelse av ligningsverdi

Kalkulator: Formuesskatt og boligverdier

Hvis ligningsverdien på hytta er 1 million kroner i dag, gir dette en nye ligningsverdi på 1.1 million kroner. Dette øker formuesskatten med 1100 kroner.

Botidsregler i gevinstbeskatningen av bolig

Det foreslås nye regler om botid i gevinstbeskatningen som tar hensyn til egen bruk av boligen i løpet av eiertiden (botidsmodellen). Hvis eieren for eksempel har bodd i boligen i syv av de siste ti årene, vil 70 prosent av gevinsten bli skattefri. Eventuell eiertid over 20 år regnes ikke med.

Det ses bort fra kortere perioder hvor man ikke bor i boligen. Hensikten med forslaget er å gjøre det vanskeligere å tilpasse seg slik at en unngår skatt på gevinst ved salg av utleieboliger. Eiere av utleieboliger kan i dag slippe gevinstskatt ved å bo i utleieboligen det siste året før salget. Forslaget sikrer fortsatt fritak for gevinstskatt på bolig som eier selv har bodd i hele sin eiertid.

Minstefradraget

For lønnsinntekter foreslås minstefradragsprosenten økt fra 40 til 42 prosent. Maksimalt minstefradrag økes i takt med forventet lønnsøkning på 3,5 prosent, og økes fra 81.300 kroner til 84.150 kroner.

Maksimalt minstefradrag oppnås i 2014 med en inntekt på 200.357 kroner. I 2013 ble det nådd ved en inntekt på 203.250 kroner. Dette betyr at marginalskatten i området går ned fra 24,6 prosent til 24,0 prosent i inntektsområdet 75.714 kroner til 200.357 kroner.

For pensjonister holdes fradragsprosenten fast på 26 prosent. Maksimalt minstefradrag øker fra 68.050 kroner til 70.400 kroner.

Les mer om minstefradrag.

Skatteklasse 2

Det foreslås å fjerne skatteklasse 2 for ektepar (samboere kan ikke lignes ikke klasse2). Ektefeller har i dag rett til å bli lignet i den skatteklassen som samlet gir lavest skatt. Fordelen ved å bli lignet i skatteklasse 2 er at ektefellene samlet kan utnytte personfradraget på 47.150 kroner i 2013, det dobbelte for ektefeller. Dette personfradraget skal økes til 48.150 kroner i 2014, men altså ikke det dobbelte for ektefeller.

Hvis den ene ektefellen ikke har inntekt vil dette gi en økt skatt på 13.482 kroner.

Les mer om skatteklasser.

Normrenten

Påslaget i normrenten foreslås økt fra 0,5 prosentpoeng til 1 prosentpoeng. Lån som direkte eller indirekte gis av arbeidsgiver og som er lavere enn normrenten skal forskjellen beskattes som lønn.

For låntakere i Statens Pensjonskasse vil dette medføre en økning i renten på 0,5 prosentpoeng. Med et lån på 1,7 millioner kroner (maksimalt lån) vil dette gi en renteøkning på 8500 kroner før skatt, 6120 kroner etter skatt.

For ektefeller/samboere der begge har lånerett, blir økningen det doble.

Økning vil gjelde fra 1.mars 2014.

Les mer om normrenten.

EKOM-tjenester (mobilskatten) betalt av arbeidsgiver

Sjablongbeskatningen av arbeidstakers fordel av elektroniske kommunikasjonstjenester betalt av arbeidsgiver skal forenkles. Dagens sjablong er todelt, med et inntektstillegg på inntil 4.000 kroner for én tjeneste og inntil 6.000 kroner for flere enn én tjeneste. Det foreslås kun ett inntektstillegg på 4.400 kroner, uavhengig av antall tjenester som dekkes.

Dette betyr at du får et økt inntektspåslag på 400 kroner hvis du har en tjeneste, 1600 kroner i lavere inntektspåslag hvis du har to.

Dagens skattefrie bunnbeløp på 1 000 kroner, og fradraget for arbeidstakers egenbetaling fjernes. Det innføres et skattefritt bunnbeløp på 1000 kroner for dekning av utgifter til andre varer og tjenester som faktureres sammen med og/eller inkluderes i EKOM-tjenesten.

Les mer om mobilskatten/ekomskatten

Kalkulator: Dette betaler du i skatt av ekom-tjenestene

Fagforeningsfradraget

Fagforeningsfradraget øker fra maksimalt 3.850 kroner til 4.100 kroner. Dette er en økning på 6,5 prosent, som er høyere enn standardøkningen på 3,5 prosent. Verdien av fagforeningsfradraget vil i 2014 være på 1.148 kroner.

Personfradraget

Dette er et bunnfradrag i skattesystemet, som ikke vises i selvangivelsen. Dette heves fra 47.150 kroner til 48.800 kroner. Dette er i takt med forventet lønnsøkning.

Reisefradraget

Det er ingen endring for satsene for reise hjem/arbeid. Satsen er fortsatt 1,50 kroner, og du får ikke dekket de første 13.950 kronene.

Les mer om reisefradrag.

Det foreligger også et forslag om å begrense fradrag for arbeidsreiser og besøksreiser i hjemmet til 75.000 kilometer. Dette har betydning for pendlere med hyppige besøksreiser i hjemmet.

Toppskatten

Satsene i toppskatten holdes uendret. Innslagspunktene økes i takt med forventet lønnsøkning. Det første innslagspunktet øker fra 509.600 kroner til 527.400 kroner (sats 9 prosent). Neste trinn øker fra 828.300 kroner til 857.300 kroner (sats 12 prosent).

Trygdeavgift

For lønnsmottakere holdes den uendret på 4,7 prosent. For næringsdrivende settes den ned fra 11,0 prosent til 10,28 prosent. Dette er for å kompensere for at selskapsskatten er satt ned fra 28 til 27 prosent.

Med en personinntekt på 500.000 kroner gir dette 4.600 kroner i lavere skatt.

Bil - engangsavgifter

Det foreslås å nedjustere innslagspunktene i CO2-komponenten og samtidig øke satsene i CO2-komponenten for biler med CO2-utslipp over 160 g/km. I tillegg foreslås det å øke satsen for NOX-utslipp. Inntektene fra engangsavgiften holdes om lag uendret ved at avgiften på motoreffekt blir redusert.

Les mer om engangsavgifter på biler.

Du kan regne ut hvor mye endringene betyr med Finansdepartementets bilkalkulator. Her legger du inn bilens vekt, CO2-utslipp, NOx-utslipp, og motoreffekt. Da vil du se differansen i avgifter med dagens regler og 2014-reglene.

Slik slår dette ut for 20 av de mest solgte bilmodellene:

Merke Variant Effekt Vekt CO2-utslipp NOX-utslipp Nominell endring Reell endring
(kW) (kg) (g/km) (mg/km) (kroner) (kroner)
Nissan Leaf 80 KW 80 1525 0 0 0 0
Toyota Yaris 1.5-75 Hybrid 55 1085 79 6 4 400 4 200
Toyota Auris 1.8-99 Hybrid 73 1310 91 6 3 200 2 700
Volvo V40 1.6-114 D 84 1282 99 164 4 700 3 800
Mazda CX-5 2.2-150 D 4X4 110 1495 144 72 -2 600 -4 700
Toyota Yaris 1.5-75 Hybrid 55 1095 85 6 4 500 4 200
Mazda CX-5 2.2-150 D 4X4 110 1490 144 72 -2 600 -4 700
BMW X3 Xdride 2.0-163 D 120 1725 147 159 -2 200 -5 200
Volkswagen Tiguan 2.0-140 D 4M 103 1589 158 120 -700 -3 200
Mitsubishi Outla. 2.3-150 D 4WD 110 1580 153 139 -1 500 -4 000
Honda CR-V 2.0-155 4WD 114 1538 179 7 3 900 1 000
Toyota Rav4 2.2-150 D 4WD 110 1605 149 123 -1 600 -4 200
Tesla Model S 69 KW 69 2100 0 0 0 0
Volkswagen Golf 1.4-140 103 1241 110 37 -3 000 -4 100
Mitsubishi Outla. 2.3-130 D 4WD 110 1610 153 139 -1 400 -4 000
Ford Kuga 2.0-140 D 4WD 103 1632 162 159 2 100 -600
Hyundai I20 1.2-84 62 970 114 18 4 700 4 100
Volkswagen Up! 1.0-60 44 865 95 9 4 600 4 200
Volvo XC60 2.4-163 D AWD 120 1729 179 130 5 100 1 500
Ford Focus 1.0-125 92 1204 114 39 1 800 900
Opel Ampera 54 1657 27 1 100 0
Volvo V60 Plug in hybrid 158 1874 48 35 -24 700 -27 000

Kilde: Finansdepartementet.

Bil - omregistreringsavgift

Omregistreringsavgiften skal i gjennomsnitt settes ned med 12,5 prosent. Avgiften reduseres med ca 14 prosent for personbiler registrert etter 2003 Tilhengere får en kraftig reduksjon ved at avgiften skal være 700 kroner fast.

Les mer om omregistreringsavgift her.

Avgift på elektrisk kraft

Avgift på elektrisk kraft øker med 11,3 prosent. Avgiften er i dag på 11,61 øre per kwh, og øker til 12,92 øre per kwh.

Med et forbruk på 25.000 kwh per år betyr det en prisøkning på 327 kroner per år.

Tinglysingsgebyr

Det vanlige tinglysingsgebyret settes ned fra 1060 kroner til 525 kroner.

Andre avgifter

Andre avgifter blir stort sett økt med 1,6 til 1,7 prosent. Dette er i takt med forventet prisutvikling.

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.

Skatteberegning 2014
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2014. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Arveavgiftskalkulator
Kalkulatoren regner ut arveavgiften på mottatt arv. Du kan også beregne hva arveavgiften blir hvis du gir arv videre til egne barn.

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.