En overdragelse av hytta med bruksrett reduserer arveavgiftsgrunnlaget.

Arveavgiftsgrunnlaget blir lavere hvis en hytte/fritidseiendom overføres med bruksrett. Hvor stort det blir, avhenger av hvor mange uker bruksrett som blir tinglyst, samt alder og kjønn på de som overdrar hytta.

Hvor mye man sparer i arveavgift ved en avhenger av hva som totalt sett arves. Ser vi marginalt på dette vil besparelsen normalt være på 10 prosent bruksrettverdien. Se arveavgiftssatsene her. 

Grunnlaget for beregningenen er en fast avkastning på fire prose  nt av markedsverdien. Dette tilsvarer en brukstid på åtte uker. Det kan ikke tinglyses bruksrett for mer enn halvparten av dette, dvs 4 ukers bruksrett.

For en hytte som har en verdi på 4 millioner kroner, vil avkastningen være 160.000 kroner. Halvparten av dette er 80.000 kroner.

Verdien av bruksretten blir høyere jo yngre de overdragende er. Kvinner lever lenger enn menn, derfor blir fradraget for bruksretten høyere når kvinner overdrar enn menn. Hvis det er et par som overdrar, er det den med lengst beregnet gjenværende levetid som brukes.

For å beregne bruksrettfradraget finner man en kapitaliseringsfaktor som bestemmes ut fra forventet restlevetiden for de overdragende. Kapitaliseringsfaktoren ganges så med avkastningen på hytta. Både restlevetiden og kapitaliseringsfaktoene finnes i egne tabeller i arveloven, Se også eksempel nedenfor.

Bruksrettskalkulator

For å beregne verdien av bruksrettsfradraget kan du bruke vår bruksrettkalkulator. Her legger du inn antall uker med bruksrett, og alder og kjønn på de som skal ha bruksretten. Kalkulatoren gir deg da svaret på hvor stort bruksrettsfradraget blir.

Her finner du bruksrettskalkulatoren.

Eksempler

Under ser du to eksempler på hva verdien av bruksrettsfradraget blir. For en kvinne på 70 år, er den beregnede forventede restlevetiden 15 år. For en 75-årig mann er den 9 år. Hvis dette paret hadde vært gift, ville beregningen tatt utgangspunkt i kvinnens restlevetid siden den er lengst. Som en følge av ulik restlevetid, vil også kapitaliseringsfaktorene være ulike.

Kvinne 70 år Mann 75 år
Hytteverdi 5 000 000 5 000 000
Årlig avkastningsverdi 200 000 200 000
Uker med bruksrett 4 4
Avkastningsverdi bruksrett 100 000 100 000
Restlevetid 15 9
Kapitaliseringsfaktor 11,563 7,733
Fradrag for bruksrett 1 156 300 773 300
Arveavgiftsgrunnlag 3 843 700 4 226 700

 

Se også:

Temaoversikten for arv

Les mer om arveavgift

Arveavgiftsloven §13
Her finner du tabellene som er grunnlaget for å regne ut bruksrettfradraget.

Kalkulatorer:

Bruksrettskalkulator
Kalkulatoren regner ut verdien av spart arveavgift ved å tinglyse bruksrett.

Arveavgiftskalkulator
Kalkulatoren regner ut arveavgiften på mottatt arv. Du kan også beregne hva arveavgiften blir hvis du gir arv videre til egne barn.

Arveavgiftsgrunnlagskalkulator
Kalkulatoren regner ut netto arveavgiftsgrunnlag, dvs etter at alle eventuelle utgifter er trukket fra. Den regner også ut hva hver enkelt arvemottaker må betale i arveavgift.