Det forventes at lønnsøkningene vil stige i årene fremover, samtidig som rente og inflasjon vil holde seg stabil.

Utviklingen i lønn, rente, og inflasjon er nøkkelpunktene for å beregne utviklingen i din disponible inntekt. Så godt som alle spådommer om den økonomiske utviklingen spår en stor grad av stabilitet for alle nøkkeltallene. Nå er det slett ikke sikkert at dette slår til, også spådommer fra makroanalytikere bommer ofte.

Slår disse spådommene til, vil dette gi en jevn og fin utvikling i den disponible inntekten. Tall for lønn, inflasjon og rente er hentet fra SSB's seneste prognoser for en rekke økonomiske nøkkeltall.

For husholdninger med høy gjeld er det mest interessante at rentenivået vil holde seg stabilt. Boligrenten i 2020 vil bare være 0,2 prosentpoeng høyere enn den er i dag.

Spådommer: 2017 2018 2019 2020
Gjennomsnittlig rente i 2016 2,60%
Gjennomsnittlig rente 2,50% 2,40% 2,40% 2,70%
Inflasjonsforutsetning 2,10% 2,00% 2,10% 2,30%
Lønnsendring i % person 1 2,30% 3,10% 3,40% 4,00%
Lønnsendring i % person 2 2,30% 3,10% 3,40% 4,00%
Reallønnsending 0,20% 1,10% 1,30% 1,70%

Siden lønnsøkningene blir større etterhvert og inflasjonen holder seg stabil, vil reallønnen også gradvis bli bedre og bedre utover perioden.

Slik blir utviklingen

Ved hjelp av Fremtidsøkonomikalkulatoren har vi beregnet konsekvensene av disse spådommene.

Vi har tatt utgangspunkt i en husholdning med inntekter på 600.000 kroner, og 400.000 kroner.

I tabellen nedenfor har vi sett på hvordan den disponible inntekten utvikler seg med tre forskjellige gjeldsnivåer:

  • Null gjeld
  • To ganger inntekten - 2,0 millioner kroner
  • Fire ganger inntekten - 4,0 millioner kroner

Vi har forutsatt at 40 prosent av inntekten brukes til utgifter der prisstigningen har betydning.

Det er ikke nivået på den disponible inntekten som er poenget her, men hvilken endring som skjer på grunn av forutsetningene for lønnsvekst, inflasjon, og boligrente. Spådommene gjelder for årene 2017 til 2020.

Selv med tre ganger inntekten i gjeld vil den disponible inntekten øke. Økt lønn gjør at økningene i den disponible inntekten får en sterkere økning år for år.

Siden renten er så godt som lik, vil det være små forskjeller i utviklingen i den disponible inntekten med ulike gjeldsgrader.

Men hvis vi forutsetter at renten øker med 3 prosentpoeng i 2017, ville det medført et fall i den disponible inntekten på 75.000 kroner for familien med fire ganger inntekt i gjeld. Den disponible inntekten i 2020 vil da ligge nesten 50.000 kroner lavere enn den gjør i 2017.

Null i gjeld 2017 2018 2019 2020
Sum lønnsendring 23 000 31 713 35 860 43 623
Skatteendring 9 217 12 780 14 452 17 580
Endring i renteutgifter 0 0 0 0
Økning i andre kostnader 8 400 8 184 8 765 9 801
Sum endring i disponibel inntekt 5 383 10 749 12 644 16 241
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 1,60% 3,20% 3,60% 4,50%
2 millioner i gjeld 2017 2018 2019 2020
Sum lønnsendring 23 000 31 713 35 860 43 623
Skatteendring 9 697 13 260 14 452 16 140
Endring i renteutgifter -2 000 -2 000 0 6 000
Økning i andre kostnader 8 400 8 184 8 765 9 801
Sum endring i disponibel inntekt 6 903 12 269 12 644 11 681
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 2,40% 4,10% 4,10% 3,60%
4 millioner i gjeld 2017 2018 2019 2020
Sum lønnsendring 23 000 31 713 35 860 43 623
Skatteendring 10 177 13 740 14 452 14 700
Endring i renteutgifter -4 000 -4 000 0 12 000
Økning i andre kostnader 8 400 8 184 8 765 9 801
Sum endring i disponibel inntekt 8 423 13 789 12 644 7 121
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 3,30% 5,30% 4,60% 2,50%

Det er forutsatt at gjelden er på samme nivå. Selv om den blir noe nedbetalt, vil det ha svært liten effekt på endringen i disponibel inntekt.

Ved en endring i lønnsnivået vil endringen stort sett være forholdsmessig i forhold til de to inntektene som er brukt ovenfor. Når lønnsøkningen skjer i et område med høyere trinnskatt, blir økningen i den disponible inntekten mindre. 

Fremtidsøkonomikalkulatoren

Fremtidsøkonomikalkulatoren beregner virkningene for din økonomi i fire år fremover. Her kan du legge inn forskjellige lønnsnivåer, legge inn 1 eller 2 personer, og spådommer for utviklingen i lønn, rente, og inflasjon. Sluttresultatet er hvilke endringer dette fører til i din disponible inntekt (eller husholdningens). Kalkulatoren tar hensyn til skattenivået på lønnen.

Du kan legge inn lønn for 1 eller 2 personer. Skatten blir beregnet med skattereglene for dette året. I de tre neste årene tar skatteberegningen hensyn til lønnsendringene, og renteendringene.

Får å få beregnet effekten av inflasjonen, er det tatt med en post som heter «Andel inntekt til annet forbruk». Dette er lagt inn med 40 prosent, og er utgifter til mat, klær, drivstoff osv. Kort og godt alt som vi må forvente stiger med inflasjonen. Du kan se mer om hvor mye du bruker i kalkulatorene «Budsjettkalkulator forbruksutgifter», «Lynbudsjett», «Bilkostnadskalkulator».

Du kan også se på to andre kalkulatorer som er beslektet med denne. I kalkulatoren Din Økonomi kan du sammenligne dette året med fjoråret, og se hvordan den disponible inntekten endrer seg med ulike forutsetninger.

I kalkulatoren Konsekvensberegninger for privatøkonomien kan du regne på endringer innen samme skatteår. I tillegg til endringene som du kan gjøre her, kan du også gjøre forutsetninger om utviklingen i blant annet strømpris, andre energikostnader og drivstoffpriser.

Se også:

Konjunkturtendensene
SSB gir ut konjunkturtendensene for Norge og utlandet fire ganger i året.

Kalkulatorer:

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Din Økonomi
Kalkulatoren regner ut virkningen av de viktigste økonomiske parametrene for din privatøkonomi (lønnsendring, renteutvikling, og inflasjon). Her sammenlignes dette året med fjoråret, slik at du kan se hvordan den disponible inntekten endrer seg med ulike forutsetninger.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.