Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

For en pendler er det tre typer utgifter som kan trekkes fra, som samlet kan gi 30.000 kroner i lavere skatt.

Dersom du bor så langt fra arbeidsstedet ditt at du må ha pendlerbolig, kan du få store fradrag. Skatteetaten stiller heller ingen krav til at du har familie på bostedet ditt, for at du skal kunne få disse fradragene.

Er du definert som pendler (se definisjon lenger ned), kan du nemlig trekke fra kost-, losji-, og reiseutgifter.

Det gunstigste er at arbeidsgiver dekker alle kostnadene, ettersom dette er skattefritt for arbeidstager. Har du pendlerkostnader på 100.000 kroner, vil hele dette beløpet være skattefritt. Et fradrag er verdt 22 prosent av dette i 2019, det vil si 22.000 kroner.

Pendlere er definert som arbeidstagere som reiser mellom bolig på hjemstedet og bolig på arbeidsstedet. Det avgjørende blir derfor hvilken av boligene som anses å være ditt egentlige hjem. Også single kan oppnå pendlerstatus.

Les også:

38 råd for lavere skatt

Alt om skattemeldingen

Pendlerkalkulator

Med pendlerkalkulatoren kan du beregne hvor stort fradraget kan bli, og hva verdien av dette skattefradraget er.

Her finner du Pendlerkalkulatoren.

Dette kan trekkes fra

For en pendler er det tre typer utgifter som kan trekkes fra.

1) Kostutgifter

For kostutgifter kan vi dele fradragsmåtene inn i to forskjellige kategorier:

 • Du betaler utgiftene selv og får fradrag etter standardiserte satser
 • Du trekker fra dokumenterte utgifter (som er høyere enn standardsatsene)

Hvis du bruker dokumenterte utgifter må alle utgiftene kunne dokumenteres. Du må med andre ord spare på alle kvitteringer hvis du velger denne metoden.

Hvis du i stedet mottar kostgodtgjørelse fra arbeidsgiver, og får satsene nedenfor, gir ikke dette noe overskudd som skal beskattes.

Du betaler utgiftene selv, og bruker standardsatser

Det er kun utgifter som skatteyter selv har dekket som kan trekkes fra. Fradraget gis etter faste satser. For hybel med kokemulighet gis det ikke lenger noe fradrag.

Hvis du betaler utgiftene selv er standardsatsene i 2019 dette (per døgn):

Type losji 2019
Opphold på hotell, betaler frokost selv 578
Opphold på hotell, frokost inngår 462
Opphold på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter 161
Opphold på hybel/brakke eller privat med kokemuligheter 0

vis hybelen du leier ikke har kokemuligheter, kan du bruke satsen for opphold på hybel/brakke (161 kroner i 2019). Med 240 dager gir dette et fradrag på 38.640 kroner, som gir en skattebesparelse på 8.500 kroner i 2019.

Det er antall fraværsdøgn som du faktisk har vært hjemmefra som er grunnlaget. Hvis du reiser hjem hver uke, er dette normen for antall fraværsdager:

  Fri hver lørdag  240 dager
  Fri hver annen lørdag  255 dager
  Uten lørdagsfri  280 dager

Reiser du hjem oftere reduseres antall fraværsdøgn, og motsatt.

2. Losjiutgifter

Det er kun dokumenterbare utgifter som kan trekkes fra (gjelder for utgifter høyere enn 10.000 kroner). For en pendler vil dette ofte være utgifter til leie av leilighet/hybel, med tilhørende utgifter til for eksempel strøm.

Det er en forutsetning at bolig på hjemstedet ikke blir leid ut.

3. Reiseutgifter

Det gis et fast fradrag per kilometer, når reiseavstanden er over 2,5 km. Satsen blir redusert når reiseavstanden blir over 50.000 kilometer per år i 2019 og 2020. Satsene er kr 1,56 opp til 50.000 km, og 0,76 over i 2019/2020. For besøksreiser blir antallet kilometer regnet ut fra korteste strekning for vei og rutegående transportmiddel (ikke fly). I tillegg gis det fradrag for kostnader til ferje og bom.

Disse reiseutgiftene ses i sammenheng med reiseutgifter til og fra arbeid, slik at det er bare utgifter utover 22.700 kroner i 2019 som kan trekkes fra.

Hvis du flyr, får du dekket de faktiske kostnadene for dette. Husk å ta vare på kvitteringer på betalte flyreiser.

Hvis arbeidsgiver betaler reisen, får du ikke fradrag.

Du kan også trekke fra reiseutgifter til og fra jobben fra pendlerbostedet ditt. Dette inngår i ditt samlede reisefradrag.

Det totale fradraget

For en pendler kan det bli betydelige fradrag i selvangivelsen. Vi kan ta et eksempel med en person som har lørdagsfri (240 dager) som bor på hybel både med og uten kokemulighet. Denne personen betaler 6.000 kroner i måneden for hybelen. I tillegg har han 30 besøksreiser på 700 km (tur retur).

Totalt gir dette følgende fradrag i 2019:

Eksempel uten kokemulighet
Post Forutsetning Beløp
Kost 240 døgn * 161 38 640
Losji 6.000 * 12 måneder 72 000
Reise til hjemsted 21.000 km * 1,56 kr 10 060
Totalt fradrag   120 700
Skattebesparelse   26 554
Eksempel med kokemulighet
Post Forutsetning Beløp
Kost 240 døgn * 0 0
Losji 6.000 * 12 måneder 72 000
Reise til hjemsted 21.000 km * 1,56 kr 10 060
Totalt fradrag   82 060
Skattebesparelse   18 053

«Egenandelen» for reise på 22.700 kroner i 2019 reduseres som oftest reisefradraget. Dette er det tatt hensyn til i tabellen.

Disse er pendlere

Personer som bor sammen med ektefelle og/eller barn, anses alltid å ha sitt bosted der ektefellen og/eller barn bor. Samboende med barn regnes som ektefeller. Samboende uten barn regnes som enslige. Studenter regnes aldri som pendlere.

For at en enslig skal regnes som en pendler er det avgjørende hva slags bolig du har på hjemstedet og på arbeidsstedet. Her skilles det mellom selvstendig bolig og uselvstendig bolig. Hvis du har en selvstendig bolig hjemme, og en uselvstendig bolig på arbeidsstedet regnes du som pendler. I motsatt fall regnes du ikke som pendler. Enslige som i skatteåret er 21 år eller yngre anses å ha sitt skattemessige bosted i foreldrehjemmet. Enslige som er 22 år eller eldre anses å ha sitt skattemessige bosted der de har sitt selvstendige bosted.

Avhengig av alder, vil en enslig pendler anses å ha sitt hjem i den bolig som kommer høyest på de to følgende oppstillinger:

Personer som ved utgangen av inntektsåret er 21 år eller yngre:

 • foreldrehjemmet
 • selvstendig bolig
 • uselvstendig bolig

Personer som ved utgangen av inntektsåret er 22 år eller eldre:

 • selvstendig bolig
 • foreldrehjemmet
 • uselvstendig bolig

Du er pendler dersom du pendler fra en bolig som står høyere på listen enn den andre.

Selvstendig eller uselvstendig bolig

I vurderingen av hva som er ansett som selvstendig bolig, brukes begrepet primærrom.

Som selvstendige regnes bare boliger eller leiligheter (boenheter) som fyller alle vilkårene nedenfor:

 • Boenheten har minst 30 kvm primærrom. Bor det flere personer i boenheten, må primærrom økes med 20 kvm for hver ytterligere beboer i boenheten som er fylt 15 år.
 • Boenheten har innlagt vann og avløp
 • Pendleren eier eller disponerer boenheten for et tidsrom som må forutsettes å få en varighet på minst ett år.
 • Pendleren har tilgang til boenheten alle ukens dager, dvs. også i helgene og i perioder hvor vedkommende ikke arbeider.

Det er også en særregel (sammenligningsregelen) som gir åpning for pendlerbolig ut over 30 kvm. En pendler som har bodd i hjemkommunen sin i over tre år kan ha en bolig på arbeidsplassen som er inntil halvparten så stor som boligen på hjemstedet, og likevel beholde pendlerstatusen. Det er dermed for eksempel mulig å ha en 50 kvm stor bolig på arbeidsstedet dersom boligen hjemme er minst 100 kvm.

Krav til hjemreisehyppighet

For familieforsørgere er det ingen krav til hyppigheten av besøksreiser i hjemmet.

For enslige over 22 år er kravet til reisehyppighet satt til hjembesøk minst hver tredje uke. Men her har også avstand til hjemstedet betydning. Er hjemstedet langt unna, er det lavere krav til reisehyppighet.

Det er også lavere krav til personer under 22 år. Her er kravet bare at hjemreisene må foretas med en regelmessighet og hyppighet som anses som rimelig etter forholdene.

 

Kalkulatorer:

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Reisefradragskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 20120 Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.