Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Er ligningsverdien på boligen din er høyere enn 30 prosent, kan du kreve at den settes ned.

Ligningsverdien skal ikke være over 30 prosent av markedsverdi eller teknisk verdi. Har du en ligningsverdi som ligger på 35 prosent av markedsverdien, har du derfor rett til å få satt den ned til 30 prosent.

Du kan kreve å få satt ned likningsverdien enten i selvangivelsen, eller ved klage på likningen. Du må kunne dokumentere markedsverdi, enten ved takst, verdivurdering fra megler, eller observerbar omsetningsverdi.

Formuesskatt

Siden prosentligningen har falt bort er det bare de som er i formuesskatteposisjon som får økt skatt på grunn av for høy ligningsverdi. Potensialet for innsparinger er 1.100 kroner per 100.000 i nedsatt ligningsverdi (da har du maksimal formuesskatt).

Hvis du ikke betaler formuesskatt, er det ikke nødvendig å bruke tid på å få satt ned ligningsverdien.

Se også kalkulatoren: Boligprisutviklingens betydning for formuesskatten.

Slik skjer takseringen

Fra skatteåret 2010 ble det innført et helt nytt takseringssystem for boligeiendom. Det arealbaserte systemet for formuesverdsetting av bolig, tok sikte på å fastsette ligningsverdi av egen bolig til 25 prosent av omsetningsverdi.

Takseringen omfatter alle boliger unntatt fritidseiendom, våningshus og boliger i utlandet.

For hytter og fritidseiendommer skal ligningsverdien fastsettes med det «gamle» systemet.

Det er etablert en sjablon for kvadratmeterpriser som varierer med boligens geografiske beliggenhet, alder, størrelse og type (enebolig, småhus eller leilighet).

I Oslo skilles det på bydeler. I kommunene ellers skilles det ikke på beliggenhet internt i kommunen. Men det kan være betydelige prisforskjeller internt i kommunene, spesielt når de ligger nærme store byer.

Skille mellom primærbolig og sekundærbolig

Det skilles mellom boligen eieren bor i (primærbolig), og andre boliger som ikke defineres som fritidseiendom eller næringseiendom (sekundærbolig).

En primærbolig er en bolig hvor du har ditt hjem. Primærboligen vil i utgangspunktet være den boligen du er folkeregistrert bosatt i ved årets utgang. Du kan aldri ha mer enn én primærbolig. Er du eier av andre boligeiendommer, regnes disse som sekundærboliger.

Likningsverdien for en primærbolig utgjør 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen. For sekundærboliger utgjør likningsverdien 40 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen.

Endringen i markedsverdiene

Kvadratmeterprisen bygger på beregninger gjort av Statistisk sentralbyrå. Alle boliger fikk en verdiberegning første året, som senere har vært justert i takt med prisutviklingen på boliger.

Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en anslått markedsverdi per kvadratmeter. Beregningen baserer seg på prisstatistikk for omsatte boliger, og den oppdateres årlig slik at likningsverdiene vil endre seg i takt med endring av priser i boligmarkedet.

Kvadratmeterprisen beregnes etter en modell som tar utgangspunkt i 4 faktorer:

 1. boligen geografiske beliggenhet,
 2. alder,
 3. størrelse på P-rom/boareal
 4. boligtype (enebolig, småhus og leilighet)

Kvadratmeterprisen basert på SSBs formuesberegninger vil variere med beliggenhet og type bolig. Noen kommuner vil få mer differensierte kvadratmetersatser enn andre. Kvadratmeterprisen fastsettes særskilt for enebolig, småhus og blokk.

Kalkulator: Se endringenes betydning på formuesskatten.

P-ROM

Den beregnede kvadratmeterprisen blir multiplisert med boligens areal av enten primære rom (P-rom) eller boareal (BOA). Fra og med 2008 ble det innført ny standard for arealmåling slik at begrepet P-rom erstatter det tidligere arealbegrepet BOA.

Med P-rom menes rom som kan defineres som oppholdsrom i boligen din. Alle P-rom må være tilgjengelig via dør eller trapp.

P-rom inkluderer:

 • Kjøkken
 • Stue
 • Soverom
 • Bad
 • Dusjrom
 • Vaskerom
 • Arbeidsrom
 • Innredet hobbyrom
 • Allrom
 • Innredet gang mellom P-ROM, trapp mellom P-ROM og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over.
 • Entré,
 • Trimrom 
 • Vindfang
 • Trapperom

Garasje, uinnredet kjellerrom/loft, boder og andre typer oppbevaringsrom regnes ikke som P-rom. Opplysninger om areal av P-rom og BOA kan du finne i salgsoppgaver, takstdokumenter mv.

 

Les også:

Slik endrer du selvangivelsen

Dette har du krav på av reisefradrag

Skattekalkulatorer:

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2013
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2012
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2012.

Pensjonsskattekalkulator 2013
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2013.