Her er 33 tips til hva du bør sjekke ut før levering.

Denne oversikten viser postene der du kan gjøre lønnsomme endringer i årets selvangivelse.

Dersom du er sikker på at du ikke trenger å endre noe, og at alle fradrag er med, trenger du ikke å levere. Men for mange vil det være penger å spare på å sikre at alle fradrag du har rett på, er oppført.

Oversikten er alfabetisk satt opp, med tilhørende post i parentes.

1. Advokathjelp (post 3.3.7)

Utgifter til advokater som har sammenheng med å sikre, vedlikeholde eller erverve skattepliktig inntekt kan trekkes fra.

Hvis utgiftene har sammenheng med lønnsinntekt, inngår det i minstefradraget. For å få effekt av dette fradraget må summen av de virkelige utgiftene være større enn standard minstefradrag på 78.150 kroner.

2. Aksjehandel (post 3.3.7)

Husk også på å føre opp fradrag som du har i forbindelse med kjøp og salg av aksjer. Dette kan være aviser, tidsskrifter, spesielle abonnementer og rådgivningstjenester.

For å ha rett til fradrag må det være et visst nivå på aktiviteten. Fradragene må til en viss grad henge sammen med dette aktivitetsnivået.

Les mer om hva du har fradragsrett for.

3. Aksjetap (post 3.3.8)

Det er ikke alle aksjeomsetninger du får forhåndsutfylt. Dette gjelder blant annet utenlandske aksjer (som også kan være notert på Oslo Børs). Du må selv sørge for å føre opp disse aksjene.

Les mer om aksjebeskatning.

4. Arv (post 4.8)

Arveavgift har i utgangspunktet ingen ting med skatten å gjøre. Men skylder du arveavgift ved årsskiftet, kan du føre opp dette beløpet som gjeld. Betaler du formueskatt har dette betydning.

Les mer om arv.

5. Avis (post 2.1)

Fri avis blir ofte feilaktig ført opp i lønns- og trekkoppgaven. Hvis du har ekstra informasjonsbehov, kan du få dekket én eller flere aviser på jobben. Å ha et ekstra informasjonsbehov kan, med rette, svært mange hevde å ha. Hvis du betaler for en avis selv, skal du da ikke fordelsbeskattes for avis i jobben.

Husk på å betale den billigste avisen selv, det gir den laveste fordelsbeskatningen.

6. Bankboks/VPS (post 3.3.7)

Hvis du oppbevarer inntektsgivende papirer i bankboks, kan du trekke fra utgiften til dette. Mer aktuelt er det at du kan trekke fra årsavgiften du eventuelt har på VPS-kontoen.

7. Barnepass (post 3.2.10)

Både private og kommunale barnehager har plikt til å sende inn opplysninger, men pass likevel på at det er kommet med og er korrekt.

Det er også fradragsrett for dagmammaer, au pair og barnevakt må du passe på å fylle inn selv.

Fradraget er på inntil 25.000 kroner for ett barn, for de påfølgende 15.000 kroner. Barnet må være født 1999 eller senere for å ha rett til fradrag. Har du for eksempel to barn under 12 år, gir dette rett til 40.000 kroner i foreldrefradrag (25.000 + 15.000 kroner).

Les mer om foreldrefradrag.

8. Barnpensjon (post 3.3.7)

Barn har krav på et særskilt inntekstfradrag når barnet mottar barnepensjon, samtidig som det har arbeidsinntekt. Størrelsen på fradraget er det minste av:

1. arbeidsinntekt minus det tilhørende minstefradraget, eller

2. barnepensjon minus det tilhørende minstefradraget

Fradragsbeløpet kan ikke bli høyere enn personfradraget i klasse 1, det vil si 45.350 kroner.

9. Bil (post 4.2.5)

Ofte er takseringsverdien lavere enn markedsverdien av bilen. Takseringsreglene oppgis i prosent av nybilpris. Velg det laveste av takseringsreglene, og hva du mener bilen er verdt.

Skalaen er slik:

Årsmodell % av nypris
2012 75%
2011 65%
2010 55%
2009 45%
2008 40%
2007 30%
2006 20%
2005-1997 15%
1996-1983 1.000 kroner
1982 og tidligere individuelt

 

10. Bolig (post 4.3.2)

Ligningsverdien av boligen din skal ikke overstige 30 prosent av markedsverdien. Hvis den er det, send inn en klage. Siden fordelsbeskatning av egen bolig har falt bort, har dette kun betydning for formuesskatten. Hvis du ikke har positiv formue vil ikke dette ha noen praktisk betydning.

Les mer om boliger og fastsettelse av ligningsverdi

11. Boligsameie/borettslag (postene 4.8.2, 4.3.1 og 3.3.4)

Sjekk at du har fått med deg andelen din av fellesgjeld, formue og renter.

12. Bompenger (post 3.2.8)

Dette er bare fradragsberettiget hvis bilbruken sørger for at reisetiden blir to timer kortere. De samlede utgiftene må være på over 3.300 kroner for å kunne trekke dem fra. Dette inngår i det samlede reisefradraget.

Les mer om reisefradraget.

13. Fagforening (post 3.2.11)

Ikke glem å føre opp fagforeningskontingenten. Hvis ikke denne blir trukket i lønnen, må du selv huske på å føre opp fradraget. Du kan trekke fra opp til 3.750 kroner i fagforeningskontingent.

14. Firmabil

Sjekk at du bare beskattes for riktig antall måneder hvis du bare har hatt firmabil i deler av 2012.

Hvis bilen var over tre år ved inngangen til 2012, skal grunnlaget reduseres med 25 prosent.

Kjører du over 40.000 km i yrket, skal grunnlaget også reduseres med 25 prosent.

El-bil gir en reduksjon i grunnlaget på 50 prosent.

Les mer om firmabil.

15. Gaver (post 3.3.7)

Gaver til visse frivillige organisasjoner er fradragsberettiget, så lenge gaven er over 500 kroner. maksimalt beløp er 12.000 kroner.

Det er også et vilkår at gavemottageren har sendt inn melding til Skattedirektoratet, den skal dermed stå på selvangivelsen. Har du ikke mottatt noen kvittering, må du kontakte gavemottageren. For at en gave skal være fradragsberettiget må du ha fått en kvittering fra gavemottageren.

Listen over godkjente gavemottagere finner du her.

16. Gave/Tilskudd til vitenskaplig forskning (post 3.3.7)

Tilskudd til forskningsrelaterte institusjoner er også fradragsberettiget. Det er ingen nedre grense. For tilskudd over 10.000 kroner er fradraget begrenset til 10 prosent av gaveyters alminnelig inntekt. Du må på legge ved kvittering som dokumentasjon.

Liste over godkjente institusjoner finner du på her.

17. Kreditfradrag (fyll ut skjema RF-1147)

Hvis du har inntekter fra utlandet som lønn, utbytte eller renteinntekter som du har betalt skatt av kan du kreve fradrag for skatten du har betalt i utlandet. Kreditfradraget kan bare trekkes fra i skatt som du betaler i Norge, dette for å unngå dobbeltbeskatning.

18. Lønnsinntekter (post 2.1)

Inntekter som ikke overstiger 1.000 kroner skal ikke føres opp, selv om du har fått lønns- og trekkoppgave på den. Hele beløpet er skattepliktig når inntekten går over grensen. Tjener du for eksempel 1.001 kroner, blir dermed hele beløpet skattlagt.

For arbeid utført i hjemmet og for skattefrie organisasjoner er denne grensen 4.000 kroner.

19. Lønnsinntekter som er feil

Sjekk at lønns- og trekkoppgaven er korrekt. Det kan for eksempel være feil tall for lønn, eller at noe som skulle vært skattefritt er ført som lønn.

20. Pendling (post 3.2.7 og 3.2.9)

Har du pendlerstatus kan du ha rett på høye fradrag. Det er tre poster du har mulighet for å trekke fra. Dette er kost (etter standardsatser), losji (dokumenterte utgifter) og reisekostnader (innenfor det vanlige reisefradraget).

Her er et eksempel på kostnader du kan føre opp:

Pendlerfradrag 2012  
Post Forutsetning Sum
Kost 240 døgn * 189 kroner 45 360
Losji 3.000 * 12 måneder 36 000
Reise 21.000 km * 1,50 kr 17 800
Totalt fradrag   99 160
Skattebesparelse   27 765

For reise er det beløp utover 13.950 kroner som kan trekkes fra, dette er det tatt hensyn til. I dette eksemplet er det totale fradraget 99.160 kroner, noe som gir 27.765 kroner i lavere skatt.

Les mer om pendling.

21. Pensjonister og renteinntekter

For gifte pensjonister kan det lønne seg å overføre renteinntekter til den med lavest pensjon. Hvis den ene har en alminnelig inntekt (nettoinntekt) på under 165.000 vil det lønne seg å overføre kapitalinntekter til den med lav pensjon.

22. Pensjonister og renteutgifter

For gifte pensjonister kan det lønne seg å overføre renteutgifter til den med høyest pensjon. Hvis den ene har en alminnelig inntekt (nettoinntekt) på under 165.000 vil det lønne seg å overføre renteutgifter til den med høy pensjon.

23. Refinansiering (Post 3.3.1)

Alle kostnader i forbindelse med bytte av lånegiver for å få lavere rente er fradragsberettiget. Behandlings- og depotgebyr er fradragsberettiget uansett, men ved refinansiering er det flere kostnader som du kan trekke fra. Du kan trekke fra tinglysingsgebyret som var på 1.935 kroner (evt 215 kroner).

Hvis du måtte ta takst i forbindelse med refinansieringen, er også dette fradragsberettiget. Disse to postene kan fort komme opp i 5.000 kroner.

24. Reise (post 3.2.8)

Pass på at du har fått med deg reisefradraget for arbeidsreiser. Men du må ha en reiseavstand på 20 km før du får et reisefradrag som du kan trekke fra. Du får bare trekke fra beregnede reisekostnader på over 13.950 kroner.

Satsen er 1,50 kroner per kilometer, uavhengig av hvordan du kommer deg på jobb.

Les mer om reisefradrag.

25. Renter (post 3.1.1)

Renter av private lån er også fradragsberettiget. Den store mengden av denne typen lån er mellom foreldre og barn. Baksiden av medaljen er at foreldre må inntektsføre renteinntektene, slik at familiemessig nuller dette seg ut.

26. Renter - fordeling av dem

Normalt spiller det ingen rolle hvem som trekker fra rentene. Effekten av et rentefradrag er uansett 28 prosent.

Hvis den ene parten har lav inntekt kan det lønne seg å fordele fradraget annerledes. Har den ene har en netto inntekt (alminnelig inntekt) på under 45.350 kroner, eller at fradraget gjør at nettoinntekten kommer under dette, lønner det seg å føre rentefradraget på den annen part. Grunnen er at det automatisk gis et personfradrag på 45.350 kroner, slik at en nettoinntekt på null i praksis er dette beløpet.

27. Renter og jobb (post 2.1 og 3.3.1)

Du må selv huske på å føre opp renter du har betalt til arbeidsgiver. Hvis du har et smålån i jobben, skal du ikke fordelsbeskattes hvis du ikke betaler rente på det lånet. Et smålån kan maksimalt være på 3/5-dels G (49.273 kroner). Sjekk at rentefordelen av dette ikke er påført i lønns- og trekkoppgaven.

Har du et «vanlig» lån der du betaler en rente som ligger under normrenten, blir du fordelsbeskattet. Skattefordelen er forskjellen mellom renten du betaler og normrenten. I 2012 var normrenten slik:

Periode Sats
Januar og februar 2,75%
Mars og april 2,75%
Mai og juni 2,25%
Juli og august 2,25%
September og oktober 2,25%
November og desember 2,25%
Gjennomsnitt 2,42%

Hvis du har fått et slikt påslag, har du også rett til å trekke fra som renteutgift det samme som du har fått i påslag.

28. Skatteklasse

Sjekk at du er i riktig skatteklasse. Selv om ligningsmyndighetene er pliktig til å ligne deg i gunstigste skatteklasse forekommer feil. Spesielt gjelder dette ved samlivsendringer.

Har dere delt omsorg må du passe på at du blir lignet i klasse 2 annethvert år.

Du har rett til skatteklasse 2 hvis du er aleneforsørger for barn, og barnet ikke tjener mer enn 0,5 G (39.108 kroner)

Det kan også lønne seg med klasse 2 hvis den ene har svært lav inntekt.

Du finner hvilken skatteklasse du er satt i øverst på side 1 i selvangivelsen.

Les mer om skatteklasse.

29. Telefoni (kommunikasjon) (post 2.1)

Sjekk spesielt at du ikke har for høy fordel. Du kan maksimalt beskattes for 4.000 kroner hvis du har én av disse tjenestene - bredbånd, fasttelefon, IP-telefon eller mobiltelefon dekket. Hvis du har to av dem dekket er maksimal beskatning 6.000 kroner.

Les mer om kommunikasjonsskatten.

30. Underholdsbidrag (post 3.3.3)

Du har rett til å trekke fra underholdsbidrag til separert eller skilt ektefelle. Barnebidrag kan ikke lenger trekkes fra.

31. Underskudd til fremføring

Hvis du har hatt en netto inntekt som er under null, kan du trekke fra dette neste år. Dette kan for eksempel oppstå ved tap på salg av aksjer.

32. Utenlandske arbeidstagere (post 3.3.7) 

Utenlandske arbeidstagere som er skattepliktige til Norge for lønnsinntekt uten å være bosatt her, kan kreve standardfradrag ved ligningen. Dette gjelder maksimalt i to år.

Fradraget er 10 prosent av brutto arbeidsinntekt (samme grunnlag som minstefradraget), maksimalt 40.000 kroner. Det er en rekke fradrag som til gjengjeld faller bort. Men viktige fradrag som personfradrag, minstefradrag, pensjonsordninger i arbeidsforhold og fagforeningskontingent beholdes. Standardfradraget på 10 prosent vil derfor som oftest være større enn de fradragene som mistes.

33. Valutatap (post 3.3.7)

Hvis du har tap på valutalån, må du selv huske på å føre det opp. Tapet er differansen mellom kursen ved opptaket, og kursen ved betaling, ganget med valutabeløpet.

 

Skattekalkulatorer:

Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2013
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2012
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2012.

Pensjonsskattekalkulator 2013
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2013.