Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Fem år etter at det kom nye regler på området, har de færreste noe mer enn minimumsordningen av den innskuddsbaserte tjenestepensjonen.

Det er nå fem år siden det ble innført nye regler om tjenestepensjon. Regjeringen innførte Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i 2006, og  påla med det private bedrifter (i hovedsak alle bedrifter med mer enn én person ansatt) en plikt til å opprette tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Men ifølge Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) er det få som har fått en bedre tjenestepensjonsordning etter innføringen av obligatorisk tjenestepensjon.

Minimumsordning

Kort fortalt er det slik at arbeidsgiver har plikt til å betale innskudd til en tjenestepensjonsordningen, for å sikre de ansattes pensjonsrettigheter.

Dette innskuddet må være på minimum 2 prosent av den ansattes lønn mellom 1 G og 12 G (G = grunnbeløpet i folketrygden, 75.641 kroner i 2010) i en innskuddsbasert ordning. 2 prosent er alså det lovpålagte minimum, men de maksimale grensene for henholdsvis 5 prosent av lønnen som ligger mellom 1 G og 6 G, og 8 prosent av den delen av medlemmets lønn som ligger mellom 6 G og 12 G.

Fersk statistikk fra FNO viser at over halvparten (52 prosent) av alle arbeidstakere med innskuddspensjon bare er omfattet av den lovpålagte minimumsordningen. Bare 23 prosent er omfattet av ordningen med den høyeste tillatte innskuddsgrensen.

- Ikke bedre

Ifølge FNO viser denne statistikken at de fleste dermed ikke har fått bedre pensjonsordning siden innføringen av obligatorisk tjenestepensjon i 2006, i og med at flertallet bare har minimumsordningen.

Riktignok har andelen med maksimumsordningen økt noe de siste tre årene, men dette skyldes ifølge FNO i hovedsak at flere har gått fra ytelsespensjon til innskuddspensjon (les mer i faktaboksen nederst i artikkelen).

- Kostnadshensyn

Kommunikasjonsdirektør i FNO, Leif Osland, kan fortelle at 700.000 arbeidstakere fikk innskuddspensjonsordning som følge av innføring av OTP. Mange av disse små og mellomstore bedrifter der man av kostnadshensyn nøyde seg med det lovpålagte minsteinnskuddet.

- Kostnadshensyn for bedriftene er en viktig forklaringsfaktor for at over halvparten av de ansatte med innskuddspensjon fortsatt bare har den lovpålagte minimumsordningen, sier Osland til ABC Nyheter.

Men han legger til at flere undersøkelser har vist at det også er lav bevissthet og kunnskap om pensjonsspørsmål blant arbeidstakerne.

- Dette bidrar til at bedring av pensjonsordningene ikke prioriteres tilstrekkelig høyt i forbindelse med de lokale lønnsoppgjørene, tror Osland.

Kan velge utbetalingsperiode

Den enkelte arbeidstaker kan selv velge utbetalingsperiode for innskuddspensjonsordninger innenfor noen rammer som er fastsatt i regelverket. De nye pensjonsregler fra 2011 innebærer at den ansatte har mulighet til å starte utbetaling av innskuddspensjon allerede fra det året man fyller 62.

Hovedregelen er at alderspensjon skal utbetales minst til fylte 77 år, og ikke i noe tilfelle mindre enn i 10 år. 

De fleste velger utbetaling over en tidsbegrenset periode, det meste vanlige er over ti år. Men undersøkelsen Finansbarometeret (utført av TNS Gallup) sier at hele 60 prosent av de spurte ønsker livslange tjenestepensjonsutbetalinger.

– Flere bør stille spørsmål ved om utbetalingsperiode på ti år er tilstrekkelig når folk lever stadig lengre, sier Osland.

Nyttige pensjonssider

Pensjon er et komplisert tema, og mange lurer på hvordan de ulike ordningene slår ut for seg.  Under har vi samlet noen nyttige pensjonssider, hvor du kan lese mer om blant annet OTP, pensjonsreformen og også finne ut mer om din egen pensjon:

Norsk Pensjon: På denne siden kan du få oversikt over din egen pensjon. Nærmere bestemt får du en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.

Din Pensjon: En nettjeneste som gir deg informasjon om din alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene av tjenestepensjon. her kan du også planlegge egen pensjon og søke om alderspensjon fra folketrygden elektronisk.

Min Pensjon: Denne nettsiden er et samarbeidsprosjekt mellom de offentlige og private pensjonsleverandørene, og her finnes blant en oversikt over kalkulatorer hvor du kan beregne din fremtidige pensjon.

FAKTA TJENESTEPENSJON

En innskuddsbasert pensjonsordning er en tjenestepensjonsordning der årlig premie er fastsatt som en prosentandel av lønn. Pensjonen vil avhenge av innbetalingene og avkastningen av de innbetalte pensjonspremiene.

En ytelsesbasert pensjonsordning er en tjenestepensjonsordning som gir en avtalt pensjonsutbetaling til de ansatte ved pensjonsalder. Pensjonen fra bedriften fastsettes slik at en beregnet folketrygd og pensjon til sammen utgjør en viss prosent av sluttlønnen.

Stadig flere med innskuddspensjon: Ifølge et intervju med FAFO-forsker Geir Veland i Aftenposten blir det stadig færre bedrifter som tilbyr ytelsespensjon til sine ansatte. Veland anslår at ansatte i to av tre norske bedrifter nå er omfattet av en innskuddspensjonsordning.

Nesten en million: Totalt har nærmere en million nordmenn - nærmere bestemt 934.000 - en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning.

Uførhet: Alle tjenestepensjonsordninger har obligatorisk innskuddsfritak ved uførhet. Det sikrer at det fortsatt blir betalt innskudd på alderspensjonen i den tiden en ansatt er ufør.

Selvstendig næringsdrivende:  Det er frivillig for selvstendig næringsdrivende med pensjonssparing, men de kan også opprette en innskuddspensjonsordning. Pensjonsordningen gir rett til å innbetale og fradragsføre opp til 4 prosent av beregnet personinntekt fra næringsvirksomheten mellom 1G og 12G. Ordningen er svært skattemessig gunstig.

Nye pensjonsregler fra 2011: Pensjonsreformen åpner opp for at man kan ta ut alderspensjon - og ta ut pensjon selv om man fortsetter å arbeide - fra det året man fyller 62. De nye reglene vil også spille inn når det gjelder uttak av tjenestepensjon, men pensjonsleverandørene er gitt en frist fram til juni 2011 med å innføre endringene.

Se også:

Guide til alderspensjon

Tjenestepensjon

Innskuddspensjon

Dette skjer med pensjonen din når du dør

Kalkulatorer:

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.

Innskuddspensjon og spareprofil
Kalkulatoren beregner forventet meravkastning ved å se på ulike spareprofiler i innskuddspensjonen.