Ved hjelp av vår kalkulator kan du sammenligne verdien av to ulike innskuddspensjonsordninger.

Ved jobbskifte kan det være to ulike pensjonsordninger. Når du sammenligner lønnen må du også ta med hva pensjonen er verdt. Dette beregnes ved at gjøre om innskuddspensjonen om til hva den er verdt som lønn.

Jo mer du tjener, jo mer kan du tape på en innskuddspensjonsordning, der arbeidsgiver setter av bare to prosent av lønnen. Men uansett hvor mye du tjener, taper du tusener årlig på den dårligste innskuddspensjonsordningen.

Økt marginalskatt gjør også sitt til at forskjellene blir større når lønnen øker.

Guide til innskuddspensjon.

Kalkulator for å sammenligne to innskuddspensjoner

Du kan enkelt sammenligne hvor mye to forskjellige innskuddspensjonsordninger er verdt ved å bruke Smarte Pengers Innskuddspensjonskalkulator.

Kalkulatoren regner da ut hva som blir satt av i pensjon, og hva du måtte hatt i lønn for å kunne spare netto like mye. Hvor mye lønn du må ha for å kompensere avhenger av hvilken marginalskatt du har.

Hvis en av bedriftene har en ytelsespensjon, beregner ikke kalkulatoren dette. I en ytelsespensjon (der du får en viss prosentandel av lønn, for eksempel 66 prosent) vil innbetalingen til pensjonene variere sterkt med alderen. Det må settes av mer jo eldre du blir. Forskjellen i avsetningen til en 30 åring og en 55 åring kan være svært stor.

Her finner du sammenligningskalkulatoren for innskuddspensjon.

Dette kan det settes av

Innskuddet som bedriften setter av er i prosent av lønnen, eller et fast beløp. De aller fleste har en ordning med en prosentandel av lønnen. For bedriften er det anledning til å skille mellom prosentsatsene på inntekter over og under 7,1 G (708.992 kroner). Over 12 G (1.198.296 kroner) kan det ikke settes av noe.

For inntekter opp til 7,1 G er maksimal prosentsats 7 prosent. For inntekter mellom 7,1 og 12 G kan det legges til 18,1 prosent, slik at det totalt kan settes av 25,1 prosent i dette intervallet.

Bruk innskuddspensjonskalkulatoren for å se hva innskuddspensjonen vokser til.

Maksimale forskjeller på det som settes av

Dette er forskjellen mellom en minimumsordning og maksimalordning. I minimumsavsetningen er det forutsatt at det ikke settes av pensjon på den første G'en.

Som du kan se kan det maksimalt skille 17.000 kroner på en inntekt på 300.000 kroner nesten 15.000 kroner i lønn mellom en innskuddspensjonsordning hvor man setter av to prosent av lønnen og ordninger hvor man opererer med maksimalsatsen.

Personer som tjener en million taper over åtti tusen på en innskuddspensjon med 2 prosent-satsen.

Lønn 2 prosent Maksimalt Forskjell i avsetning
300 000 4 003 21 000 16 997
400 000 6 003 28 000 21 997
500 000 8 003 28 010 20 007
600 000 10 003 35 010 25 007
700 000 12 003 42 010 30 007
1 000 000 18 003 115 682 97 679

Maksimale forskjeller omgjort til lønn

Her ser du hva de forskjellige forskjellene i avsetninger utgjør når de omregnes til hva det betyr i lønn.

På 300.000 kroner er forskjellen i lønn som nevnt 25.950 kroner. Du må altså sette av denne lønnen fratrukket skatten (beløpet ser du ovenfor). Da sparer du opp like mye som i den andre jobben med høyere innskuddspensjon.

I prosent betyr denne forskjellen 8,7 prosent. På én million kroner blir forskjellen 14,1 prosent, eller 140.970 kroner.

Lønn Lønnsforskjell I prosent
300 000 25 950 8,7%
400 000 33 583 8,4%
500 000 41 217 8,2%
600 000 48 851 8,1%
700 000 65 598 9,4%
1 000 000 140 970 14,1%

 

Kalkulatorer:

Innskuddspensjon for ansatte
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1948-1953
Kalkulatoren beregner pensjonen for aldersgruppen 1948 til 1953. Denne gruppen får pensjonen bestemt av det «gamle» pensjonssystemet, men med en viss levealdersjustering.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonssparekalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.