Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Enslige foreldre som oppfyller vilkårene, vil i stedet få et nytt særfradrag.

Aleneforsørgere har frem til nå hatt en skattefordel, ved at de har blitt skattet i skatteklasse 2.

Fra og med inntektsåret 2013 får enslige forsørgere - som oppfyller vilkårene - i stedet et nytt særfradrag. Særfradraget skal kun gis til enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd etter barnetrygdloven § 9, og skal gis i alminnelig inntekt med et fastsatt beløp per måned.

Beløpet er fastsatt til 3930 kroner pr. påbegynt måned i 2013, og man får særfradraget kun de månedene man har vært reell enslig forsørger.

Fradraget vil kunne deles med en halvpart på hver av foreldrene hvis de har avtalt delt bosted for barnet (barna).

Skatteøkning for noen

Størrelsen på særfradraget i 2013 skal kompensere helt for skattefordelen man har hatt av å bli skattet i skatteklasse 2. Enslige forsørgere som oppfyller de nye vilkårene, vil dermed komme uendret ut.

Personer som tidligere ble lignet i klasse 2, men som ikke får det nye særfradraget, vil få en skatteøkning. Dette gjelder i første omgang tidligere enslige forsørgere som har fått samboer på varig basis, men også enkelte personer som forsørger barn over 18 år.

Disse settes i klasse 2

Kun disse to gruppene skal settes i skatteklasse 2 fra og med inntektsåret 2013:

  • ektefeller som lignes under ett (med eller uten fordeling av skattene). Ektefeller skal lignes i den klassen som totalt sett er gunstigst.
  • dødsbo for det år dødsfallet fant sted, dersom skattyteren ville fått klasse 2 om vedkommende hadde levd.

Alle andre personlige skattytere settes i klasse 1. Dette gjelder også ved inntektsligningen for ektefeller når de lignes særskilt. Verdien av å bli satt i skatteklasse to for den av ektefellene som  ikke hadde inntekt, eller hadde svært lav inntekt, var 12.698 kroner i 2012.

Det er som hovedregel forholdene ved inntektsårets utgang som skal legges til grunn. Klassen har blant annet betydning ved beregningen av formuesskatt til kommune og stat, for inntektsskatt av alminnelig inntekt og av personinntekt.

Sjekk skatteklassen din

Selv om ligningsmyndighetene er pliktig til å ligne deg i gunstigste skatteklasse, forekommer det feil. Du finner hvilken skatteklasse du er satt i øverst på side 1 i selvangivelsen.

Det er forøvrig tre skatteklasser i det norske skattesystemet: klasse 0, klasse 1 og klasse 2.

Bare personer i klasse 1 og klasse 2 har rett til personfradrag. Personlige skattytere som ikke har rett til personfradrag, for eksempel personer bosatt i utlandet, og dødsbo som lignes for senere år enn dødsåret, lignes i klasse 0.

Bruk kalkulatorene

På Smarte Penger kan du selv beregne skatten med skattekalkulatorene. Hvis du i kalkulatorene legger inn at du er gift, beregner kalkulatorene skatten i både skatteklasse 1 og 2.

Skatteberegning 2017

Skatteberegning 2016

Skatteberegning 2015

Skatteberegning 2014

Skatteberegning 2013

Skatteberegning 2012

Skatteberegning 2011

Her finner du en komplett oversikt over skattekalkulatorene på Smarte Penger

Les også:

Særfradrag

Skatt på lønnsinntekt

Ektefeller og skatt