Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her er de viktigste regelendringene som spiller inn for nordmenns økonomi i 2013.

Under følger en oversikt over noen av de viktigste regelendringene som kommer til å påvirke nordmenns økonomi i året vi akkurat har gått inn i.

Lengre pappaperm

En av årets første budsjettlekkasjer var at SV har fått gjennom sitt forslag om å utvide pappapermen. Nærmere bestemt blir pappapermen i 2013 utvidet fra 12 til 14 uker.

Den totale foreldrepermisjonstiden blir også utvidet med to uker, slik at stønadsperioden fra og med neste år blir 49 uker med 100 prosent lønn, eller 59 uker med 80 prosent lønn. Men disse to ekstra ukene skal altså være forbeholdt far.

Les også:

Foreldrepenger

Gevinst av boligsalg

Dersom du selger en tomannsbolig, må du ha brukt minst halvparten av bygningen som egen bolig (regnet etter utleieverdi) for at hele gevinsten skal være skattefri. Endringen gjør at det nå er likebehandling av tomannsboliger og andre boligtyper når det gjelder vilkår for gevinstbeskatning.

Les mer om reglene rundt gevinst/tap ved boligsalg

Beregn resultatet og den tilhørende skatten ved salg av bolig eller fritidseiendom med vår Gevinstberegningskalkulator

Reduserer omregistreringsavgiften

Regjeringen reduserer omregistreringsavgiften, fordi de mener at denne har uheldige virkninger særlig for omsetning av brukte kjøretøy til næringsvirksomhet.

Avgiften foreslås redusert med 40 prosent for typiske næringskjøretøy, og med 12 prosent for øvrige kjøretøy.

Les også: Omregistreringsavgift bil

Kutt i gebyr for tinglysing av fast eiendom

Regjeringen kutter i det de kaller for overprisede gebyrer. ett av gebyrkuttene som får betydning for privatpersoner, er gebyr for tinglysing av fast eiendom.

Satsen for tinglysing av pantedokument i fast eiendom er i dag 1935 kroner, mens det alminnelige tinglysingsgebyret som gjelder skjøte, hjemmelserklæring mv. i fast eiendom er  1548 kroner. Begge disse gebyrene foreslås satt til 1060 kroner.

Regjeringen kommer til å vurdere ytterligere kutt i disse gebyrene frem mot 2014-budsjettet.

Dyrere drikkevarer

Særavgiften på alkoholfrie drikkevarer til samme nivå som særavgiften på lettøl. Med andre ord, du må regne med å måtte betale mer for brusen i 2013, «Brusavgiften» økes fra 2,85 kroner per liter til 3,06 kroner per liter.

Alle andre avgifter på drikkevarer øker med inflasjonsforventningen på 1,9 prosent.

Reduserer omregistreringsavgiften

Regjeringen foreslår å redusere omregistreringsavgiften, fordi de mener at denne har uheldige virkninger særlig for omsetning av brukte kjøretøy til næringsvirksomhet.

Avgiften foreslås redusert med 40 prosent for typiske næringskjøretøy, og med 12 prosent for øvrige kjøretøy.

Regjeringen ønsker også å fortsette arbeidet med å styrke miljøprofilen for bilavgiften, blant annet ved å øke fradraget for biler med lave utslipp.

Les også: Omregistreringsavgift bil

Økt kjøregodtgjørelse

De skattefrie kilometergodtgjørelsene ved yrkeskjøring med privatbil økes til samme nivå som kilometersatsene som er framforhandlet mellom staten og hovedsammenslutningene i staten. Det vil si at satsen økes fra 3,90 til 4,05 kroner for kjøring opp til 10.000 km. For kjøring ut over dette øker satsen fra 3,25 til 3,40 kroner.

Les mer om kjøregodtgjørelse.

Beregn hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året med vår Kjøregodtgjørelseskalkulator

Vrakpanten

Vrakpanten på bil økes fra 2.000 kroner til 2.500 kroner.

NRK-lisensen

Lisensen øker med 100 kroner. Fra 2580,06 til 2680,56 kroner.

Minstefradraget

Regjeringen prioriterer skattelettelser til dem med lave lønnsinntekter ved å øke satsen i minstefradraget fra 38 til 40 prosent. Det maksimale minstefradraget økes fra 78.150 kroner til 81.300 kroner. Dette er en økning i tråd med forventet lønnsvekst (altså nøytralt). I 2012 vil man med en inntekt på 203.250 kroner nå taket for minstefradraget.

Skatteletten går reelt til de som har en inntekt som gjør at de ligger under det maksimale nivået for minstefradraget, det er disse som får en reell økning i minstefradraget. Skatteletten vil kunne komme opp i omtrent 1.100 kroner på inntekt på ca 200.000 kroner.

Les mer om minstefradraget.

Økt fagforeningsfradrag

Det maksimale fradraget for fagforeningskontingent økes fra 3750 kroner til 3850 kroner.

Effekten av dette er en skattelette på 28 kroner.

Skatt på lønns- og aksjeinntekt

Det er ingen endringer i satsstrukturen i lønnsbeskatningen og skattesatsen på aksjeinntekter.

Den reelle progresjonen i lønnsbeskatningen opprettholdes ved at personfradraget, maksimale minstefradrag i lønn og pensjon og innslagspunktene i toppskatten økes med forventet lønnsvekst, som er på 4 prosent. 

Innslagspunkt 1 for toppskatt (sats 9 prosent) økes fra 490.000 kroner til 509.600 kroner. Innslagspunkt 2 (12 prosent) økes fra 796.400 kroner til 828.300 kroner.

Det er ingen endringer i trygdeavgiften.

Personfradraget (et bunnfradrag i skattesystemet) økes fra 45.350 kroner til 47.150 kroner. I skatteklasse 2 økes det fra 90.700 kroner til 94.300 kroner.

Her finner du en oversikt over alle skattesatsene.

Les mer om skattesystemet:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uførepensjon

Endring i skattefordel for aleneforsørgere

Aleneforsørgere har frem til nå fått en skattefordel, ved at de har blitt skattet i skatteklasse 2. Fra og med inntektsåret 2013 vil enslige forsørgere - som oppfyller vilkårene - i stedet få et nytt særfradrag.

Særfradraget skal kun gis til enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd etter barnetrygdloven § 9, og skal gis i alminnelig inntekt med et fastsatt beløp per måned. Beløpet er fastsatt til 3930 kroner pr. påbegynt måned i 2013. Man får særfradraget kun de månedene man har vært reell enslig forsørger. Fradraget vil kunne deles med en halvpart på hver av foreldrene hvis de har avtalt delt bosted for barnet (barna).

Størrelsen på særfradraget i 2013 skal kompensere helt for skattefordelen man har hatt av å bli skattet i skatteklasse 2. Enslige forsørgere som oppfyller de nye vilkårene, vil dermed komme uendret ut. Personer som tidligere ble lignet i klasse 2, men som ikke får det nye særfradraget, vil få en skatteøkning. Dette gjelder i første omgang tidligere enslige forsørgere som har fått samboer på varig basis, men også enkelte personer som forsørger barn over 18 år.

Les også: Skatteklasse

Formuesskatt og ligningsverdi

Bunnfradraget i formuesskatten øker fra 750.000 kroner til 870.000 kroner. Et ektepar vil dermed få et bunnfradrag på 1.740.000 kroner.

Effekten av dette er en lette i formuesskatten på 1.320 kroner, hvis du har en formue på over 870.000 kroner. For ektefeller kan letten bli 2.640 kroner.

Omlag 50.000 skattytere vil slippe å betale formuesskatt med ovennevnte endringer.

For å gi rom til å øke bunnfradraget vil regjeringen redusere rabatten i ligningsverdien for sekundærbolig og næringseiendom.

Nærmere bestemt foreslår regjeringen å øke ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom fra 40 prosent til 50 prosent av anslått markedsverdi. Boligeiere vil fortsatt ha mulighet til å kreve at ligningsverdien blir satt ned, dersom den overstiger 60 prosent av eiendommens dokumenterte markedsverdi.

Slik blir effekten ved ulike ligningsverdier i dag:

Ligningsverdi i dag Ny ligningsverdi Skatteøkning
400 000 440 000 440
600 000 660 000 660
800 000 880 000 880
1 000 000 1 100 000 1 100
2 000 000 2 200 000 2 200

Les også:

Formuesskatt

Boliger og fastsettelse av ligningsverdi

Kalkulator: Beregn formuesskatten med vår Formuesskattekalkulator

Elektronisk skattekort på vei

I desember 2012 fikk du ditt siste skattekort i posten. Fra og med 2014 kommer det kun til å være elektroniske skattekort, og også i 2013 gjennomfører enkelte arbeidsgivere prøveordninger med elektroniske skattekort.

Prøv vår kalkulator Skatteberegning for lønnsmottakere i 2013

Redusert tilleggsskatt

Fra og med juni 2012 ble tilleggsskattesatsen redusert med ti prosent. Skattytere risikerer tilleggsskatt, dersom ikke har oppgitt riktige opplysninger om skattemessige forhold.

Les detaljer rundt denne regelendringen her

Slik slår det ut for skatteyterne

Finansdepartementet har utarbeidet en tabell som viser gjennomsnittlig utslag i en rekke forskjellige inntektsgrupper. Avgiftsendringer er ikke med her.

Grunnen til den økte skatten for høyinntektsgruppen er økningen i ligningsverdier på næringseiendom og sekundærbolig. Denne gruppen har det aller mest av eiendom i disse kategoriene.

Tallene er avrundet til nærmeste hundre kroner.

Bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelser. Tusen kr Antall Gjennomsnittlig skatt i referanse-systemet for 2013 Gjennomsnittlig endring i skatt med forslaget Herav endring i formuesskatt
0 – 150 572 000 4 200 0 0
150 – 200 331 500 12 200 -300 -100
200 – 250 383 300 24 400 -200 -100
250 – 300 368 500 42 700 -100 -100
300 – 350 354 200 62 500 0 -100
350 – 400 362 200 81 300 100 -100
400 – 450 354 800 98 600 100 -100
450 – 500 309 200 115 600 100 0
500 – 600 433 500 142 200 200 0
600 – 750 303 300 193 200 200 0
750 – 1 000 192 200 274 400 300 100
1 000 – 2 000 137 000 465 000 600 500
2 000 – 3 000 13 500 947 000 1 900 1 800
3 000 og over 8 600 2 378 800 5 400 5 300
I alt 4 123 900 102 700 0 0

Gjennomsnittlig endring i skatt i ulike intervaller for bruttoinntekt. Skatteopplegget for 2013 sammenlignet med lønnsjusterte 2012-regler (referansesystemet). Alle personer 17 år og eldre. Negative tall betyr lettelser

Kalkulatorer:

Skatteberegning for lønnsmottakere i 2013
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2013
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 201

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren regner ut formuesskatten ut fra hvilken sivil status du har.

Gevinstberegning av bolig
Kalkulatoren beregner resultatet og den tilhørende skatten ved salg av bolig eller fritidseiendom.

Kjøregodtgjørelseskalkulator
Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.