Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du gjør lurt i å sette deg inn i hvilke rettigheter du har, dersom du får brev fra et inkassobyrå.

Å oppdage et inkassokrav i postkassen kan gi noen hver litt angst, men har du oversikt over rettigheter og klagemuligheter står du litt sterkere rustet i møte med inkassobyrået som har sendt deg kravet.

For det første må du for all del ikke bare legge vekk brevet og late som om det ikke eksisterer - det kan føre til at problemene bare baller på seg. Les brevet grundig, og sjekk ut om det faktisk stemmer at du skylder beløpet det står at du skylder i kravet.

Dersom du finner ut at kravet er feil, så må du ta kontakt med den som krever penger av deg så fort som mulig. Dersom det er rimelig tvil om kravet mot deg er rettmessig, blir kravet blir sett på som omtvistet. Da kan ikke kravet bli drevet inn gjennom ordiær inkasso, men skal bli oversendt til forliksrådet.

Skriftlig varsel

Det skal sendes et skriftlig inkassovarsel før det kan settes i verk inkassotiltak som medfører kostnader for deg. Varselet må sendes etter at kravet har forfalt. Her skal det fremgå at inkasso vil bli satt i verk.

Varslet må ha en betalingsfrist på minst 14 dager fra det ble sendt. Betaler du innen fristen i inkassovarselet, kan det ikke kreves penger for å dekke inkassobyråets kostnader.

Dersom du ikke betaler innen fristen, kan kreditor eller inkassator maksimalt kreve deg for 1/10 av inkassosatsen, det vil si 61 kroner for sendingen av inkassovarselet. Inkassosatsen er fra 1.1.2012 på 620 kroner (se satsene nederste i artikkelen).

Betalingsoppfordring

Betaler du ikke innen fristen som stod i inkassovarselet, skal det sendes en betalingsoppfordring med en ny 14 dagers frist, om enten å betale eller å komme med innsigelser mot kravet. Betalingsoppfordringen skal inneholde fordringshavers navn, hva kravet gjelder, kravets størrelse spesifisert, forsinkelsesrentens størrelse og hvilken dato den er beregnet fra.

I dette brevet skal du også  opplyses om de videre konsekvenser av ikke å betale, altså ytterligere kostnader og rettslig inndriving av kravet. Det skal også opplyses om muligheten for behandling av saken din i inkassoklagenemnda.

For betalingsoppfordring kan du bli krevd 3/10 av inkassosatsen, altså 200 kroner.

Dersom du ikke betaler innen fristen som er satt i betalingsoppfordringen (14 dager) vil inkassobyrået eller kreditoren iverksette rettslig inndriving av kravet. Dette må de gjøre innen et halvt år etter at betalingsoppfordringen er sendt, ellers må de sende deg en ny betalingsoppfordring.

Rettslige skritt

Dersom du fortsatt ikke betaler eller har kommet med rimelige innsigelser, vil kreditor eller inkassobyrået gå til rettslig skritt. Du risikerer da å måtte betale sakskostnader for behandlingen i retten eller hos namsmyndighetene, og eventuelt ytterligere gebyrer til det offentlige.

Du er pliktig til å erstatte kreditors kostnader ved utenrettslig inndriving, så lenge det ikke har vært rimelige innsigelser på kravet og god inkassoskikk (se lenger ned) har blitt fulgt.

Maksimal erstatningsplikt er imidlertid regulert i loven. Det skilles her mellom enkle og tyngre saker avhengig av behandlingstiden. Enkelt sagt er maksimal erstatningsplikt større desto lenger du venter med å betale et gyldig krav, og desto større beløp det gjelder.

Betaler du senere enn betalingsfristen i et inkassovarsel, men innen 14 dager etter utløpet av betalingsfristen i betalingspåminnelsen, kalles det en enkel betalingssak. Betaler du senere enn dette, men før rettslig inndriving, er det en tung betalingssak. Maksimalsatsene måles i antall inkassosatser, denne satsen bestemmes årlig (se tabell nederst i artikkelen).

Betalingsanmerkning

En av de største konsekvensene for deg, dersom du ikke betaler gjelden din - i tillegg til at det kan bli dyrt med renter og kostnader til inkassobyret - er at du får betalingsanmerkning.

Det blir ikke registrert anmerkning før det har gått minst en måned siden det ble tatt rettslige skritt for å drive inn kravet mot deg. Anmerkningen blir så registrert hos kredittopplysningsbyråer, og da vil det bli vanskelig for deg å ta opp lån de fleste steder.

Anmerkningen skal som hovedregel slettes etter fire år, men inkassobyrået har i mellomtiden muligheten til å igangsette nye rettslige skritt for å drive inn kravet mot deg. Anmerkning blir også slettet med en gang du har betalt gjelden din.

God inkassoskikk

Inkassobyrået eller kreditoren kan ikke ture frem som de vil i prosessen med å kreve inn penger fra deg. Dersom de bryter god inkassoskikk, altså at de benytter seg av metoder som utsetter deg for urimelig påtrykk, skade eller ulempe, kan noe eller alt av omkostninger ved inndrivingen bli strøket - men altså bare omkostningene, og ikke selve kravet.

Eksempler på metoder som bryter med god inkassoskikk er for eksempel at du blir oppsøkt på jobben, blir oppringt på ugunstige tidspunkter eller trusler om at venner og familie skal få vite om kravet mot deg.

Maksimalsatser i betalingssaker

Dette er inkassosatsene som gjelderfor 2012.

    Lette saker   Tunge saker
  Krav   t.o.m. kr Antall satser Kroner   Antall satser Kroner
  1 250 0,5 310   1 620
  2 500 1,0 620   2 1 240
  5 000 1,5 930   3 1 860
  10 000 2,0 1 240   4 2 480
  25 000 3,0 1 860   6 3 720
  50 000 4,0 2 480   8 4 960
  100 000 5,0 3 100   10 6 200
  250 000 7,5 4 650   15 9 300
  500 000 10,0 6 200   20 12 400
  Over  12,5 7 750   25 15 500

Du kan for øvrig også få krav om forsinkelsesrenter dersom du ikke betaler innen betalingsfristen (se forsinkelsesrenteloven).

Les også:

Inkasso

Betalingsproblemer

Offentlig økonomisk rådgivning

Inkassoklagenemnda

Kalkulator:

Inkassokalkulator