Fram til nå har personer med store sykdomsutgifter fått fradrag på skatten. Denne ordningen skal nå fases ut.

Personer som har vært langvarig syke, eller som har forsørget noen som lider av sykdom, har frem til nå fått fradrag for utgiftene i forbindelse med sykdommen. Men da finansminister Sigbjørn Johnsen la frem statsbudsjett i fjor høst (2011), ble det klart at regjeringen har bestemt at denne ordningen skal avvikles.

Nærmere bestemt er det avgjort at fradragsordningen skal fases ut over tre år, slik at den er fullstendig avviklet fra og med inntektsåret 2015. Fra og med neste års selvangivelse, altså i 2013, får ingen nye fradraget.

Unntak

Det gjøres riktignok noen unntak fra denne regelen; Du kan kreve særfradrag for sykdomsutgifter til ombygging/tilpasning av bolig eller kjøretøy for inntektsårene 2013 og 2014, dersom utgiftene er pådratt før 2012 og du ved ligningen for inntektsåret 2011 eller tidligere har fått godkjent en fordeling av utgiftene til fradrag over flere inntektsår.

Dersom du har krav på særfradrag for inntektsårene 2013 og 2014, reduseres fradraget med henholdsvis 67 prosent og 33 prosent av de sykdomsutgiftene du kan dokumentere/sannsynliggjøre.

Les mer om utfasingen av fradragsordningen på Skatteetaten.no.

- Dagens ordning fungerer ikke

Som en erstatning for særfradragsordningen vil regjeringen bevilge penger til sykdomsutgifter over statsbudsjettets utgiftsside i stedet for skattesystemet.

Regjeringen har uttalt at de sammen med brukerorganisasjonene og skatte- og helsemyndighetene har kommet frem til at dagens ordning ikke fungerer tilfredsstillende, blant annet fordi den utelukker grupper som har så lav inntekt at de ikke betaler skatt. Det har også vært usikkerhet rundt hvilke utgifter som er fradragsberettighet, og hvordan man skal dokumentere utgiftene.

Regjeringen har sagt at de for 2012 i stedet ønsker å bruke penger på blant annet disse tiltakene :

 • Økning folketrygdens refusjonstakster til tannbehandling.
 • Styrking av Husbankens tilskuddsordning til etablering og tilpasning av bolig med
 • Styrking av folketrygdens bilstønadsordning for gruppe 2-biler for barn og unge.
 • Diabetesforbundets arbeid med motivasjonsgrupper og å oppdage diabetes tidlig.

Hvordan man skal bruke tilgjengelige midler fra 2013 og fremover skal vurderes i dialog med brukerorganisasjoner. Det skal også settes i gang et arbeid for å klarlegge hvilke støtteordninger som dekker formål som særfradragsordningen har gitt støtte til.

Krever dokumentasjon

For å få særfradraget har man måttet dokumentere at sykdommen eller svakheten har vart i to år, eller at den antas å vare i minst to år.

Utgiftene har blitt ført i post 3.5.4 - Særfradrag for store sykdomsutgifter - i selvangivelsen. For å få fradrag har man måttet sannsynliggjøre/dokumentere utgifter som minst tilsvarer særfradraget på 9.180 kroner for å få dette fradraget.

Skattebesparelsen har vært 28 prosent av beløpet som skal trekkes fra.

Under har vi listet opp noen eksempler på kostnader man har kunnet trekke fra:

 • egenandeler
 • medisin
 • medisinske hjelpemidler
 • merkostnader ved å holde en bestemt diett
 • reise til offentlig norsk sykehus for behandling (1,40 per km)
 • besøksreise til hjemmet
 • besøksreise til sykehus av ektefelle/samboer
 • nødvendig tilsyn og hjelp i hjemmet
 • kjøp og drift av telefonalarmsystem
 • utskifting av gulvtepper, sengetøy ol ved allergiske reaksjoner
 • særlig høyt forbruk av klær pga sykdommen