Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er flere muligheter for stønader til aleneforeldre. Se hva det er mulig å få støtte til.

Forutsetningen for å få stønadene, er at du er ugift, skilt eller separert - og er alene om omsorgen for barn. Du kan ikke få stønaden, dersom du har samboer.

Du må videre ha vært medlem i folketrygden i de siste tre årene, og du og barnet må bo og oppholde dere i Norge.

Det er flere stønadstyper som du kan gis:

 • Overgangsstønad
 • Barnetilsyn
 • Stønad til skolepenger
 • Tilleggsstønader

I tillegg vil den enslige forsørgeren få inntekter fra barnebidrag og barnetrygd. I tillegg indirekte støtte fra ekstra skattefradrag.

Generelle krav

Dette er kravene NAV stiller for å kunne få de forskjellige stønadene:

 • Du og barnet må ha vært medlem av folketrygden de tre siste årene.
 • Du og barnet må oppholde dere i Norge.
 • Du må være ugift, skilt eller separert.
 • Du må være alene om omsorgen for barnet.
 • Du må ikke ha et forhold til den andre av barnets foreldre som kan bety at du ikke er enslig mor eller far.
 • Du må ikke ha samboer
 • Du anses ikke som enslig mor eller far dersom du mottar eller tidligere har mottatt stønad til enslig mor eller far og får et nytt barn med sammen partner.

Overgangsstønad

Hovedregelen er at du kan motta stønaden i opptil tre år tilsammen så lenge det yngste barnet er under 8 år. Dersom du har mottatt overgangsstønad i tre år og blir alene om omsorgen for et nytt barn, kan du bare få overgangsstønad frem til barnet har rett til barnehageplass. Du kan få overgangsstønad fra inntil 2 måneder før ventet fødsel hvis du er alene på fødselstidspunktet. Du kan få stønaden fra to måneder før ventet fødsel, hvis du er alene om omsorgen når barnet blir født.

Overgangsstønaden utgjør 2,25 ganger Folketrygdens grunnbeløp. Dette er 208.296 kroner fra 1.5.2016, og er skattepliktig. Per måned er beløpet 17.358 kroner.

Stønaden beskattes som lønnsinntekt, og er pensjonsgivende. Den er ikke feriepengeberettiget.

Stønaden reduseres mot inntekt. Som inntekt regnes dagpenger, sykepenger, stønad ved barns og andre nærståendes sykdom, arbeidsavklaringspenger, svangerskapspenger og foreldrepenger.

Les mer om overgangsstønad

Stønad til barnetilsyn

Dersom du er enslig forelder, og må jobbe, studere, være arbeidssøker eller starter opp egen virksomhet, kan du søke Nav om stønad til barnetilsyn.

Du får ytelsen om barnet er hos dagmamma, i barnehage eller SFO, og du betaler for tilsynet.

Du har ikke rett til stønaden, dersom du tjener mer enn seks ganger folketrygdens grunnbeløp (555.456 kroner fra 1.mai.2016).

Som en hovedregel, kan du få stønaden helt til barnet er ferdig med fjerde klasse.

Les mer om stønad til barnetilsyn

Stønad til skolepenger (Utdanningsstønad)

Trenger du utdanning for å en jobb du kan forsørge deg og barna med, kan du søke om utdanningsstønad fra Nav.

Stønad til skolepenger kan gis så lenge du har rett til overgangsstønad.

I skoleåret 2016/2017 kan du få 61.652 kroner på høyskole/universitet. På videregående er satsen 25.728 kroner. Satsen blir redusert ved deltidsutdanning.

Det er også mulig å få støtte til læremidler. Se tilleggsstønader (Læremidler).

Dette het Utdanningstønad frem til 2016.

Tilleggsstønader

Tilleggsstønader kan gi deg rett til dekning av flere typer utgifter i forbindelse med arbeidsrettet utredning eller arbeidsrettet aktivitet.

Tilleggsstønader kan dekke dokumenterte kostnader til:

 • bolig og overnatting
 • flytting
 • læremidler
 • pass av barn, og pleie og tilsyn av familiemedlemmer
 • reiseutgifter

Ytelsen betales ut som et engangsbeløp, og er skattefri.

Les mer om tilleggsstønader

Andre inntekter og skattefradrag

I tillegg til stønadene vil aleneforeldre få barnetrygd for ett ekstra barn. Er barnet under 3 år kan det også gis utvidet barnetrygd

Aleneforelderen vil ogå motta barnebidrag. Enten fra barnets far eller mor, eller som bidragsforskudd.

De skattemessige fordelene er et særfradrag for enslige forsørgere på 49.800 kroner. I tillegg foreldrefradrag på 25.000 kroner for ett barn, 15.000 kroner for de påfølgende (dette er ikke avhengig av at du er aleneforelder).

Eksempel

Her har vi satt opp et eksempel på hvordan inntektssituasjonen kan være for en enslig forsørger med et bar på 2 år.

Det er forutsatt en arbeidsinntekt på 40.000 kroner, rett til full overgangsstønad, og stønad til barnetrygd (64 prosent av 40.000 kroner). I tillegg mottas barnetrygd for et ekstra barn, og utvidet barnetrygd. Til slutt er det forutsatt en bidragsforskudd.

I dette eksemplet vil dette gi en månedsinntekt på 26.954 kroner. Skatten bil bli på 2.385 kroner, slik at netto inntekt blir på 24.570 kroner i måneden.

Inntektstype Per mnd
Arbeidsinntekt 3 333
Overgangsstønad 17 358
Stønad til barnetilsyn 2 133
Barnetrygd 1 940
Utvidet barnetrygd 660
Barnebidrag 1 530
Sum inntekt 26 954
Skatt i 2016 2 385
Netto inntekt 24 570