Heller ikke på dette rentemøtet gjorde sentralbanksjef Øystein Olsen noen grep med styringsrenten.

For tredje gang på rad valgte Norges Bank å la renten bli stående på 1,5 prosent. Dette var lite overraskende for ekspertene, som på forhånd hadde påpekt at den økonomiske usikkerheten og det svært lave rentenivået i utlandet gjør at Norge også må holde sin rente på et stabilt, lavt nivå.

– Det går fortsatt godt i norsk økonomi, men inflasjonen er lav. Ute er veksten svak og rentene er svært lave. På denne bakgrunn holder vi styringsrenten uendret på 1,5 prosent, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i en pressemelding fra Norges Bank.

Lavere prisvekst

Gjennom sommeren har utviklingen både i Norge og hos handelspartnerne vært om lag som ventet, står det videre å lese i pressemeldingen. Prisveksten her hjemme har vært litt lavere enn anslått og kronen har styrket seg noe den siste tiden. Den forventede oppgangen i rentene ute er skjøvet ytterligere ut i tid. Samtidig har premiene i penge- og kredittmarkedene falt.

– I juni anslo vi at styringsrenten ville bli holdt på dagens nivå fram mot årsskiftet. Ny informasjon gir ikke grunnlag for å endre denne vurderingen, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

På rentemøtet 27. juni uttalte sentralbanksjef Øystein Olsen at analysene i Pengepolitisk rapport tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå fram mot årsskiftet.

- Deretter anslås en gradvis økning mot et mer normalt nivå. Usikkerheten om den økonomiske utviklingen fremover er imidlertid stor, understreket sentralbanksjefen da.

Hovedstyret vedtok på forrige rentemøte 27. juni at styringsrenten bør ligge i intervallet 1-2 prosent i perioden fram til neste Pengepolitisk rapport legges fram i slutten av oktober, såfremt det ikke inntreffer spesielle hendelser som får innvirkning på norsk økonomi.

Utviklingen i Styringsrenten

Styringsrenten ble holdt på stedet hvil på rentemøtene 25. mai og 27. juni.

Ved rentemøtet 14. mars ble renten kuttet med 0,25 prosent.

Også ved rentemøtet  før, 14. desember 2011, ble styringsrenten kuttet - da med 0,50 prosentpoeng til 1,75.

Ved de fire rentemøtene før dette  - 19. oktober, 21. september, 10. august og 22. juni og  - ble renten holdt uendret på 2,25 prosent.

Bunnen ble nådd 17. juni i 2009 med 1,25 prosent. Den forrige rentetoppen var da bare ett år unna med 5,75 prosent.

Les mer om styringsrenten.