Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

  Føler du deg urettferdig behandlet i et forsikringsoppgjør, er du i din fulle rett til å klage.

Tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser at så mange som ni av ti er fornøyd med forsikringsoppgjøret.

Men det betyr altså at omtrent ti prosent opplever at oppgjøret ikke er riktig.

En vanlig årsak til at det oppstår tvister mellom forsikringsselskapet og forsikringstaker ,er at partene blir uenige om størrelsen på forsikringsutbetalingen.

Dersom det for eksempel er snakk om skader på innbo etter en brann, kan forsikringstaker forvente en høyere utbetaling enn det de faktisk ender opp med.

- Går ut fra markedsverdi

Ved beregning av erstatning for de enkelte eiendelene, går forsikringsselskapene ut fra hva det vil koste å skaffe en tilsvarende gjenstand, altså markedsverdien.

For eksempel skal en brannskadet Iphone, som man skaffet seg for ett år siden, erstattes i kroner og øre med hva en tilsvarende ett år gammel Iphone kan skaffes for.

Dette vil si at dersom ens ti år gamle sofa blir totalskadet i brann, får man ikke erstattet en helt ny sofa. Selskapet ser på hva det koster å kjøpe en ny tilsvarende sofa, og trekker sofaens alder og slitasje fra erstatningen.

Det er også tilfeller hvor forbrukeren kan lastes for at brannen oppsto, for eksempel om man glemmer brennende stearinlys eller å skru av komfyren. Da vil forsikringsselskapet avkorte utbetalingen, men det er ikke alltid forsikringstaker er uenig i at han eller hun har vært grovt uaktsom.

Slik klager du

Dersom du ønsker å klage forsikringsselskapet ditt, må du først henvende deg direkte til dem.

Du kan gjerne benytte deg av Forbrukerrådets standard klagebrev.

Forsikringsselskap har gjerne egne klagenemnder som behandler klagesaker. Klagenemndene skal være uavhengige av saksbehandlerne som først har behandlet saken.

Det er mulig å klage både på lovtolkningen, vilkårstolkningen og erstatningsutmålingen i forsikringsskadesaker. I vilkårene til forsikringen skal klageadgangen beskrives. Du skal også få skriftlig informasjon om klagemulighetene ved skadeoppgjør.

Finansklagenemnda

Dersom du ikke kommer til enighet med forsikringsselskapet, kan du ta saken din videre til Finansklagenemnda, som behandler forsikringssaker.

Finansklagenemnda (FinKN) er opprettet ved avtale mellom Forbrukerrådet (FR), Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Finansieringsselskapenes Forening (FINFO) og Verdipapirfondenes forening (VFF). FinKN organiserer klagenemnder innenfor områdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond.

Finansklagenemnda behandler tvister av rettslig karakter som oppstår mellom forsikringsselskap som er tilsluttet klageordningen og deres kunder.

Nemndas uttalelser er rådgivende, men følges i all hovedsak av selskapene. Dersom du eller selskapet ikke er enige i utfallet av saken, er rettssystemet neste steg.

I klagen til Finansklagenemnda må du ha med følgende:

  •     kort orientering om hva klagen gjelder – hva er du misfornøyd med?
  •     helst en kopi av avslagsbrevet
  •     forsikringsselskapets navn og adresse
  •     forsikringsselskapets skadenummer, eventuelt polisenummer
  •     kontaktinformasjon om deg som klager – navn, adresse, tlf/mobil, e-post

På bakgrunn av innsendte opplysninger, vil nemndaen registrere saken og du vil etter kort tid motta en bekreftelse på dette. Nemndaen vil videre ta kontakt med forsikringsselskapet og be om at de sender over dokumenter og eventuelle kommentarer.

All kontakt vil i hovedsak skje skriftlig, og du vil bli holdt orientert om sakens gang ved at du får tilsendt kopi av korrespondansen

Her finner du et elektronisk klageskjema du kan benytte deg av

Du kan ikke benytte det elektroniske klageskjemaet over, dersom du ønsker å sende med dokumenter. Da må du sende klage med vedlegg per post.Men merk at nemndaen vanligvis innhenter all dokumentasjon fra forsikringsselskapet.

Videre til domstolen

Nemndas uttalelser er rådgivende, men følges i all hovedsak av selskapene. Dersom du eller selskapet ikke er enige i utfallet av saken, er rettssystemet neste steg.

Få av sakene i Finansklagenemnda går videre til domstolene. Det er også slik at av ca 4000 årlig meldte klagesaker innen forsikring blir ca nitti prosent løst gjennom saksbehandling i nemndas sekretariat, mens omtrent ti prosent går videre til nemndsbehandling.

Dersom saken din skulle havne i rettssystemet, bør du sjekke om du kan benytte rettshjelpforsikringen din til å føre en tvistesak med forsikringsselskapet inn for domstolene. Det er tilknyttet obligatorisk rettshjelpforsikring på de fleste forsikringer, deriblant innboforsikringen

Se alle klagenemndene her.

Kontaktinfo Finansklagenemnda

På nettet: finansklagenemnda.no

Adresse: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo

Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70

Sentralbordet er åpent kl 0830 - 1500