Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dersom dere ikke blir enige om en privat avtale, må bidraget fastsettes av det offentlige.

Denne artikkelen blir oppdatert her.

Ved et samlivsbrudd, kan partene selv -altså den som skal motta bidrag, og den som skal betale bidrag - komme til enighet om hvor stort barnebidraget skal være på.

Dersom partene ikke kommer til enighet, må bidraget fastsettes av det offentlige, nærmere bestemt Nav. I såfall må begge parter betale et gebyr på 860 kroner (1 rettsgebyr)., Ved en offentlig bidragsfastsettelse vil avtalen ofte ikke bli like godt tilpasset den enkeltes families situasjon, som i de tilfeller der partene selv klarer å bli enige om størrelsen på bidraget.

Navs Bidragsveileder

Dersom dere vil komme frem til en avtale uten innblanding fra det offentlige, kan dere bruke Navs Bidragsveileder til å beregne bidraget. Da vil dere kunne beregne bidraget slik Nav villle ha gjort det, men slipper å betale gebyret.

Selv om dere får i stand en privat avtale, kan dere likevel søke om at betalingen av bidraget skjer gjennom Nav. Dere kan også bruke standardskjemaer på Navs nettsider, når dere skal lage en bidragsavtale.

Beregning av underholdskostnad

Slik beregner Nav underholdskostnaden - altså hvor mye det koster å forsørge et barn:

 Forbruksutgifter (satsene varierer etter barnets alder

 + Boutgifter,  2190 kroner (sjablonbeløp med utgangspunkt i gjennomsnittlig faktiske boutgifter beregnet av SSB)

+ Tilsynsutgifter   (mottar bidragsmottaker stønad til barnetilsyn, bestemmes satsene ut fra tilsynstype og stønadstype. Hvis mottaker          ikke får slik stønad, beregnes tilsynsutgiftene ut fra faktiske utgifter)


- Ordinær barnetrygd, 970 kroner

- Ordinært småbarnstillegg, 0 kroner

Det blir beregnet et samværsfradrag i tilfeller der den som betaler bidrag har samvær med barnet.

Det tas noen forbehold ved beregning med bidragsveilederen. Blant annet gjelder beregningen bare for ett barn, og den tar heller ikke hensyn til om partene har avtale om delt bosted for barnet.

Justering av bidrag

Bidrag som er fastsatt med utgangspunkt i underholdskostnaden blir automatisk justert, nærmere bestemt blir det tatt hensyn til nye satser for underholdskostnaden og samværsfradrag.

Dersom bidraget er fastsatt etter skjønn, fastsatt med utgangspunkt i at en av dere mottar en ytelse med barnetillegg, eller avtalt privat, gjøres det ingen automatisk justering.

 

Se også:

Barnebidrag