Ved å bestå eksamener, får du omgjort lån til stipend.

Søknadsfristen for å søke om stipend og lån for høstsemesteret er 12. november, men de fleste har nok sørget for å søke i så god tid at de får støtte allerede fra starten av semesteret.

Totalt kan studenter motta 46.250 kroner i støtte fra Lånekassen per semester. Alt blir i første omgang utbetalt som lån, men deler av støtten blir omgjort til stipend, dersom du består eksamenene dine.

Les mer om utbetaling og omgjøring lenger ned i artikkelen.

Må være offentlig godkjent

Du kan søke om støtte både til videregående opplæring og høyere utdanning som er offentlig godkjent i Norge.

Det gis ikke støtte til utdanning ved militære skoler eller etatsopplæring. I Norden gir Lånekassen støtte til videregående opplæring og høyere utdanning som er offentlig godkjent i studielandet, og som kommer inn under støtteordningen til landets egen «lånekasse».

Til utdanning i land utenfor Norden gir Lånekassen støtte til høyere utdanning. Normalt kan du ikke få støtte til videregående utdanning, men det er gjort noen unntak.

Deltidsutdanning

Tar du deltidsutdanning i Norge, kan du få støtte dersom utdanningen utgjør minst 50 prosent av fulltidsutdanning. Deltidsutdanning i utlandet gir ikke rett til støtte. Et viktig aldersskille i Lånekassen er 19 år. Det vil si at den som fyller 19 år i løpet av 2012, kan søke lån for studieåret 12/13 uten at dette behovsprøves mot foreldrenes inntekt.

Satser og utregninger nedenfor tar utgangspunkt i en student over 19 år, som søker høyere utdanning, og som ikke bor hos sine foreldre. Støttesatser per måned i studieåret som innbefatter både lån og stipend.

Utbetaling av lån og stipend

Alle studenter i fulltidsutdanning kan få 46.250 kroner per semester (92.500 kroner per år) i lån. Utdanningsstipendet er på 40 prosent av basisstøtten, og blir først utbetalt som lån. Stipenddelen kan dermed bli 18.500 kroner per semester (37.000 kroner per år).

Etter eksamen blir beløpet omgjort til stipend, forutsatt at du består eksamen i fag som tilsvarer full studiebelastning. Hvis du er hjemmeboer, det vil si bor i samme hus som foreldrene dine, får du ikke stipend, bare lån.

Utdanningsstipendene blir omgjort fra lån til stipend for hvert studiepoeng/vekttall som er bestått, eller når en utdanning er bestått. Full omgjøring får du hvis du består så mange studiepoeng (vekttall) som du har fått støtte til å ta. Får du stipend til fulltidsutdanning betyr det at du må ta 30 studiepoeng (ti vekttall) per semester. Består du bare deler av utdanningen, vil du få delvis omgjøring.

Slik utbetales lånet fra Lånekassen:

  Høsten 2012 Utbetaling per måned
  August 18 498
  September 6 938
  Oktober 6 938
  November 6 938
  Desember 6 938
  Sum 46 250
     
  Våren 2013 Utbetaling per måned
  Januar 18 498
  Februar 6 938
  Mars 6 938
  April 6 938
  Mai 6 938
  Sum 46 250

Reisestipend

Alle som er 25 år eller yngre som reiser hjemmefra for å ta utdanning, kan få reisestipend mellom registrert hjemsted i Norge og lærestedet. Du kan få stipend til to reiser tur retur. Stipendet er maksimalt 7.390 kroner per studieår.

Det blir trukket fra en egenandel på 2.120 kroner. Er du over 25 år, får du reisestipend bare hvis du studerer i land utenfor Norden.

Lån til skolepenger

Du kan få inntil 56.740 kroner per år i lån til skolepenger i Norge eller Norden. Er skolepengene høyere, må du dekke resten selv.

Beløpet kommer i tillegg til det du får i vanlig stipend og lån. Lånet blir ikke vurdert mot inntekten og formuen din. Lån til skolepenger kommer ved første utbetaling hvert semester.

Forsørgerstipend

Bor du sammen med barn født i 1997 eller senere som du forsørger, kan du få forsørgerstipend. Forsørgerstipendet er opptil 1.490 kroner per måned for hver av de to første barna, og opp til 970 kroner per måned for hvert barn flere enn to.

Du må ha minst 40 % samvær for å regnes som forsørger. Både mor og far kan få forsørgerstipend.

Behovsprøving mot ektefelles årsinntekt

Forsørgerstipendet er avhengig av hvor stor brutto månedsinntekt ektefellen/partneren/samboeren din har i søknadsperioden. Forsørgerstipendet blir redusert med fem prosent per måned av ektefellens person- og kapitalinntekt over kr 328 087 ved ligningen for 2012 og kr 341 210 ved skatteligningen for 2013.

Nedenfor ser du noen eksempler på hva forsørgerstipendet blir ut fra ektefelles/samboers inntekt.

  Ektefellens månedsinntekt 1 barn 2 barn 3 barn
  under kr 26 480 1 460 2 920 3 870
  Kr 28 000 912 2 372 3 322
  Kr 29 000 0 1 408 1 780
  Kr 30 000 0 250 2 358
  kr 31 000 0 208 1 158

Forsørgerstipendet er også behovsprøvd mot din inntekt.

Se Reduksjon av lån og stipend.

Les mer om studielån

Råd om studielån

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet