Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I juni får de fleste av oss feriepenger. Slik beregner du hvor mye du har krav på.

Denne artikkelen holdes oppdatert her: Guide til feriepenger.

Alle som er ansatt et sted har etter ferieloven krav på feriepenger. Det er også anledning til å ta med bestemmelser om dette i tariffavtalen. Opptjeningsåret er kalenderåret før ferieåret. Grunnlaget for feriepengene du skal ha utbetalt ser du av lønns- og trekkoppgaven for 2017.

Det blir ofte fremstilt som om feriepengene er noe som kommer i tillegg til den vanlige lønnen. I praksis erstatter feriepengene julilønnen for de fleste. Det som er ekstra er bortfallet av skattetrekket. Får du 50.000 kroner i feriepenger og har et skattetrekk på 30 prosent i skatt, får du egentlig 15.000 kroner ekstra. 

Grunnlaget for feriepenger er det kan defineres som arbeidsvederlag. Fast godtgjørelse som utbetales uavhengig av feriefravær er ikke med i grunnlaget. Påslag i inntekten for firmabil er for eksempel ikke med i grunnlaget. Det er heller ikke feriepengene som blir utbetalt.

Det skal beregnes feriepenger av bonus og prestasjonsbasert lønn når dette er et resultat av personlig arbeidsinnsats. Dette gjelder også for bonus basert på selskapets resultat. Det er bare når bonus er helt uavhengig av arbeidsinnsats at feriepenger ikke skal utbetales.

Bestemmelser om feriepenger finnes i ferieloven. Det er også anledning til å ta med bestemmelser om dette i tariffavtalen.

Du får ikke feriepenger av trygd og pensjon, den utbetales i stedet i tolv måneder.

Frilansere og oppdragstakere har heller ikke rett til feriepenger. Årsaken til det er at de ikke er arbeidstagere.

Feriepengekalkulatoren

Feriepengekalkulatoren gir deg tre beregninger:

  1. Hvor mye mottar du i feriepenger i år basert på fjorårets opparbeidede rettighet
  2. Hvor mye feriepenger du tjener opp ut fra årets inntekt
  3. Hvor mye mer du får utbetalt i feriepenger enn i en normalmåned

Regn selv med feriepengekalkulatoren.

Dette får du i feriepenger

Grunnlaget for årets utbetalinger ser du av lønnsoppgaven (e) fra 2017. Hvor mye du får, avhenger av hvor lang ferie du har rett til.

Har du rett til ferie i fire uker og én dag, skal du ha 10,2 prosent i feriepenger av arbeidsvederlaget du mottok i opptjeningsåret. Dette står i ferieloven. Ved utbetaling for feriemåneden skal det da betales ut én månedslønn pluss 1/26-del av månedslønnen.

Hvis du har rett til fem ukers ferie er feriepengesatsen 12,0 prosent. Dette er en tariff-festet rettighet, og står ikke i ferieloven. Månedslønnen blir i dette tilfellet feriepengene med et fradrag på 4/26-del av månedslønnen.

Du får ikke høyere årslønn selv om du får 12,0 prosent i feriepenger i stedet for 10,2 prosent. Den årlige lønnen blir omtrent den samme, fordi du trekkes for mer ferie når du er i 12 prosent-området. Fordelen er at du får den samme lønnen med fire dager ekstra ferie.

Grunnen til tillegget på 1/26 og fradraget på 4/26, er at arbeidstagere i gjennomsnitt arbeider 26 dager i måneden (ferieloven opererer med seks dagers uke). En månedslønn tilsvarer dermed 26 dager.

I eksemplet under har vi satt opp et eksempel der feriepengegrunnlaget er 470.000 kroner. Dagens årslønn er 520.000 kroner (43.333 kroner per mnd). Her har vi satt opp hva utbetalingene blir både for de som har han rett til 10,2 prosent, og for de som har rett til 12,0 prosent.

Feriepengeberegning
Grunnlaget for feriepenger fra i fjor 470 000
Årslønnen i dag 520 000
Feriepenger med 10,2 %
Feriepenger 47 940
Pluss 1/26 av årets månedslønn 1 667
Sum utbetaling 49 607
Feriepenger med 12,0 %
Feriepenger 56 400
Minus 4/26 av månedslønn 6 667
Sum utbetaling 49 733

Mer når du er over 60

Arbeidstagere som fyller 60 år innen i løpet av ferieåret har rett til én uke ekstra ferie. Dette medfører at de skal ha 2,3 prosent ekstra feriepenger (totalt 12,5 prosent) i forhold til hva de ellers har krav på. Med fem ferieuker blir satsen 14,3 prosent. Den forhøyede satsen gjelder ikke for inntekter ut over 6 G.

Ikke skattefritt - uten skattetrekk

Feriepenger utbetales uten at det trekkes skatt av det. Det betyr ikke at feriepenger er skattefrie. Feriepenger er ordinær lønn, og inngår i den ordinære lønnen som blir beskattet.

Den skatten du skulle betalt på disse pengene må du i stedet betale på de andre månedslønningene. Siden det gjerne er halv skatt i november eller desember, betyr det skatten for 12 måneder betales på 10,5 måneder.

Hvis feriepengene utbetales i samme år som opptjeningsåret, skal det trekkes skatt av dem.

Arbeidstakere over 60 år får ikke utbetalt den siste ferieuken trekkfritt. På den uken trekkes det skatt.

Utbetaling

Feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. I loven heter det at du ikke har krav på å få feriepengene utbetalt, selv om du må betale sommerens ferie på våren. Men det er intet i veien for at en smidig arbeidsgiver likevel utbetaler pengene.

Ferieloven tillater ikke at du får feriepengene utbetalt som en del av månedslønnen. Du har heller ikke rett til en vanlig månedslønn i stedet for feriepenger.

Ved jobbskifte

Når du slutter har du krav på å få feriepengene sammen med siste lønning. Det skal da trekkes skatt av feriepengene.

Men du kan godt be arbeidsgiver vente med å betale de ut til over årsskiftet. Da får du de utbetalt uten forskuddstrekk. Men de inngår i skattegrunnlaget. Fordelen er at du betaler skatten et år senere.

Feriepenger ved sykdom og andre trygdeytelser

Arbeidsgiver utbetaler feriepenger av sykepenger som er utbetalt i arbeidsgiverperioden (inntil 16 dager). Det samme gjelder for omsorgspenger for inntil 10 dager som er betalt av arbeidsgiver ved barns eller barnepassers sykdom.

Folketrygden utbetaler feriepenger av sykepenger for inntil 48 dager hvert opptjeningsår. I tillegg betaler trygden feriepenger av sykepenger som arbeidsgiver får refundert fra trygden for arbeidstakere som er unntatt fra reglene om arbeidsgiverperioden ved barns eller barnepassers sykdom ut over 10 dager.

Trygden betaler også feriepenger for inntil 12 uker (60 sykepengedager) av opplæringspenger og pleiepenger ved barns sykdom.

For svangerskapspenger blir det betalt for inntil 64 dager av stønadsperioden.

Foreldrepenger til arbeidstakere for inntil 12 uker utbetales med full sats, eller for inntil 15 uker med 80 prosent av full sats.

Feriepenger og dagpenger

Det gis feriepenger på dagpenger når du har mottatt dette i mer enn åtte uker i løpet av kalenderåret. Tillegget utgjør 9,5 prosent av brutto dagpenger som du har mottatt i opptjeningsåret, og utbetales vanligvis i månedsskiftet januar/februar året etter opptjeningsåret. Dette gjelder selv om dagpengeperioden avsluttes tidligere.

 

Se også:

Ferierettigheter

Rett til nye feriedager ved sykdom

Kalkulatorer:

Feriepengerkalkulator
Sjekk hvor mye feriepenger du har rett til med denne kalkulatoren.

Feriekostnadskalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadsnivået er i 37 land for typiske ferieutgifter.

Fra andre nettsteder:

Lovdata: Ferieloven