Mange pensjonister kan spare skatt ved å endre fordelingen av renteinntekter og renteutgifter.

For et ektepar der enten én eller begge er pensjonister, kan det lønne seg å rette fordelingen som er satt opp i skattemeldingen. For at dette skal lønne seg må den ene pensjonisten ha en lav inntekt. Her kan 22 prosent av det beløpet som overføres bli ren gevinst. 

For de fleste i denne gruppen er det nok en endring av fordelingen av renteinntekter som er aktuelt, men også rentefradragsfordelingen kan gi spart skatt. På renteinntekter er det den med lav pensjonsinntekt som kan få lavere skatt, motsatt hvis det er fradrag.

For vanlige lønnsmottakere (begge er lønnsmottakere) vil det sjeldent være noe å tjene på å endre fordelingen. Grunnen til det er at fradragseffekten, eller beskatningen ligger flatt på 22 prosent i 2019 og 2020. For pensjonister er det annerledes siden beskatningen beregnes på en annen måte enn for lønnsmottakere.

Her kan du lese hva du har rett til å fordele fritt mellom ektefeller.

Derfor kan det lønne seg å fordele annerledes

Grunnen til at du sparer penger på en annen fordeling er at pensjonister får et direkte skattefradrag på inntil 30.000 kroner i 2019, 32.330 kroner i 2020. Dette fradraget trappes ned når inntekten er over 198.200 kroner i 2019, 204.150 kroner i 2020. På pensjonsinntekter under dette vil skattefradraget tilsvare den skatten du «egentlig» skulle ha betalt, slik at skatten blir null. Med inntekt menes det her nettoinntekten (alminnelig inntekt). Dette er inntekten etter fradrag som minstefradrag, og alle andre fradrag.

Les: 38 tips som kan kutte skatten din

Det vil derfor lønne seg å «fylle opp» med kapitalinntekter slik at skatten før skattefradraget kommer opp i 30.000 kroner i 2019 (32.330 kroner i 2020). Disse kapitalinntektene vil være skattefrie.

For fradrag er det riktig å overføre dem fra den som har lav pensjonsinntekt, til den som har høy. De som har en pensjonsinntekt på under 198.250 kroner (204.150 kroner i 2020) får ingen skattemessig nytte av fradraget.

For å se om du sparer skatt på en annen fordeling kan du bruke pensjonskattekalkulatoren.

Eksempel fordeling av kapitalinntekt

I dette eksemplet har person 2 en såpass lav pensjonsinntekt at skatten er null. Renteinntektene er ført på person 1 som har høyest pensjonsinntekt.

I «Ny fordeling» er hele renteinntekten på 40.000 kroner overført fra person 1 til person 2. Da blir den samlede skatten 7.965 kroner lavere. Det hadde holdt å overføre 36.204 kroner (7.965 kroner delt på 0,22). Men det har ingen betydning om du overfører de resterende 3.796 kronene, skatten på dette vil være 22 prosent i begge skattemeldinger.

Av eksemplet ser du at skatt før skattefradraget for Person 2 er 22.035 kroner. Renteinntektene blir da i praksis skattefrie til skatten er kommet opp i 30.000 kroner. Forskjellene mellom de to beløpene er da de nevnte 7.965 kroner.

Dette eksemplet gjelder for skatteåret 2019.

Opprinnelig fordeling Ny fordeling
Opprinnelig fordeling Person 1 Person 2 Person 1 Person 2
Pensjonsinntekt 270 000 170 000 270 000 160 000
Kapitalinntekt 40 000 0 0 40 000
Minstefradrag 83 700 52 700 83 700 52 700
Alminnelig inntekt 225 300 117 300 186 300 157 300
Skatt før skattefradraget 53 490 22 035 44 690 30 835
Skattefradrag 19 015 22 035 19 015 30 000
Skatt 34 475 0 25 675 835
Samlet skatt 34 475 26 510

Eksempel på fordeling av fradrag

I dette eksemplet er utgangspunktet at den med lavest pensjon også har hele rentefradraget på 40.000 kroner. Her vil skattebesparelsen på å overføre renteutgiftene være på 8.800 kroner (22 prosent av 40.000 kroner). Årsaken er at den med lav pensjon i dette tilfellet ikke får noen som helst effekt av rentefradraget, mens den som har den høye pensjonen får full effekt.

I dette tilfellet vil det altså være nødvendig å overføre hele rentefradraget.

Eksemplet gjelder for skatteåret 2019.

Opprinnelig fordeling Ny fordeling
Person 1 Person 2 Person 1 Person 2
Pensjonsinntekt 270 000 170 000 270 000 170 000
Renteutgift 0 40 000 40 000 0
Minstefradrag 83 000 52 700 83 000 52 700
Alminnelig inntekt 187 000 77 300 146 300 117 300
Skatt før skattefradraget 46 211 13 235 35 890 22 035
Skattefradrag 18 207 13 235 19 015 22 035
Skatt 28 004 0 25 675 0
Samlet skatt begge 28 004 25 675

 

Se også:

Slik beregnes skatten for pensjonister

Fordeling av inntekt og fradrag

Marginalskatt for pensjonister

Skatteprosenter på pensjonsinntekt

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.