Har inkassosaken kommet langt nok, kan du få et tvangstrekk i lønn eller trygd.

Går saken langt nok vil du kunne få tvangstrekk i lønn eller trygd. Det er namsmannen i byene, og lensmannen i distriktene som er ansvarlige for begjæring om tvangstrekk. Også kemneren og Statens Innkrevingssentral kan begjære tvangstrekk.

For at det skal kunne gjøres et tvangstrekk må det være en dom i forliksrådet, eller et gjeldsbrev som er misligholdt. Beløpet som trekkes går direkte til kreditoren.

Før det blir gjort trekk i lønn eller trygd blir det sendt et skriftlig varsel om tvangsinnfordring, med hvor stort trekket vil være. Etter tvangsfullbyrdelsesloven kan tvangsfullbyrdelse skje to uker etter at skriftlig varsel er sendt. I tillegg til trekk i lønn eller trygd kan det det gjøres en utleggsforretning. Det vil si at eiendeler kan bli tvangssolgt for å dekke det skyldige beløpet. Det er Dekningsloven som har bestemmelser om hva som kan selges.

Tvangstrekket kan ikke være større enn at du har igjen til nødvendig livsopphold.

Veiledende livsoppholdssatser

I forskriftene til gjeldsordningsloven er det oppført veiledende satser for livsopphold. Disse gjelder også for tvangstrekk.

Du får også tillegg per barn, som avhenger av alder på barnet.

Dette er satsene gjeldende frem til 1.juli 2018.

Gjeldsordningssatser Per mnd Per år
Voksne
Enslig skyldner 8 463 101 556
Skyldner som forsørger ektefelle eller samboer 14 036 168 432
Skyldner som er gift eller samboer 7 018 84 216
Barn under daglig omsorg
0 – 5 år 2 709 32 508
6 – 10 år 3 592 43 104
11 år og over 4 536 54 432

Satsene blir justert hvert år med konsumprisindeksen, gjeldende fra 1.juli.

Samværsutgifter

Hvis skylderen har samvær med barn, kan satsene økes med tallene som står i tabellen under. Økningen er avhengig av barnets alder, og tiden på samværet.

Tillegg for samvær med barn gjelder så lenge foreldrene har underholdsplikt etter barneloven § 68.

Disse satsene gjelder frem til 1. jul1 2018:

Alderen til barnet 0-5 år 6-10 år 11-14 år 15 år og over
Ikke samvær/samvær mindre enn samværsklasse 1 0 0 0 0
Samværsklasse 1 (2-3 netter eller 2 eller flere dager per måned) 212 306 385 443
Samværsklasse 2 (4-8 netter per måned) 701 1012 1 275 1 468
Samværsklasse 3 (9-13 netter per måned) 978 1 412 1 778 2 047
Samværsklasse 4 (14-15 netter per måned) 1 228 1 773 2 232 2 570

Det gjøres et fradrag i tillegget på 20 prosent fra og med barn nummer tre som skyldner har samvær med. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna.

Eksempel på tvangstrekk

I dette eksemplet har vi sett på en enslig forelder med barn på 11 år. Inntekten er 350.000 kroner. I tillegg til dobbel barnetrygd, og bidragsforskudd.

Utgangspunktet er et tvangstrekk på 4.000 kroner i måneden.

Med et barn på 11 år er den veiledende satsen for livsopphold på 12.999 kroner. Når utgiftene er trukket fra inntektene sitter husholdningen igjen med 11.780 kroner. Dette er 1.220 kroner under livsoppholdssatsen. Tvangstrekket blir da nedjustert til 2.781 kroner.

Du kan bruke livsoppholdskalkulatoren for å se hva det maksimale tvangstrekket kan bli.

Inntekt/utgift Beløp
Nettolønn (fra lønn, trygd ol) 24 550
Barnetrygd, kontantstøtte 1 940
Barnebidrag – bidragsforskudd 790
Sum inntekter 27 280
Utgifter:  
Boliglån (rimelige utgifter) 9 000
Husleie 0
Fellesutgifter 2 500
Kommunale utgifter 0
Eiendomsskatt 0
Nødvendig vedlikehold 0
Barnepass 0
Bidrag 0
Samværsutgifter 0
Månedlig tvangstrekk 4 000
Sum utgifter 15 500
   
Igjen til livsopphold 11 780
Veiledende sats for livsopphold 12 999
   
Reduksjon i tvangstrekket 1 220
Rest tvangstrekk 2 781

 

 

Se også:

Betalingsproblemer

Hvordan rydde opp i økonomien

Betal disse regningene først

Offentlig økonomisk rådgivning

Inkasso

Kredittsperre

Betalingsanmerkning

Renter på forsinket betaling

Gjeldsordningen

Lover:

Dekningsloven

Tvangsfullbyrdelsesloven

Forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning

Forskrift om fastsetjing av fostringstilskot

Kalkulator:

Livsoppholdskalkulator
Kalkulatoren beregner det maksimale nivået på et tvangstrekk, ut fra inntekter og godkjente utgifter.

Kreditoravtalekalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne hvor mye du kan betale hver enkelt av kreditorene.

Inkassokalkulator
Kalkulatoren viser hvor mye det koster deg å være forsinket med betalingen.